Page 102 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 102

yeşillenen oteller

Manisa’da Kanser               Dicle Nehri’ndeki HES’lere
Büyük Tehdit                   Dünya Mirası İptali
                       Dicle Nehri üzerinde yapılması planla-   nin alan yönetimi sınırları içinde oldu-
Manisa’da 2013’te bin 600 olan kanserli   nan ve 3 HES projesinden birinin Eylül   ğu, bunun da UNESCO sürecini ve bu
hasta sayısı geçen yıl 2 bin 374’e yüksel-  2014’te iptal edilmesinin ardından geri-  kapsamda dünya mirası olarak sunu-
di. Ayrıca, Avrupa Çevre Ajansı’nın veri-  ye kalan 2 HES projesi için de Diyarbakır lacak olan Hevsel Bahçelerini ve Dicle
lerine göre 2012’de Türkiye’de şehirde    1. Bölge idare Mahkemesi tarafından    Vadisi’ni olumsuz etkileyeceği üzerine
yaşayanların yüzde 97.2’si yıl içinde sağ-  iptal kararı verildi. Dicle-II Regülatörü iptal edilmesinin ardından Dicle-I ve
lık sınırlarının üzerinde parçacık madde   ve HES projesine ilişkin olarak proje-   Dicle-III için de iptal karan alındı.
kirliliği olan hava soludu. Köprüba-
şı’ndaki eski uranyum madeni nedeniy-    EDgier’dene,işDKoağzaaİnçdinı
le kansere yakalanan kişi sayısında artış
olacağı endişesi taşıdıklarını dile getiren Ege Bölgesi halkı, Soma termik sant-    kestirmeme mücadelesinde zeytin
Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Derya     ral, Kemalpaşa taşocağı, Urla RES,     ağaçları yanında nöbet tutan köylü-
Pekbayık, “Köprübaşı uranyum yatağı-     Ortaca İztuzu Plajı, Çeşme TOKİ ko-    ler, amaçlarına ulaştı. Diğer bir yan-
nın bulunduğu alandaki suların Dünya     nutları, Kazdağları HES ve Gaziemir    dan, Urla Ovacık Köyü’nde yapılmak
Sağlık Örgütü kriterlerine göre en az 10   rekreasyon alanının ihalesine yoğun    istenen Rüzgar Enerjisi Santralı (RES)
katına kadar daha fazla kirlendiği or-    tepki geliştirdi. Ortak noktası doğayı   projesi için ağaç kesimi gerçekleşince
taya konuluyor. Yeraltı sularına karışan   korumak olan bu direnişlerin bir çoğu   yine köylüler ve çevreciler devreye
uranyumun yetişen tarım ürünlerinde     başarıya ulaştı. Örneğin, Soma’nın     girerek engel oldu. Muğla Ortaca’da-
de birikmesinin olabileceğinden bahse-    Yırca Mahallesi’nde Kolin Grubu ta-    ki İztuzu Plajı için özelleştirme proje-
diliyor” diye konuştu. Pekbayık, Türkiye   rafından yapılmak istenen termik      sinde de sivil toplum kuruluşlarının
İstatistik Kurumu”nun (TÜİK) verilerine   santral alanındaki 6 bin zeytin ağacını  tepkileri sonrası geri adım atıldı.
dayanarak 1 milyon 368 bin nüfusa sa-
hip kentte çevresel faktörlerden dolayı
kanserli hasta sayısının artmasından en-
dişe duyduklarını söyledi.

Validebağ Korusu
Deresi’nde “Çok
Kirlenmiş Su”

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi, Validebağ Korusu içinde bulunan
deredeki suyun atık suların önlem alın-
madan deşarj edilmesi nedeniyle “çok
kirlenmiş su” kategorisinde olduğunu
tespit etti. Oda, derede “köpürme”
meydana geldiği bilgisi ile dereden ve
dereyi besleyen kanaldan alınan nu-
munelerinde analizler yaptırdı. “Yüzey-
sel Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre
Kalite Kriterleri”ne göre derenin suyu
“çok kirlenmiş su” olduğu ortaya çıktı.
Açıklamada, derede hissedilen koku-
nun sudaki çözünmüş oksijenin hızla
azaldığının belirtisi olduğu bunun daha
da azalarak havasız ortam oluşturaca-
ğı ifade edildi.Derenin koru içerisinde
bulunan bitkiler, hayvanlar ve özellikle
kuşlar için içme suyu kaynağı olarak
kullanıldığı belirtilen açıklamada dere-
nin kirlenmesinin önlenememesi duru-
munda canlıların ya ortamı terk edeceği
ya da yok olacağı belirtildi.

102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107