Page 104 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 104

tedarik

Mutfağınız Ne Kadar Güvenli?

Ticari işletmelerin bünyesinde bulunan endüstriyel mutfaklarda, çalışanın

sağlığı ve iş güvenliğinin garantisi öncelikle kullandığı ekipmanın güvenlik

E önlemlerinin tam olarak sağlanmış olması ile mümkün.
     ndüstriyel mutfaklarda     Mutfak Cihazlarında           üzerindeki bir durulama su ısısı ile
     güvenlik kavramı, makine    “Önce Güvenlik”             gerçekleştirilmesi hijyen güven-
     emniyet güvenliği, elekt-                        liğinin sağlanması için önemlidir.
     rik ve gaz enerjilerinin kul-  Öztiryakiler’in konusunda uzman     Öztiryakiler Bulaşık Yıkama Ma-
lanımı ile ilgili güvenlik ile birlikte personeli tarafından tüm mutfak     kineleri, çalışırken durulama işle-
hijyen güvenliği ve gıda ile temas    cihazları “önce güvenlik” prensibi   mi esnasında sıcak su ile buluşan
eden maddeler için gerekli güven-    ile standartlara uygun olarak ta-    ekipmanların yüzey ısısının 77 °C
lik tedbirlerini kapsıyor. Endüstri-   sarlanıp test edilerek onaylanıyor.   den az olmamasını garanti ediyor.
yel mutfak sektöründe yarım yüz-     Bununla birlikte, seri üretime baş-   Böylece daha yıkama esnasında
yılı aşkın süredir faaliyet gösteren   lamadan önce cihazlar bağımsız     bakteri oluşumu engelleniyor.
Öztiryakiler, tüm elektrikli ve gazlı  kuruluşlar tarafından uygunluğu     Öztiryakiler Soğutucuları, HACCP
cihazlar ile set üstü kullanım ekip-   tespit edilerek sertifikalı bir şekil- sistemine uygun çalışarak buzdo-
manlarını yürürlükteki ulusal ve     de ulusal ve uluslararası pazarlara   labının kapısının açık unutulmasın-
uluslararası güvenlik standartları-   sunuluyor.Öztiryakiler’in endüstri-   da dahi görsel ve işitsel ikaz siste-
na uygun üretiyor.            yel mutfak ürün gamında önemli     mi ile çalışanı uyararak gıdaların
                     yer tutan (%35 civarında) pişirme    bozulmasını engelliyor. İstenildi-
Öztiryakiler Kalitesi          ekipmanlarını oluşturan her bir     ğinde ise, geçmişe dönük olarak
Tüm Dünyada               ürün için özel güvenlik önlemleri    saatlik buzdolabı iç ısıları çalışan
                     tanımlanıyor.              tarafından kontrol edilebiliyor.
Öztiryakiler’in ülkemiz dışında,
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika, Ka-                        Endüstriyel mutfak sektörünün
nada, Avustralya, Arap Yarımadası,    Gıda Güvenliği İçin           teknoloji rotasını çizen Öztirya-
Afrika, Rusya ve çevre ülkelerini de   Yardımcı Özellikler           kiler, sektör lideri olarak işletme
kapsayan bağımsız kuruluşlar tara-                        mutfaklarının güvenliğini ve tasar-
fından verilmiş 200 civarı kalite gü-  Pişirme ve sunum için kullanılan    rufu önemsiyor. Bu sebeple 100’ü
venlik sertifikası ve bu sertifikaları  servis ekipmanlarının yeniden kul-   aşkın ülkede OZTI markası ile pro-
kapsayan 2 bini aşkın endüstriyel    lanım için bulaşık makinelerinde    fesyoneller için tasarlıyor, üretiyor
mutfak ürünü bulunuyor.         yıkanması gerekir. Yıkama işlemin-   ve kuruyor.
                     den sonra bulaşık makinelerinde
                     durulama işleminin mutlaka 80 °C

104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109