Page 34 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 34

gündem

  Ankara Otellerinde
   "Seçim Bereketi"
   Başkent Ankara, turist sayısında olmasa da otel doluluk oranlarında turizmin
başkentleriyle yarışıyor. Ankara’da Ocak 2015 dolulukları yüzde 8.1 artarak yüzde 55.3
oldu. Ortalama oda bedeli de 81 Euro oldu ve yüzde 15 gibi ciddi oranda artış göster-

 di. Bu artışta genel seçim öncesi hızlanan adaylık trafiğinin etkisi olduğu belirtildi.

Başkent Ankara, otel dolulukların-       bul otelleri de yıla artışla merhaba dedi.   Antalya’da Alarm
      da son dönemde istikrarlı yük-    İstanbul’da yılın ilk ayında otel dolulukları
      selişiyle dikkat çekiyor. Ankara   bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-  Turizmin diğer kalesi Antalya Ocak 2015
      ağırladığı turist sayısında olmasa  de 2.3 artarak yüzde 55.3 olarak gerçekleş-  otel dolulukları bir önceki yılın aynı döne-
da, şehir genelinde faaliyet gösteren otelle-  ti. 2014 yılının ocak ayında bu oran yüzde   mine kıyasla yüzde 5.1 düşerek yüzde 37.5
rinde yükselen doluluk oranları sayesinde    54.1 olmuştu. Ocak 2015’te ADR (Average    oldu. Bu oran Ocak 2014’te yüzde 39.5 ol-
‘turizmin başkentleriyle’ yarışıyor. Dünya-   Daily Rate) denilen ortalama günlük satı-   muştu. Bu düşüş, Rusya pazarında bekle-
nın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden  lan oda bedeli 105.2 Euro oldu ve 2014’e    nen kan kaybının öncü sinyali olarak değer-
STR Global’in hazırladığı Ocak 2015 Ülke    göre yüzde 3’lük bir düşüş gösterdi. Ocak   lendirilebileceği ifade ediliyor. Antalya’da
Performans Raporu’ndan hareketle Tu-      2014’te bu rakam 108.5 Euro’ydu. RevPAR    ortalama günlük satılan oda bedeli 57.0
ristik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar olarak adlındırılan toplam oda sayısı üze-   Euro olarak, 50.9 Euro olan Ocak 2014
Birliği (TUROB) tarafından yapılan analize   rinden odabaşı elde edilen gelirler de ise   rakamına göre yüzde 11.9’luk bir artış gös-
göre, Başkent Ankara’da Ocak 2015 otel     geçen yıla oranla yüzde 0.7’lik bir düşüş   terdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı
dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine   yaşandı ve 58.2 Euro olarak ölçüldü. Bu ra-  elde edilen gelirler de ise geçen yıla oranla
kıyasla yüzde 8.1 artarak yüzde 55.3 olarak   kam Ocak 2014’te 58.6 Euro olmuştu.      yüzde 6.2’lik bir artış yaşandı ve 21.3 Euro
gerçekleşti. Ocak 2014’te bu oran yüzde                            olarak ölçüldü.
51.1 olmuştu.
                        Bayındır: Uyarı Niteliğinde
Ankara’da Fiyat da Arttı
                        Rapora ilişkin değerlendirme yapan TUROB Başkanı
Ortalama günlük satılan oda bedeli 81 Euro   Timur Bayındır “Yılın ilk ayına, geçtiğimiz yıla oranla,
olarak gerçekleşerek 70 Euro olan Ocak     küçük değer değişiklikleri göstererek başladık. Süre-
2014 rakamına göre yüzde 15 gibi ciddi bir   gelen bu stabilite bizim için ciddi bir uyarı niteliğinde”
oranda artış gösterdi. Bu artışta Ankara’nın  dedi. “Performansımızda gözle görülür bir ilerleme
‘siyasetin’ kalbi olmasında ve genel seçim   kaydedemesek de, Avrupa’daki rakiplerimiz ile yakın
öncesinde aday trafiğinin artmasının etken   başarıdayız” diyen Bayındır, şunları söyledi: “Amacımız,
olduğu belirtiliyor. Ankara’daki ortalama    kesinlikle, olumsuz bir tablo çizerek, moral bozmak de-
doluluk Türkiye genelinin üzerinde ger-     ğil. Aksine her zaman daha ileride olmak ve markamızı
çekleşti. Türkiye’nin Ocak 2015 otel dolu-   güçlendirmek için zayıf noktalarımızı en aza indirecek
lukları, 2014 yılının aynı dönemine oranla   yöntemleri sunmak. Bu sebeple, raporlarımızda tama-
yüzde 3.8’lik bir artış ile yüzde 52 olarak   men objektif verileri yansıtıyor ve tespitlerimizi planla-
kaydedildi. Ocak 2014’te bu oran yüzde     malarımızda kullanıyoruz. Tüm sektör profesyonellerini
50.1 olmuştu.                  ve meslektaşlarımı bu yönde teşvik etmeye çalışıyor ve
                        kamunun endüstrimiz için destekleri konusunda giri-
İstanul Artışla Başladı             şimlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”

Türkiye turizminin kalelerinden İstan-

34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39