Page 105 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 105

Tedarik Zincirinin Her Halkası
g2m Güvencesinden Geçiyor!

Türkiye'de ev dışı tüketim sektörünün köklü, güçlü ve lider tedarikçisi g2m,

 34 yıldır aynı özveriyle sürdürdüğü çalışmalarının tüm süreçlerinde gıda

             güvenliğini 10 aşamada sağlıyor.

Ev dışı tüketim sektörü Türkiye’de
     özellikle son yıllarda hızla ge-
     lişmeye başladı. Bu doğrultuda
     sektöre yön veren üreticiler ve
işletmeler arasında köprü görevi gören
firmalar da tedarik zincirindeki stan-
dartlarını yükselterek rekabet ortamını
güçlendiriyor. Türkiye’de ev dışı tüketim
sektörünün köklü, güçlü ve lider teda-
rikçisi g2m ise 34 yıldır aynı özveriyle
çalışmalarını sürdürüyor. g2m, gıda gü-
venliğini sağlayacak biçimde, hijyen ko-
şullarına uygun ve sağlıklı tedarik zinciri
oluşturuyor.

g2m’nin 10 Aşamalı Kusursuz          donuk gıdalar; kendi depolarında ha-     Eğitim aşamasında, gıda güvenliğinin
Gıda Güvenliği Sistemi            zır bekletilerek, son anda sevkiyat için   sağlanması ve tüm operasyonların sağ-
                       araçlara yükleniyor. Sevkiyatlar frigo-    lıklı şekilde yürütülebilmesi için bütün
g2m, tüm süreçlerinde gıda güvenliğini    rifik araçlarla yapılıyor ve ısıya hassas   personel ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili
10 aşamada sağlıyor. Tedarikçi seçimi bu   ürünler soğuk zincir kırılmadan müşte-    eğitimlere tabi tutuluyor. Eğitim progra-
aşamaların başında yer alıyor. g2m, çalı-   rilere teslim ediliyor.            mı ve kalitesi her yılsonunda tekrar de-
şacağı tedarikçileri seçerken son derece   Gıda güvenliğini sağlamak üzere g2m      ğerlendirilerek eğitim kapsamı ve etkin-
titiz davranıyor. Tedarikçi denetimleri ve  tarafından ,izlenebilirlik, zararlılarla   liği artırılıyor.
planlı olarak yapılan ürün analizleri ile de mücadele, eğitim, SKT Kontrolü ve       SKT kontrolü aşamasında ise, depolar-
sağladığı kaliteyi sürekli hale getiriyor.  müşteri memnuniyeti aşamaları özen-      daki ürünlerin son kullanma tarihi kont-
Bir diğer aşama; mal kabul. Gıda madde-    le uygulanıyor.                rolleri, desteklenen yazılım sistemi ile
leri g2m depolarına geldiğinde; nakliye    Depolara giren gıda ürünlerinin, depoya    sağlanıyor. Böylece son kullanma tarihi
aracının içinin temiz ve düzenliliği, araç  girişinden müşteriye teslimatına kadar ki   geçmiş veya bir önceki teslimattan daha
içi sıcaklığının ürüne uygunluğu, amba-    tüm aşamalarda izlenebilirliği sağlanı-    yakın son kullanma tarihli ürünler müş-
lajlarının hasarsız olması, gıda maddeleri  yor. İzlenebilirlik sistemi belirli periyod- terilere sevk edilmiyor.
üzerindeki etiket bilgilerinin ilgili mevzu- larda yapılan tatbikatlarla test ediliyor.  Son olarak tedarik zincirinin tüm sü-
ata uygunluğu eğitimli personeller tara-   Zararlılar, gıdalara doğrudan zarar ver-   reçlerinde göz önünde bulundurulan
fından kontrol ediliyor.           meleri yanında taşıdıkları mikroorganiz-   en önemli nokta olan müşteri mem-
Depolama gıda güvenliği sağlamak için     malardan dolayı gıda maddelerinde kon-    nuniyeti aşamasında, periyodik olarak
önemli aşamalardan bir tanesi. Bu aşa-    taminasyona neden olup güvenilir gıda     yapılan müşteri memnuniyeti ölçümleri
mada, gıdalar ürün gruplarına göre sınıf-   ve insan sağlığı için tehlike arz eder. Bu  doğrultusunda geri dönüşler değerlen-
landırılarak, uygun depolarda muhafaza    nedenle g2m’nin tüm depolarında zarar-    dirilerek geliştirilmesi gereken yönler
edilmektedir. Sıcaklık şartı gerektiren    lılarla mücadele için düzenli olarak pest   tespit edilip en kısa sürede doğru çö-
ürünler zaman kaybettirilmeden uygun     kontrol hizmeti alınıp kayıtlar tutuluyor.  zümleme yapılıyor.
depolara alınıp, depo sıcaklıkları günün
24 saati takip edilmektedir.
g2m’de ürünlerin hazırlanması ve sev-
kiyat aşamalarında ise şu işlemler ger-
çekleştiriliyor: Depolarda ürünler gıda
güvenliği göz önüne alınarak özenle
müşteriler için hazırlanıyor. Soğuk ve

                                              105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110