Page 101 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 101

Bölüm Sponsoru

Riva Deresi Ölü Balık Aktı                              Kara Atlas, Yeni
Riva Deresi’nde Şubat ayının ilk gün-   ihtimalinden endişe ediyor. Köylüler, ilk Kanser Haritası
lerinde yüzlerce ölü balık su yüzeyine   defa bu denli büyük çapta balık ölümle-  Olabilir
çıktı. Bölgedeki fabrikaların kimyasal   rine rastladıklarını kaydetti.
atıklarının gizlice dereye boşaltıldığını Karadeniz’e dökülen dereye giden İs-    Greenpeace, 4 Şubat Dünya Kanser
öne süren köylüler, balık ölümlerinin   tanbul Üniversitesi İç Sular Biyolojisi  Günü nedeniyle yayımladığı açıkla-
nedeninin buna bağlı olabileceğini be-   Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özcan   mada, kömürlü termik santralların
lirtti. Bununla birlikte bölgede yaşayan- Gaygusuz, “Dereye kirletici bir madde   hava kirliliğinin en önemli neden-
lar, ölümlere hangi faktörün yol açtığı-  verildiği kesin. Ne olduğunu ve nere-   lerinden biri olduğuna dikkat çekti.
nın belirlenmesine yönelik bir çalışma   den geldiğini bilmiyoruz. Gördüğümüz    Açıklamada, “Havadaki kirliliğin se-
yapılmadığını söyledi.           tek balık sazan ama derinlerde başka    bepleri arasında sağlık için en tehli-
Konuyu yetkililere defalarca ilettikle-  türlerde olabilir” dedi. İstanbul Üniver- keli olanı. PM 2,5 adlı, saç telinden
rini ancak hiçbir sonuç alamadıklarını   sitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. bile küçük olan ince parçacık mad-
vurgulayan köylüler, dere suyundan     Meriç Albay ise, sazan ölümlerin kana-   deler. Her gün tonlarca kömürün ya-
hayvanların da içmesi nedeniyle zeh-    lizasyon ya da başka bir kimyasaldan    kıldığı kömürlü termik santraller de
rin hayvanlara ve kendilerine bulaşma   kaynaklandığını söyledi.          kansere yol açan bu sessiz katillerin
                                           en önemli sebepleri arasında” ifade-
Kıbrıs; “Akkuyu’da Nükleer,                              lerine yer verildi. Planlarla büyüyen
  En Çok Bizi Etkiler”                               tehdit Türkiye’nin 80 yeni kömürlü
                                           termik santral planının ve bununla
“Nüklere Hayır Platformu” tarafın-     yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de   birlikte dünyanın en büyük 4. kö-
dan 10 Ocak Cumartesi günü “Nük-      Akkuyu mevkiinde kurulması planla-     mür tehdidi konumunda olduğunu
leer Santraller ve Etkileri Konferansı”  nan nükleer enerji santralinin Kıbrıs’ı  hatırlatan Greenpeace Kampanya
düzenlendi. Konferansta, Kıbrıs’a çok   olumsuz yönde etkileyeceğine dik-     Sorumlusu Buket Atlı, ‘”Çevre ve Şe-
yakın bir konumda kurulması planla-    kat çekildi. Bildirgede, gerek sant-    hircilik Bakanlığının verilerine göre,
nan Akkuyu Nükleer Santrali’nin ola-    ralde meydana gelebilecek herhangi     Türkiye’de 64 ilde trafik, endüstri,
sı etkileri, modelleme çalışmaları,    bir kaza esnasında, gerekse santralin   yüksek hava kirliliği potansiyeli bu-
ÇED süreci, halk sağlığı üzerine etki-   normal çalışması sırasında adanın     lunuyor. Bu santraller yapılırsa baca-
leri, dünyada ve Türkiye’de nükleere    birçok riskle karşı karşıya kalacağı    larından çıkacak olan sessiz katillerin
karşı verilen mücadelenin tarihi ko-    kaydedildi. Ayrıca bildirgede, Mer-    kanser yapacağı resmen ispatlanmış
nuları tartışıldı. Kıbrıs Türk Tabipler  sin ve Lefkoşa şehirlerinin hemen     iken, sağlık bakanlığı bu santrallere
Birliği (KTTB) tarafından konferan-    hemen aynı risklere maruz kalacağı     izin verilirken nerede diye soruyo-
sın sonuç bildirgesine dayanılarak     belirlendi.                ruz? Sağlık Bakanlığı halkın sağlığını
                                           korumak için izin süreçlerinde aktif
                                           rol almazsa, ‘Kara Atlas’ın Türkiye’nin
                                           yeni kanser haritası olması kaçınıl-
                                           maz” diye konuştu.

                                           Sessiz Katil’in Verileri

                                           Greenpeace’in Stuttgart Üniversite-
                                           si ile birlikte hazırladığı Sessiz Katil
                                           Raporu’nun sonuçlarına göre veriler
                                           şöyle: Sessiz Katil Raporu’nun sonuç-
                                           larına göre 2010’da Türkiye’de 7900
                                           kişi çalışan kömürlü termik santraller
                                           yüzünden hayatını kaybetti. Afşin-
                                           Elbistan ve Soma Termik Santralleri
                                           2010 yılında Avrupa’nın en çok can
                                           alan santralleri oldular.

                                           101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106