Page 112 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 112

tedarik

             Oteller İçin Yeni
           Access Point Çözümü

ZyXEL, otellerde kapalı ve açık alanlara kablosuz genişbant internet bağlantı

hizmeti sunabilen yeni erişim noktası çözümü NWA1100-NH’i pazara sundu.
Kablosuz internet erişiminin gi-
      derek yaygınlaşması ile birlikte
      kimi sektörler için bu hizmet
      müşteri veya ziyaretçi memnu-
niyetinin artırılması, verimliliğin yüksel-
tilmesi ve yeni servislerin hayata geçiri-
lebilmesi noktasında gerekli hale geliyor.
Kapalı ve açık alanları geniş, günlük kul-
lanıcı sayısı fazla ve sürekli değişken olan
eğitim ve konaklama sektörleri için ise
durum çok daha kritik hale geliyor. Kulla-
nıcıların her noktadan aynı bağlantı hızını
talep etmesi ve kullanıcı sayısının çoklu-
ğu, bilgi işlem yöneticilerine yönetim ve
dengeli bir dağıtım konusunda ciddi sı-
kıntılar yaşatabiliyor. ZyXEL tarafından pi-
yasaya sunulan yeni nesil kablosuz erişim
noktası NWA1100-NH, uç noktalara dahi
yüksek kalitede sinyal gönderme yete-
neği sayesinde daha başarılı Wi-Fi erişim
alanı yaratabiliyor.                                    ZyXEL Türkiye Kurumsal Çözümler Ürün ve

                                              İş Geliştirme Müdürü Ömer Faruk Erünsal

Geniş Mekânlarda 802.11n           hazların bağlantı sorunu kesintisiz bir şe-  güvenlik de en uç noktada sağlanmış olu-
Wi-Fi Standardı                kilde çözülmüş oluyor. Medikal cihazların   yor.
                       hatasız hizmet verebilmeleri ve sinyal ça-
Ziyaretçilerin çok olduğu ve farklı nokta-  kışmasının engellenmesi için oluşturulan   Ömer Faruk Erünsal:
larda erişim taleplerinin yoğun olduğu    EN60601 standardı ile tamamen uyumlu     Konaklama Ve Ziyafet
otel, restoran, kafe, seminer salonları    olan NWA1100-NH, çalışma ortamının ta-    Sektörleri İçin İdeal Bir Çözüm
veya fuar alanları gibi geniş mekânlarda   mamen güvenli olmasını sağlıyor.
802.11n Wi-Fi standardı sayesinde yük-                           ZyXEL Türkiye Kurumsal Çözümler Ürün ve
sek bant genişliğinde internet bağlan-    Esnek Büyüyebilme Yeteneği          İş Geliştirme Müdürü Ömer Faruk Erünsal,
tısını yaymak mümkün hale gelebiliyor.                           yeni nesil kablosuz erişim noktasının Türki-
ZyXEL tarafından sunulan yeni kablosuz    Bir önceki nesil kablosuz erişim noktala-   ye gibi betonarme yapıların yoğun olduğu
erişim noktaları, birbirleri ile güvenli bir rından dört kat daha yüksek performans    ülkeler için ideal bir çözüm olduğunu be-
şekilde iletişim kurarak farklı katlara veya sunan NWA1100-NH, esnek büyüyebilme      lirterek şöyle dedi: “Farklı endüstrilerde
duvarların arkasına kablosuz internetin    yeteneği sayesinde WLAN altyapılarının    kablosuz internet erişimine olan ihtiyaç-
güçlü bir sinyal ile dağıtılabilmesine ve   oluşturulmasında ölçeklenebilir ve uygun   lara yönelik optimum çözümleri geliştir-
tüm kullanıcıların sorunsuz bir deneyime   maliyetli bir çözüm haline geliyor. Yeni   meye devam ediyoruz. İşletmeler kolay,
kavuşmasına imkân veriyor. Bu sayede     nesil kablosuz erişim noktası NWH1100-    güvenilir ve esnek çözümler ile kablosuz
özellikle konaklama servisi veren işlet-   NH üzerinden bulunan yüksek güçlü ve     internet erişim hizmeti sunmak ve bunları
meler, tüm odalara ve katlardaki farklı    optimize edilmiş 5 dBi anten, veri transfer  yönetebilmek istiyorlar. Yeni erişim nokta-
toplanma merkezlerine internet erişimini   hızını artırırken aynı zamanda zayıf nokta-  mız NWH1100-NH, geniş mekanlara sahip
uygun maliyetle yayabiliyor ve bu erişim   lara, duvar arkalarına ve uzak alanlara bile olan eğitim, konaklama ve ziyafet sektör-
hizmeti üzerinden yeni gelir modelleri    güçlü bir sinyal ulaştırılabilmesine ve ge-  leri için ideal bir çözüm. Kurumlar yeni
oluşturabiliyor.               niş kapsama alanına imkân veriyor. Farklı   kablosuz erişim cihazımızın güçlü anteni
NWA1100-NH’ın internet bağlantısını      EAP (Extensible Authentication Protocol)   ve geniş kapsama alanı sayesinde daha
güçlü bir sinyal ile yayma yeteneği aynı   yöntemleri ile sağlanan güvenlik sayesin-   önceden sinyal sıkıntıları yaşadıkları odalar
zamanda hastaneler için de başarılı bir    de, izinsiz kullanıcılar ağın herhangi bir  veya katlardaki sorunları uygun maliyetle
çözüm haline geliyor. Bu sayede hastala-   noktasında giriş yapamıyorlar. Böylece    çözüme kavuşturabilirler.”
rın anlık kontrolünü sağlayan medikal ci-

112
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116