Page 32 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 32

gündem

 Boğaz’da Bir Çayımızı
 İçmeden Gitmeyin!
İstanbul havalimanlarında transit yolcu sayısı 12 milyon gibi çok ciddi bir
sayıya ulaştı. Otelciler, bu potansiyelin turizm sektörü açısından ‘avantaja’
çevrilmesi için tüm kesimlerin katılacağı ‘ortak kampanya’ çağrısını yineledi.
Geçen yıl sadece İstanbul’un
       iki havalimanından geçip gi-  ma Singapur’da da yapılıyor. Ülkemizde    yolcu sayısındaki büyük artış da dikkat
       den yolcu sayısı 12 milyonu  de transit yolcularını teşvik etmek için   çekiyor. Devlet Havalimanları İşletmesi
       aşarken, turizmciler transit  benzer bir uygulama harekete geçiril-    Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerinden
yolcuların peşini bırakmaya pek niyet-    meli. Türk Hava Yolları (THY) ve Pega-    hareketle TUROB tarafından hazırlanan
li görünmüyor. İstanbul’u 2014 yılında    sus Havayolları tarafından bu projeyi    rapora göre, 2014 yılında İstanbul Ata-
11.8 milyon yabancı ziyaret ederken,     desteklemek üzere, konaklama yapacak     türk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında
transit yolcu sayısının İstanbul’a gelen   yolcuların devam uçuşlarına fiyat farkı   transit yolcu sayısı 12 milyon 55 bin kişi
turist sayısından bile fazla olması üzeri-  uygulanmamalı. Bütün bunlar hayata      oldu. İki havalimanın gelen-giden yolcu
ne otelciler konuyu yeniden gündeme     geçirilebilirse başta Kültür ve Turizm Ba-  sayısı ise, 38.2 milyonu Atatürk Havali-
getirdi. Transit yolcuların turizm açısın-  kanlığı tarafından olmak üzere tanıtım    manı olmak üzere toplam 46.7 milyon
dan büyük bir potansiyel barındırdığını   kampanyaları düzenlenmeli. Gerçekleş-    kişi oldu.
düşünen Turistik Otelciler, İşletmeciler   tirilebilecek işbirlikleri ile transit uçan
ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), başta    yolculara 1 gece konaklamalı avantajlı    12 milyon kişi transit geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve havayolu    bilet fiyatı önerilmesi ve bu pakete bir
şirketleri olmak üzere tüm kesimlere     şehir turunun da eklenmesi gibi uygula-   Yıl  Gelen-giden  Transit yolcu
‘ortak kampanya’ düzenleme çağrısını     malar olabilir.”                  toplam yolcu  (Bin kişi)
yineledi. TUROB Başkanı Timur Bayın-
dır, Türkiye’nin 2023 turizm hedefleri    Transitte Büyük Artış                 (Bin kişi)
dikkate alınarak bu fırsatın kullanılması-
nın çok önemli ve gerekli olduğunu belir-  İstanbul, THY başta olmak üzere diğer    2011	 28.3	     6.6
terek “Başarılı bir kampanya yapmamız    uluslararası havayolu şirketlerinin çok   2012	 34.7	     8.3
halinde yıllık en az 1 milyon turist ve 1.8 önemli bir bağlantı noktası haline ge-    2013	 40.6	     10.4
milyar dolar ilave turizm geliri elde ede-  lirken, iki büyük havalimanında transit   2014	 46.7	     12.0
biliriz” dedi.

Özel Vize Verilebilir

Transit yolcuların şehir ekonomilerine
başta taşımacılılık, gastronomi, alışveriş,
konaklama, müze ve ören yerleri ziyareti
olmak üzere çok sayıda alanda katkı sağ-
ladığını ifade eden Bayındır, transit yolcu
sayısındaki büyük artışın konaklama sek-
törü açısından ‘avantaja’ çevrilebileceği-
ni ifade etti. Bayındır, transit yolcuların
turizm hareketine dahil edilebilmesi için
şu önerilerde bulundu: “Transit yolcula-
rın başta İstanbul olmak üzere ülkemiz-
de transfer noktası olarak kullandıkları
havalimanlarının bulunduğu şehirlerde
konaklaması için bazı uygulamalar yerin-
de olur. Örneğin Dubai, Çin gibi ülkeler
bu tür ulaşım yapan kişilere 72 saat sü-
resi ile özel vize veriyor. Benzer uygula-

32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37