Page 100 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 100

yeşillenen oteller

   BİZ Cevahir Hotel
   ‘Yeşil Yıldız’ Aldı

   Malzeme seçiminden, atık su geri dönüşüm ünitelerine kadar birçok
   alanda çevreye duyarlı bir politika izleyen Biz Cevahir Hotel İstanbul

          ‘Yeşil Yıldız’ıyla bu iddiasını belgelendirdi.

Gayrettepe’de bulunan ve açıl-
      dığı günden bu yana sunduğu
      hizmet kalitesiyle bölgenin
      iddialı isimleri arasında yerini
alan, insana ve doğaya duyduğu saygı
çerçevesinde işletmesini şekillendiren
BİZ Cevahir Hotel İstanbul; Turizm ve
Kültür Bakanlığı tarafından verilen Ye-
şil Yıldız belgesini almaya hak kazandı.

“İnsana ve Doğaya Saygılıyız”        Bütün Malzemeler Özenli ve Özel     maşırhanemiz ise Ecolab dozajlama
                                           sistemi sayesinde minimum kimyasal
Malzeme seçiminden, atık su geri       İnşaat malzemeleri seçilirken özellik-  maksimum temizlik sunuyor. Çamaşır
dönüşüm ünitelerine kadar birçok       le kurşun oranı düşük malzemelerin    yıkama ve kurutma işleminde Temel
alanda çevreye duyarlı bir politika     tercih edildiğini belirten Demirbilek,  Makina tarafından üretilen su ve ener-
izlediklerini ifade eden BİZ Cevahir     “Binanın yapısında enerji tasarrufu   ji tasarruflu sistemleri kullanıyoruz. Di-
Hotel İstanbul’un Genel Müdürü İlke     sağlayan fibro beton kullanılarak yalı- ğer bir yandan, bina ısıtma ve soğutma
Demirbilek; bundan sonraki süreçte      tım açısından da avantaj sağlandı. Ay-  sistemimiz merkezi ve bağımsız sistem
de yıldızlarını korumak için düzenli     rıca led aydınlatma ve uygun olan tüm  olarak kuruldu. Bina dış cephesi Fib-
kontrollerini yaptıracaklarını ve tekno-   noktalarda da sensor kullanıldı” dedi.  ro Beton tarafından üretildi. Bina dışı
lojik gelişmeleri yakından takip ederek   Banyolarda özellikle viller boch ve ge- kaplamalar özel üretimdir bunun özel-
yenilikleri ilk gerçekleştiren otel olarak  berit aksam kullanılmış muslukların ta- liği ise daha az rüzgar alıp kış mevsim-
sektörde öncü konumuna gelmek iste-     sarruf sistemine uygun olduğunu ifade  lerinde daha az enerji kullanarak daha
diklerini belirtti.             eden Demirbilek şunları kaydetti: “Re-  fazla ısınma yaz mevsimlerinde ise gü-
Demirbilek, hiçbir kaynağı israf et-     zervuarlarda gri su kullanılıyor. Bina  neş kırıcılarla daha az güneş alıp daha
mediklerine dikkat çekerek şu ifade-     otomasyon sistemiyle kontrol edilip   az soğutma kullanarak enerji tasarrufu
leri kullandı: “Genel olarak Turizm ve    denetleniyor. Dış bina aydınlatma sis-  sağlamak. Bina cam kapı sistemleri ise,
Kültür Bakanlığının yayınlamış olduğu    temi zaman ayarlı ve iç bina aydınlat-  Dekoral firması tarafından üretildi ses
kriterlerden ziyade, insana ve doğaya    ma sisteminde ise fotosel sistem kulla- ve hava geçirmez özelliği var. Bir diğer
saygımızın ifadesi olarak çalışma ya-    nıldı. Ayrıca, mutfak lavabo sistemleri işbirlikçimiz olan Well markası, bina
pıyoruz. Bu doğrultuda, gri su projesi,   tasarruflu ve dokunmatik sistem. Bina  içinde tüm batarya sistemlerini sağla-
çevre ve doğa adına inşaattan başla-     camları Yıldız Cam tarafından güneş   dı.”
yarak bu güne kadar kullanılan mal-     kontrol kaplamalı olarak üretildi. Ça-
zemede doğayla dost ürünlerin tercih
ettik, çalışanlarımızı israfı önlemek
adına gerekli eğitimlerden geçirdik ve
misafirlerimizin bu konuya ilgisini çek-
mek için gerekli görselleri hazırladık.
İşletmenin karlılığını arttırırken çevre
bilinci yerleşmiş bir kurum olarak hiç-
bir kaynağın israf edilmeyip verimli
kullanımını misyon edindik.”

100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105