Page 90 - index
P. 90
Sağlık & Termal TurizmNERELER TEŞVİK EDİLİYOR? edildi; “Türkiye’nin özellikle Avrupa’da, Geçmiş yıllarda bu sıralamanın başında
Termal turizm Hükümetn, turizmi Kafaslar’da ve Ortadoğu’da termal tu- bulunan Suriye pazarı yaşanan iç savaş
çeşitlendirme stratejisinde önemli bir rizm ve sağlık turizmi konusunda önemli nedeniyle tamamen durdu. Gelen tu-
yer alıyor. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 bir merkez olması yolunda çalışacağız.” ristler arasında en uzun kalış süresi ise
belgesinde özel bir vurgu yapılan termal 11.2’lik geceleme ile Norveçli turistlere
ait.
turizm, teşvik uygulamaları ve termal tu- AVANTAJLAR
rizm alanları ilanı ile destekleniyor. Türkiye, yüksek mineralizasyona sahip AB PAZARINDA AKREDİTASYON
Termal Turizm Master Planı hazırlayan su kaynaklarının yanında iklimi, turizm SORUNU
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 bölge altnda alanındaki sektörel gelişmişlik ve pazar- Hedefer büyük olsa da aşılması ger-
17 ili teşvik kapsamına aldı. Bakanlığın lara olan yakınlık gibi avantajlara sahip. eken çok sayıda sorun da var... Bunların
termal turizmi geliştrmeyi hedefediği Dünyada en fazla seyahat eden nüfu- başında AB Akreditasyonu geliyor. Ter-
bölge ve iller şöyle: sunun yaşadığı Bat Avrupa’ya yakınlığı mal tesislerin Avrupa Birliği üyesi ülkel-
- Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, ve bu pazardaki mevcut ilişkileri önemli erden tedavi amacıyla turist çekebilm-
Yalova avantaj. Avrupa’nın gelir düzeyi yüksek esi için AB Akreditasyonu gerekiyor. AB
- Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir yaşlı nüfusu, sektörün gelişimi için önem- üyesi ülkelerin sosyal güvenlik kurumları,
- Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, li bir itci güç haline gelebilir. termal tedavi ihtyaçlarında önceliği üye
Eskişehir, Kütahya ülkelere veriyor.
- Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, TERMAL TURİSTİ NERELERDEN lar. Üye ülkelerdeki kür tedavilerini yüzde
Nevşehir, Yozgat GELİYOR? 100’e varan oranlarda karşılarken, üye
Hükümetn termal ve sağlık tu- Ülkemize termal turizm amacıyla en fa- olmayan ülkelerde masrafarın oranları
rizmine olan ilgisi ve desteği 62. zla turist gelen ülkeler arasında Almanya, ciddi bir oranda düşüyor. Ülkemizde 180
Hükümet Programında şöyle ifade Norveç, Yunanistan ve İngiltere sayılabilir. termal tesisimizden sadece biri akredite.

BAŞLICA SICAK SU KAYNAKLARI, İÇMELER VE KAPLICALAR90


86-101 dosya son.indd 90 30.04.2015 14:59
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95