Page 37 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 37

ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kısa  ekonomideki iyileştirmeye paralel olarak    müşterisinin büyük bir kitlesi Avrupa’dan
süreli kiralık konutlar, rezidance gibi ko- politika faizini artırma beklentisi, Avrupa  geliyordu. Kendi ülkelerinde seyahat edi-
naklama hizmeti sunan mekânlar ve bü-    Merkez Bankası’nın ekonomik toparlan-     yorlarmış hissini yaratmak için THY uçuş
yük ölçüde de İstanbul Atatürk ve Sabiha   mayı desteklemek amacıyla parasal ge-     fiyatını, otellerde oda fiyatlarını EURO
Gökçen Havalimanlarındaki transit yolcu   nişlemeye devam etme kararı ve başta      üzerinden belirlemişti. Fakat şimdi
sayısında yaşanan artış. 2014 yılında Ata-  ülkemizin de bulunduğu bölge olmak       EURO’da gerileme söz konusu, 1 Dolar’ın
türk Havalimanını kullanan 23.4 milyon    üzere jeopolitik gelişmeler. ”         1 EURO olma olasılığı öngörülüyor. Bu-
uluslararası yolcunun 11.3 milyonu, Sa-                           nun bize olumsuz yansımaları olacak;
biha Gökçen Havalimanını kullanan 4.2    EURO’nun Düşüşü                çünkü bir yandan bütün masraflarımız
milyon uluslararası yolcunun ise 2.1 mil-  Karşısında Turizmci Kaygılı          artarken gelirlerimizde ise düşüşler mey-
yonu, başka bir anlatımla İstanbul Hava-                          dana geliyor. Bu durumda önceden yapı-
limanların kullanan uluslararası yolcula-  EURO’nun turizm sektörü açısından       lan planlamalar gereği bazı işletmelerin
rın yüzde 52’si şehrimize hiç uğramadan   önemli bir gelir olduğuna dikkat çeken     vergi, harç, maaş gibi ödemelerde olduk-
transit olarak başka destinasyonlara git-  Bayındır, konuyla ilgili şunları kaydetti:   ça zorlanabileceğini düşünüyoruz. Bu ne-
miştir. Bu soruna çözüm olarak en azın-   “Bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Türkiye’nin
dan bu kişileri bir gece konaklatmanın
yolları bulunmalı.”

“2015 Küresel
Düzeyde Zorlu Olacak”

2015 yılında turizm sektörünü olumsuz
etkilemesi muhtemel bir takım hadisele-
rin söz konusu olduğunu söyleyen Bayın-
dır, bu yılın da küresel düzeyde pek kolay
geçmeyeceğini belirtti. Bayındır, sektörü
etkileyebilecek gelişmeleri şöyle sıraladı:
“Fransa’da yaşanan terör saldırıları, ülke-
mizin en önemli ikinci pazarı olan Rusya
Federasyonu’nun para biriminin %100’e
yakın devalüasyona uğraması, dünya
ekonomisinde ABD Merkez Bankası’nın

                       Yeni üyelere üyelik plaketleri takdim edildi.

                                              37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42