Page 97 - index
P. 97

Havlu ve Tekstillerinizi

Kendi Tesisinizde Küçük BirYatırımla Yıkayın


Sektörün 40 yıldır lokomotif gücü olan Permak Makina A.Ş. “Permak Paket Vale ve Havlu
Yıkama Sistemleri” ile termal/SPA oteller için önemli bir lojistik avantajın yanı sıra üst
seviyede işlem kalitesi ve maliyet tasarrufu sağlıyor.ndüstriyel çamaşırhane, kuru te- Sizi diğer frmalardan ayıran
mizleme tesislerinin projelendi- özellikleriniz neler?
rilmesi, planlanması ve anahtar Farklarımız; her tür ihtyacı karşılayabilecek
Eteslim hizmet anlayışıyla yüzler- düzeydeki geniş makina parkurumuz, çok
ce projeyi başarı ile tamamlayarak dün- uzun süreler sorunsuz çalışmaya göre tasar-
ya markası olduğunu kanıtlayan Permak lanmış üstün kaliteli sistemlerimiz, işletme
Makina A.Ş.’nin Yönetm Kurulu Üyesi periyodunda müşterilere en düşük maliyet
Demir Uyar, müşterilerinin havlu ve düzeyini garant eden enerji, su, kimyasal, iş-
tekstllerini, kendi tesisleri bünyesinde çilik tasarrufu sağlayan üstün teknolojik dü-
ekonomik ve hızlı bir şekilde yıkanması- zeyimiz, satş sonrası servis, bakım ve parça
nı, küçük bir yatrımla sağlayabildiklerini hizmetlerini üstün müşteri memnuniyet ile
ifade et. yürütüğümüz teknik servis kadromuz.

Şirketniz ve faaliyetleriniz Hizmet ve servis standartlarınız
hakkında bilgi verebilir misiniz? hakkında bilgi verebilir misiniz?
Permak Makina Grubu olarak; endüst- Endüstriyel çamaşırhane, kuru temizleme
riyel yıkama teknolojileri ve kuru te- tesislerinin projelendirilmesi, planlanma-
mizleme sistemleri ile ilgili her tür tesis Permak Makina A.Ş. sı ve anahtar teslim hizmet anlayışıyla, 40
kurma faaliyetlerimiz 2015 yılında da Yönetm Kurulu Üyesi yıldır sektörün lokomotf gücü olan Permak
devam edecek. Geniş ürün grubumuzun Demir Uyar Makina A.Ş.; kuru temizleme, kuru temiz-
içerisinde buhar üretm ve metal yüzey leme makinası, kuru temizleme sistemleri,
temizleme sistemleri de yer alıyor. kuru temizleme ekipmanları ayrıca sulu yı-
bir lojistk avantajın yanı sıra üst seviye- kama, endüstriyel çamaşır yıkama makinası,
Termal / SPA otellere yönelik de işlem kalitesi ve maliyet tasarrufu da endüstriyel kurutma makinası, endüstriyel
ürünleriniz hakkında bilgi verebilir sağlıyor. Müşterilerimiz havlu ve tekstl- ütü, alanında Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve
misiniz? lerinin, kendi tesisleri bünyesinde eko- Yakın Asya'da yüzlerce projeyi başarı ile
“Permak Paket Vale ve Havlu Yıkama Sis- nomik ve hızlı bir şekilde yıkanmasını, tamamlayarak dünya markası olduğunu
temleri”, termal/SPA oteller için önemli küçük bir yatrımla sağlayabilir. kanıtladı.

97


86-101 dosya son.indd 97 30.04.2015 15:00
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102