Page 28 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 28

gündem

   Doluluklarda
  Düşüş Sürüyor
  Türkiye 2014 yılını Avrupa’nın en düşük doluluk oranına sahip
  ülkelerden biri olarak kapattı. Türkiye otellerinde ortalama
          doluluk yüzde 2.2 düşüşle yüzde 62’ye geriledi.

Toplumsal olaylar, Türkiye çevresin-
     deki ülkelerde yaşanan sıkıntılar,
     Rusya’daki ekonomik krizin gölge-
     sinde kalan turizmde 2014 yılının
otel doluluk bilançosu belli oldu. Dünyanın
önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR
Global’in hazırladığı ‘2014 Ülke Performans
Raporu’ açıklandı. 2014 yılında Türkiye’ye
gelen turist sayısı yüzde 5.5 artışla 36.8 mil-
yona ulaşmasına rağmen, otel dolulukları
geçen yıl kan kaybetti. STR verilerinden ha-
reketle Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Ya-
tırımcılar Birliği’nin (TUROB) yaptığı analize  yonun üzerinde turist ağırlayan İstanbul’da   Türkiye ilk 10’da yok
göre, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan  bu artış doluluklara yine yansımazken,      Ülke	 Otel doluluk (%-2014)
Türkiye otellerinde doluluklar bir önceki    Ocak-Aralık 2014 döneminde İstanbul’da
yıla göre yüzde 2.2 oranında düşüş gösterdi   doluluk oranı ortalama yüzde 65 gibi düşük    İngiltere	  77.2
ve doluluk ortalaması yüzde 62’ye geriledi.   bir oranda seyretti. 2013 yılında bu oran    İrlanda	   74.6
Türkiye Avrupa genelinde en düşük dolulu-    yüzde 67’ydi. Yıl genelinde ortalama gün-    Malta	    74.3
ğa sahip ülkelerden biri olarak dikkat çekti.  lük satılan oda bedeli de geriledi. Bu rakam   Avusturya	  71.3
Düşüş sadece dolulukla sınırlı kalmadı. ADR   2013 yılında 142.4 Euro olan ortalama fiyat   Belçika	   69.3
olarak adlandırılan ortalama günlük satılan   2013 yılında 133 Euro olarak kaydedildi.     Almanya	   68.6
oda bedeli de Türkiye genelinde yüzde 3.7    Aralık ayında ise İstanbul’daki doluluk oranı  İspanya	   68.6
düşüşle 105.9 Euro olarak gerçekleşti. Yılın   yüzde 0.5 ile çok hafif arttı. Yılın son ayında Hollanda	  68.4
son ayında, Aralık 2014’te ise otel dolu-    İstanbul’da doluluk oranı yüzde 55.9 oldu.    Macaristan	 68.0
lukları, 2013 yılının aynı dönemine oranla                            Çek Cum.	  67.6

yüzde 2.6’lık bir artış ile yüzde 52.7 olarak  Antalya Da Ekside                Bayındır: Toparlayamadık
kaydedildi. Aralık 2013’te bu rakam yüzde    Bu yıl Rusya ekonomisindeki dalgalanma      Raporu değerlendiren TUROB Başkanı
51.4 olmuştu.                  yüzünden bu ülkeden gelen turist sayısında    Timur Bayındır “Sektörümüz için zor bir

Turist Arttı Ama…                olumsuz etkilenmesi beklenen Türkiye’nin     dönem olarak adlandırdığımız 2013 yılını,
Turizmin lokomotif kentlerine bakıldığında    en fazla turist ağırlayan kenti Antalya da yılı 2014 yıl sonuna kadar toparlayamadığı-
da aynı tablo ortaya çıkıyor. Bu yıl 11.8 mil-  ekside kapattı. Ocak-Aralık 2014’ü kapsa-    mızı, hatta küçük bir oran da olsa, daha da
                         yan bir yıllık dönemde Antalya’da doluluk    düşük bir düzeyde kapatmış olduğumuzu
                         oranı yüzde 60.2 olarak gerçekleşti. 2013 üzülerek gözlemliyoruz” dedi. Bu durgun-
                         yılında bu rakam yüzde 62.8 olmuştu.       luk ve gerilemenin temelinde, artan yatı-
Doluluk lideri Londra              Antalya’da ortalama günlük satılan oda      rımlar, alternatif konaklama hizmetleri ve
2014 yılı boyunca en yüksek do-         bedeli ise yükseldi. 2013 yılında bu rakam    büyük ölçüde de istikrarsız imaj yansıma-
luluk ortalaması yüzde 77.2 ile         81.2 Euro olan bu bedel geçen yıl 90.3      ları olduğunu kaydeden Bayındır “Yaklaşık
İngiltere’yi işaret ederken, şehir ba-      Euro’ya ulaştı. Antalya’da aralık ayında ise   1.5 yıldır bunu dile getirmeye çalışıyoruz.
zında yıl boyunca en yüksek doluluk       doluluk bir önceki yılın aynı dönemine kı-    Sektör olarak bu yönde planlama ve pro-
ortalaması yüzde 83 ile İngiltere’nin      yasla yüzde 3.5 artarak yüzde 41.9 oldu.     jeler geliştirmeye devam etmemize ve yeni
başkenti Londra’da kaydedildi. 2013       Başkent Ankara’da hafif de olsa hem do-     kaynaklar yaratma yönünde yoğun çaba
yılı ortalamasına göre en yüksek         luluklarını hem fiyatını artırdı. Ankara’da   göstermemize rağmen, kamu desteğine
artış oranı ise yüzde 19.6 artış ile       2014 yılında doluluk oranı yüzde 60 oldu.    ihtiyacımız olduğu aşikar. 2015 yılının bu
Atina’da gerçekleşti. Atina’da 2013       Bu rakam 2013 yılında yüzde 59.5’ti.       anlamda, sektörümüzün ülke ekonomi-
yılında yüzde 56.8 olan doluluklar        Ankara’da ortalama günlük satılan oda      sindeki önemi ve iş hacmi de göz önünde
2014 yılında yüzde 67.9’a yükseldi.       bedel ise 77.6 Euro olarak gerçekleşti. Bu    tutularak, farkındalık yaratacak bir yıl ola-

                         rakam 2013 yılında 74.7 Euro olmuştu.      cağını umut ediyorum” diye konuştu.

28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33