Page 95 - index
P. 95
Sağlık & Termal Turizm
NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür:


Standart ve DenetimleNG Hotels İcra Kurulu Başkanı
Hediye Güral Gür

tarafndan uygulanan, sıcak taş ma- ca, imzamız haline gelen SPA&wellness Termal turizmin, turizm gelirleri
sajından aroma terapiye, çamur ban- bölümleri ile, yaşam kalitesini artrma- içerisinde payının artırılması adına
yosundan Bali ve Lomi Lomi gibi uzak ya yönelik wellness hizmetleri sunula- hangi stratejiler izlenmelidir?
doğu kökenli masajlara kadar uzanan caktr. 2.500 metrekare ve 2 katlı olması Ülkemiz termal kaynakların zenginliği ve
farklı seçeneklerle bakım ve masaj hiz- planlanan SPA merkezinde uzman tera- debileri bakımından Avrupa’da 1, dünya-
metleri sunuyoruz. pistler tarafndan birbirinden farklı SPA da ise 7. sırada yer alıyor.
uygulaması (masaj ve bakım hizmetleri) Termal turizm açısından bakıldığında,
Termal/SPA alanında yakın dönemde yapılacak. bu doğanın ülkemize sunmuş olduğu
bir yatırım planınız var mı? bir lütuf. Buna karşın Türkiye’de termal
NG Hotels olarak konsantrasyonumu- Otelinizin misafir profili hakkında bilgi denildiğinde akla sadece yaşlı ve çeşitli
zu SPA&wellness ve şehir otelciliği gibi verebilir misiniz? rahatsızlıkları olan kişilerin biraz da mec-
turizmi çeşitlendirecek yatrımlara yön- Otellerimizin konumları ve sahip olduk- buriyeten yararlandığı, yüksek hizmet
lendirmiş durumdayız. Yakın gelecekte ları özelliklerin farklı olması sebebiyle, kalitesi beklenmeyen tesisler geliyor. Ter-
İstanbul’da ilk otel projemizi hayata misafr profllerinde de farklılıklar gö- mal sadece üst yaş gurubu için destekle-
geçireceğiz. İstanbul Güneşli’de yer rüyoruz. Örneğin Sapanca’daki otelimiz yici bir tedavi unsuru değil aynı zamanda
alacak otelimiz kongre turizmine yöne- her yaştan misafrlere ev sahipliği yap- tüm yaş grupları için önleyici bir bakım-
lik özellikleriyle bölgede iş dünyasının makta. Çocuklu aileler için İstanbul’un dır. Ülkemizde bu bilincin yerleşmesi ge-
en iddialı oteli olacak. Fiziki olarak iki stresli ve binalarla çevrili hayatndan rekmekte.
kule şeklinde planlanmış olup, birinci sonra çocukların doğa içinde koşup oy- Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da des-
kule rezidans, ikinci kule ise 5 yıldızlı nayabilecekleri bir ortamda olmaları çok tekleri ile ülkemizin sahip olduğu termal
otel konseptnde inşa edilecek. 34 katlı önemli. Diğer tarafan 50 yaş ve üzeri kaynakların tanıtmının yurtdışında he-
olması planlanan otelde, 411 oda bu- çok sayıda misafrimiz de var, bu yaş def pazarlarda yapılmasının geri dönüşü
lunacak. Kongre turizmine yönelik özel- grubu da otelimizde sakin bir ortamda, hızlı bir şekilde alınabileceğine inanıyo-
likleriyle ön plana çıkacak otelimizde doğa ile iç içe bir tatl yapma imkanı bu- ruz. Bu anlamda yapılacak yeni tesislerin
5.270 metrekarelik kapsamlı bir kongre luyor. Otelimizdeki iş amaçlı konaklama- mutlaka Avrupa standartlarına uygun
merkezi bulunmakta. Kongre Merke- lara baktğımızda ise yaş gurubunun 30- olması gerekiyor, aksi taktrde yabancı
zinde biri 4’e bölünebilir balo salonu 40 arasında değiştğini görmekteyiz. NG misafrleri otelinize getrebilmeniz müm-
olmak üzere 11 ayrı toplant odası yer Afyon otelimiz termal özellikli olduğun- kün değil. Bunun için de denetmlerin
almaktadır. Kolonsuz olması nedeniy- dan tercih eden yaş grubu biraz yükse- çok iyi yapılmasının sektöre çok büyük
le daha elverişli kullanılabilecek balo liyor, ancak yine de tüm otellerimiz ço- katkıları olacağına inanıyoruz. Buna ek
salonu, 7,5 metre tavan yüksekliği ile cuk dostu olduğundan bu otellerimizde olarak, termal turizmin gelişebilmesi için
toplamda 2.500 metrekarelik büyük- de çocuklu aileleri ağırlamaktayız. Buna sadece otel yatrımları yeterli değil. Ter-
lükte olup, 950 metrekarelik bir fuaye ek olarak Afyon kavşak noktası olması mal bölgelerin de sosyal ve çevresel fak-
alanı da sahip. Ayrıca balo salonu içeri- sebebiyle iş konaklamalarına da yoğun törler bakımından mutlaka geliştrilmesi
sine binek araç da sokulabilecek. Ayrı- olarak ev sahipliği yapmakta. gerekiyor.

95


86-101 dosya son.indd 95 30.04.2015 15:00
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100