Page 111 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 111

grubunun hem tekli ve tamamen kapalı      yılına damgasını vuracak olan çevrecilik.    da bir paya sahip. Devlet ve sivil toplum
ambalajlamasıyla ilk kez kullanıcı tarafın-  Yerel arenada ise bilinçlenen bir tüketici ile kuruluşlarının yaptıkları çevre ve insan
dan açılarak kusursuz hijyen sağladığını;   karşı karşıyayız. Bir misafir otele gittiğinde sağlığı temalı kampanyaların dışında, özel
hem de geri dönüştürülebilir ambalajıyla    genel alanlar ve oda temizliği beklentisinin  sektöre de görevler düşüyor. Hem oteller
çevresel duyarlılıklara yanıt verdiğini ifade çok ötesine geçmiş durumda. Kendisiyle,     hem de tedarikçiler olarak, sunduğumuz
etti.                     cildiyle, saçıyla, vücuduyla direkt temas    ürünlerde bu iki önemli noktaya en büyük
Alupack tamamlayıcı buklet grubunun, te-    edecek ürünlerin sağlığa uygun olup ol-     önemi vermemiz gerekiyor. Bu bir nevi
mel paket malzemesi yumuşak, zehirsiz ve    madığını sorguluyor. Misafirlerdeki bu sağ-   tüketicinin eğitilmesi demek olacak; ya da
manyetik olmayan bir metal olan alümin-    lık odaklı bilinçlenme, otel satın alımları   başka bir deyişle tüketiciye neye ihtiyaç
yum, olduğunu belirten Kuyucu, “ Bu mad-    nezdinde kendini bir “markalaşma” akımı     duyduğunu anlatmak: Hem çevre hem
denin dünya üzerindeki üretiminin hatırı    olarak gösteriyor. Dolayısıyla tedarikçile-   de sağlık geri döndürülmesi çok zor; ama
sayılır kısmı geri dönüşümden kazanıldığı   rin hem çevreye hem de insan sağlığına     akıllıca planlandığında sürdürülebilmesi
için de çevre açısından başarılı bir amba-   uygunluğu onaylanmış ürünler sunmaları     mümkün hususlar.”
lajlama sistemi olarak pazara sunduğumuz    şart oluyor. Bu da sürekliliği sadece marka
günden itibaren çok beğenildi ve büyük ta-   ürünler ile sağlanabilecek bir durum. Era    Kuyucu: “Kalitesiz
lep gördü” dedi.                olarak biz, sunduğumuz ürün ve hizmet      İçerik Eşittir Zaiyat”
Kuyucu, diğer bir ürün grubu olan SPA     kalitesiyle son tüketici nezdindeki yük-
kozmetiği grubu hakkında şu özellikleri be-  selen çevre sağlık farkındalığı ile ka-     Buklet ürünlerin, özellikle tüketimi en faz-
lirtti: “Sadece üst segment otel SPA’larına  lite beklentisini karşılıyor; desen ve     lalarından olan oda kozmetiğinin oteller
sunduğumuz Fransız “Themae Paris” lüks     tasarımda küresel eğilimleri takip       için maliyet kalemleri arasında önemli bir
ve seçkinlik vurgusunun yanında, özenli    ederek estetik anlayışında dünya        yer tuttuğunu belirten Kuyucu son olarak
bakım protokolleri ve eşsiz ritüelleri ile   standartlarını yakalıyoruz.           şu ifadeleri kullandı: “Dolayısıyla iyi plan-
farklılaşan bir marka. Themae’nin Ecocert   Son kullanıcılar arasında kendini        lanması ve yönetilmesi gereken bir alan.
sertifikasına sahip ürünleri, paraben ve    talebe dönüştürmeye başlamış          Era olarak diledikleri taktirde müşterile-
phenoxyethanol içermeyen formülleri ile    ve hızlanarak artmasını bekledi-        rimize bu aşamada yardımcı olduğumuz
insan sağlığına verdiği değeri ortaya koy-   ğimiz çevre ve sağlık farkındalığı       gibi; öngörüleri baz aldığımız yöntemler
manın yanı sıra çevre dostu teknolojilerle   hali hazırda mevcut. Yine de bunun       ile erken uyarı sistemi gibi çalışıp tedarik
yapılan üretimin ve yenilenebilir kaynak    desteklenmesi gerekiyor; 2009-         akışında sorun yaşamamalarını sağlıyo-
kullanımının garantisini de veriyor. Ecocert  2014 yılları arası TUİK verilerini ince-    ruz. Kullanım verimliliği açısından baktığı-
standardına sahip ürünlerin toplam içeriği-  lediğimizde bir konaklama türü olarak      mızda yine aynı noktaya varıyoruz: Sağlı-
nin en az %95’i organik tarımla elde edilen  otellerin payı, tüm seyahat konaklama      ğa ve çevreye zararlı, yani kalitesiz içerik
tamamen doğal bileşenlerden oluşuyor.”     türleri arasında sadece yüzde on civarın-    eşittir zaiyat. Dolayısıyla tüm satın alma
Kuyucu, masaüstü kullan at servis ürün-                            karar vericilerine kaynağından depolarına
leri grubu hakkında ise, “Distribütörü ol-                           girdiği ana kadar takip edebilecekleri; çev-
duğumuz Alman Mank firması ise sahip                              reyi ve sağlığı koruyan, markalı bukletler
olduğu FSC, PEFC, EU Ecolabel “Flower”                             öneriyoruz.”
gibi uluslar arası akreditasyon belgeleriyle
hammaddesi olan kağıdın sürdürülebilir
ormancılık faaliyetleri ile elde edildiğinin,
bu esnada hiçbir canlıya zarar verilmediği-
nin ve tüm süreçlerin bağımsız kurumlarca
denetlendiğinin garantisini veriyor” ifade-
lerini kullandı.

Misafir Bilinçlenmesi
Tedarikçiye Yön Veriyor

Otellerin ve tabii tedarikçilerinin yapması
gereken ilk ve en önemli şeyin hem yerli
hem de yabancı müşterinin nabzını etkin
ve etkili bir biçimde tutabilmek olduğunu
belirten Esra Kuyucu, buklet tüketiminde
müşteri ve kullanıcı duyarlılığı konusunda
şunları söyledi: “Yerli ve küresel eğilimler
iyi analiz edildiğinde doğru tedarikçi ile
yola çıkarak çok yaratıcı çözümler üretmek
mümkün. Global eğilimler arasında 2015

                                                111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116