Page 96 - index
P. 96
Sağlık & Termal Turizm


Müşteri Taleplerine Hızlı
Cevap Veren
Ürün ve Hizmet Anlayışı


Güncel talepleri ve standartları hızlı bir şekilde
kullanıcılarına sunan Kleo, termal/SPA otellerde
son yıllarda Ekovat Sistem A++ ürünleri ve çelik
ketle ve ahşap karşılama tepsisi ile yoğun ilgi
görüyor.


leo, minibar ve oda ekipmanları
ürünlerinin yanı sıra şişe soğu-
tucu ve derin dondurucu ile içe-
Kcek, gıda ve perakende sektörü
için 33.000 m2 kapalı alanda 2 fabrikası
ile imalat yapan 320 çalışanlı bir marka.
Yatrımcı ve çözüm ortaklarının talepleri Termal/SPA otellerde ilgi gören ürün yelpazesine ulaşt. Aynı şekilde bir
doğrultusunda dünyada ilkleri gerçekleş- ürünleriniz hakkında bilgi verebilir otel odasında kullanılabilecek birçok
trdiklerini ve standart üretmlerinde de misiniz? ekipman Kleo tarafndan sağlanabiliyor.
her zaman yeni güncellemeler yaptkları- Termal/SPA otellerde son yıllarda Eko- Müşterilerden gelen bilgi ve tavsiyeler
nı belirten Kleo Minibar Ticaret Müdürü vat Sistem A++ ürünlerimiz yoğun ilgi hızlı bir şekilde değerlendiriliyor ve uy-
Evrim Gür, “Müşterilerden gelen bilgi ve görüyor. A++ sınıf ürünler 43 derece gulamaya geçilebiliyor. Kleo Antalya ve
tavsiyeler hızlı bir şekilde değerlendirili- çevre sıcaklığında bile +2/+8 soğutma İstanbul ofsleri ile projelere daha yakın
yor ve uygulamaya geçiliyor” açıklama- yapabilmesi ve çok düşük enerji sarf- olmak için çaba gösteriyor. Müşteriler
sında bulundu. yat nedeni ile yatrımcılar tarafndan ürünleri inceleyebilip teknik detayları ye-
daha uygun bulunuyor. Termal oteller- rinde görüşebiliyor.
Şirketniz ve faaliyetleriniz hakkında den ayrıca talep gören bir diğer ürünü-
bilgi verebilir misiniz? müzde çelik ketle ve ahşap karşılama Hizmet anlayışınız ve servis
Kleo, minibar ve oda ekipmanları ürün- tepsisi. Havaalanı ve şehirden uzak standartlarınız hakkında bilgi
lerinin yanı sıra şişe soğutucu ve derin olmaları nedeni ile gelen misafr için verebilir misiniz?
dondurucu ile içecek, gıda ve perakende otelin bir karşılaması anlamına gelen Türkiye geneli 220 ye yakın servisi olan
sektörü için 33.000 m2 kapalı alanda 2 bu üründe misafr çay ve kahvesini ken- Kleo satş sonrası hizmetlerde gerekli
fabrikası ile imalat yapan 320 çalışanlı bir disi yapabiliyor. Böylece misafrin yol özeni gösterebiliyor. Bazı dönemler ürün
marka. Ürünlerinin %60’ının 70 ülkeye yorgunluğunu üstünden atmasına yar- üzerinde güncellemeler yapılıp, önceki
ihracatnı gerçekleştren Kleo, 15 litreden dımcı olan bu durum otelin bir hizmet kullanıcılar bu konuda bilgilendiriliyor.
1100 litreye kadar bir çok model soğutu- olarak öne çıkıyor. Proje başlangıcında minibar ve mobilya
cu ve derin dondurucu dolaplar üretyor. bilgileri detaylı görüşülüyor. Minibar 3 yıl
Yatrımcı ve çözüm ortaklarının talepleri Müşterilerinize sunduğunuz garantli olup, 10 yıl rahatlıkla yedek par-
doğrultusunda dünyada ilkleri gerçek- hizmet ve ürünleriniz hakkında bilgi ça temini yapılabiliyor. Garant sonrası
leştren Kleo, standart üretmlerinde de verebilir misiniz? ürünler için web sayfamızda yedek parça
her zaman yeni güncellemeler yapıyor. Kleo Minibar, değişik hacim, kapı tasa- resim ve kodları bulunuyor. Böylece müş-
Böylelikle güncel talepleri ve standartları rımı ve soğutma sistemleri ile müşteri- terimiz ihtyacı olan yedek parçayı görüp
hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunabiliyor. lerin taleplerini en doğru karşılayacak ve doğru tanımlama ile talep edebiliyor.

96


86-101 dosya son.indd 96 30.04.2015 15:00
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101