Page 109 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 109

Buhar Kazanlarını İhmal Patlatır

Sealed Air’in iş birimi Diversey Care, Divergard markası altında yer

alan ürünleriyle, hizmet verdiği otel ve çamaşırhanelerin tesisatlarının

S temizleme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.                    melidir. Basınçlı kapların; yetkili kişiler
unduğu üstün çözümlerle, daha     cihazı gibi emniyet donanımlarının bu-    tarafından, emniyet kurallarına uygun
temiz ve daha sağlıklı bir gelecek   lunması zorunluluk olarak gösteriliyor.    kullanımı sağlanmalı ve bu görevlinin,
için faaliyetlerini yürüten      Kazan imalatlarının standartlara uygun    kazancı operatör belgesine sahip olması-
Sealed Air’in iş birimi Diversey    yapılmasının da önemini vurgulayan de-
Care, Divergard markasının altında bu- neyimli marka, mevzuata uygun şekilde na da dikkat edilmelidir. Basınçlı kapların
lunan ürünler ile hizmet verdiği otel, ça- yetkili elemanlar tarafından, yıllık rutin bakımı yapılırken aşınma ve yıpranma
maşırhane, fabrika, ofis ve hastanelerin periyodik kontrollerinin yapılmasının ol- olup olmadığı kontrol edilmeli ve azami
ısıtma/soğutma sistemlerini ve su boru dukça önemli olduğunu bildiriyor. Kazan çalışma basıncının 1,5 katı ile yetkili ki-
hatlarını temizleme ve bakım ihtiyaçla- üzerindeki etiketlerde; imalatçı firma, şiler tarafından teste tabii tutulmalıdır.
rını karşılıyor. Diversey Care, işletmelerin imalat tarihi, azami çalışma basıncı ve Basınçlı kaplar üzerinde otomatik emni-
kullandığı bu sistemlerde özellikle buhar kazan numarasının bulunması da önemli yet donanımlarının ve bununla birlikte
kazanlarının kullanımlarında karşılaşılan etkenler arasında yer alıyor.       üzerlerinde gazın sıcaklığını, basıncını
riskler ve alınması gereken önlemlere                        ve seviyesini bildiren göstergelerin bu-
dikkat çekiyor.                                   lunduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca
                    Tesislerin Alması Gereken           kazanların temizliği ve bakımı için belirle-
Buna göre Diversey Care; basınçlı kap- Tedbirler Nelerdir?
larda, basınç göstergelerinin periyodik İşletmelerin bu konuya olan sorumluluk- nen temizlik periyodlarına ve programla-
olarak kontrol edilmesini ve bu kont- larının artması gerektiğini düşünen Di- rına uyulmalıdır. Geçtiğimiz dönemdeki
rollerin yılda en az bir kez yapılmasını versey Care, alınması gereken tedbirleri buhar kazanlarında meydana gelen ta-
öngörürken, tüm basınçlı kaplarda; oto- ise şu şekilde özetliyor: Tesislerde; eski, lihsiz kazalar da işletmelerin bu konuda
matik emniyet donanımları olmasının yıpranmış ve aşınmış basınçlı kapların alması gereken tedbirlerin önemini bir
zorunlu tutulmasını ve bu donanımla- kullanılması oldukça tehlikelidir. Tüm ba- kez daha vurgulamaktadır.
rın kontrollerinin de yapılmasını tavsiye sınçlı kapların periyodik kontrollerinin;
ediyor. Sıcak su kazanlarında mutlaka; mutlaka yılda en az bir kez ilgili mevzu- Sealed Air “Basınçlı Kapların
termometre, termostat, hidrometre, atta belirtilen yetkili kişiler, Makine Mü- Güvenliği” Konusunda
gidiş-dönüş emniyet boruları, taşma ha- hendisleri Odası (MMO) ya da akredite Çalışanlarını Bilinçlendiriyor!
vuzu, gözetleme deliği, patlama kapağı bir firma tarafından yaptırılmasını öneri- Sealed Air iş birimi Diversey Care, müş-
gibi emniyet donanımlarının bulunması yor. Denetim sonucuna göre eksikler var- terilerine değer katmak ve onlara kaliteli
gerekiyor. Buhar kazanlarında ise; pre- sa, işletmeler tarafından akabinde gide- hizmet sunmak için bu konunun hassa-
sostat, manometre, en az iki adet su rilmeli ve bu eksikler giderildikten sonra, siyetini bilerek çalışanlarına; “basınçlı
seviye göstergesi, en az iki adet emniyet ilgili yetkili kişilerden “çalışmaya uygun” kapların güvenliği” başlığı altında verdiği
supabı, emniyet düdüğü, kazan besleme raporu alınarak çalışmaya devam edil- eğitimleri sıklaştırdığını da bildiriyor.

                                                      109
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114