Page 30 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 30

gündem

     TUROB Başkanı Timur Bayındır:

 İspanya’da Bile Bu Kadar
   5 Yıldızlı Otel Yok

Verilen teşvik belgeleriyle beş yıldızlı otel projeleri adeta patlama
 yaparken, otelciler hızlı artıştan endişeli. TUROB Başkanı Timur
Bayındır, yılda 65 milyon turist ağırlayan İspanya’da bile beş yıldızlı

      otel sayısının Antalya’dan az olduğunu söyledi.

Otel yatırımları hız kesmeden                                  üzere turizm altyapısını Anadolu’ya hızlı
       devam ederken, özellikle                             şekilde yaymalıyız. Otellerin yoğun oldu-
       beş yıldızlı otel projeleri                            ğu Antalya, İstanbul, Muğla gibi şehirleri-
       patlama yaptı. Turistik Otel-                           mizde teşvik belgelerinin yeni yatırımlar
ciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği                           yerine modernizasyon veya yenileme ya-
(TUROB), Ekonomi Bakanlığı tarafından                              pan otel işletmelerine verilmesinin sek-
2014 yılında verilen yatırım teşvik bel-                            törümüze daha fazla katkı sağlayacağını
gelerini konaklama sektörü açısından                              öngörüyoruz.”
derledi. Buna göre, 2014 yılında alınan
teşvik belgeleriyle otel yatırımlarına     da olmak üzere toplam 351 adet 5 yıldızlı    21 Bin Yeni İstihdam
toplamda 5.3 milyar lira akacak. Türkiye    otel/tatil köyü var. Bu tesislerde yaklaşık
genelinde 58 ayrı şehirde yeni yatırım     yatak sayısı 294 bin. İstanbul’da ise İstan-  Öte yandan Ekonomi Bakanlığı tarafın-
yapılacak otel sayısı 316’ya, yatak sayısı   bul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün      dan geçen yıl genelinde verilen teşvik
ise 82 bin 74’e yükseldi. Bu yeni yatak     verilerine göre Ocak 2015 itibari ile şe-    belgelerinde İstanbul 58 otel ile yeni
kapasitesinin yarısı beş yıldızlı otel pro-   hirde faal olan 5 yıldızlı otel sayısı 79, ya- yapılacak otel sayısında ilk sırada yer
jelerini kapsıyor. Rapora ilişkin bir de-    tırımı devam eden 44 adet 5 yıldızlı ote-    alırken, ikinci sırada 51 otel ile Antalya
ğerlendirme yapan Turistik Otelciler, İş-    lin tamamlanması ile 5 yıldızlı otel sayısı   bulunuyor. Yatak sayısında ise açık ara
letmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)   123’e yatak sayısı ise 67 bine çıkacak.”    ile Antalya birinciliği aldı. 30 bin 304 yeni
Başkanı Timur Bayındır, özellikle İstanbul                           yatak öngürelen Antalya’yı İstanbul 12
ve Antalya’da otel yatırımlarının 5 yıldızlı  Artık Kitle Değil, Bireysel           bin 571 yatak ile takip etti. Otel sayısında
otellere yönelmesinin ülkemiz turizmi                              üçüncü olan Mersin’de 14 otel projesi 2
açısından orta vadede büyük riskler ta-     Bayındır, global dünyada kitle turizmi     bin 846 yatağı kapsıyor. Dördüncü sıra-
şıdığını iddia etti.              yerini hızla bireysel turizme bıraktığını    daki İzmir’de 13 otelde 2 bin 976 yatak,
                        belirterek, “Bu nedenle yatırımcılar ola-    beşinci sıradaki Balıkesir’de 10 otelde bin
İspanya’da                   rak eski alışkanlıkları bir kenara bırakıp   705 yatak bulunacak. 2014 yılında teşvik
5 Yıldır Değişmedi               dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak     belgesine bağlanan 316 otel için yapıla-
                        yatırımları daha çok küçük ölçekli otelle-   cak yatırım miktarı 5.3 milyar TL’ye ula-
Beş yıldızlı otel yatırımlar konusunda     re yaymalıyız” dedi. Konaklama tesisi ya-    şırken, yeni projelerde yaklaşık 21 bin kişi
dünya turizminin en önemli ülkelerin-      tırımlarının çeşitliliğinin önemli olduğu-   istihdam edilecek.
den İspanya örneğini veren Bayındır,      nu vurgulayan Bayındır, şunları söyledi:
şu hususların altını çizdi: “İspanya’ya     “Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin     Beş Yıldızlı, Yatak
2014 yılında yaklaşık 65 milyon turist     2023 yılı turizm hedefleri var. Bu hedef-    Sayısında Fark Atıyor
geldi. İspanya’da otel stoku ve yatırım-    lere ulaşmak için ülke turizmini çeşitlen-
lar incelendiğinde ülke olarak almamız     dirmeli ve turizmi tüm ülkeye yaymalıyız.    Otel Sınıfı	 Otel Sayısı	 Yatak sayısı
gereken çok dersler var. 2015 itibariyle    Hedeflere ulaşmak için doğru planlama
İspanya’da ülke genelinde toplam 5 yıl-     ile konaklama işletmeleri başta olmak      5 yıldız	 66	     40.898
dızlı otel sayısı 251, bu otellerin yatak
kapasitesi ise toplam 78 bin. İspanya’da                            4 yıldız	 99	     27.404
son 5 yılda 5 yıldızlı otellerin sayısı değiş-
medi. Ülkemizde ise, sadece Antalya’da,                             3 yıldız	 110	    13.824
Antalya İl Kültür ve Turim Müdürlüğü ve-
rilerine göre şehirde 298 faal, 53 yatırım-                           2 yıldız	 8	     378

                                                1 yıldız	 3	     152

                                                Butik/Özel	 29	    2.118

                                                Tatil Köyü 	 1	    300

                                                Toplam	  316	    85.074

30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35