Page 88 - index
P. 88
Sağlık & Termal Turizm
ermal turizm ve sağlık turizmi çözülmüş mineral bulunan sulara ise “ter- kazanmış. Şifalı suların kendilerine tandılar
birbirinden ayrı turizm çeşitleri olsa momineral sular” deniliyor.Yurdumuzda ise tarafndan gönderildiğine inanan Romalılar,
dahi, kesişenlerinin çokluğu ve her termal sular; içme, çermik, kaynarca, ılıca kaplıcaların etrafna mabetler yapmıştr.
Tikisinin de yeterince gelişememiş gibi adlarla tanımlanıyor. Anadolu’da bilinen kaplıcaların bir çoğu da
olmasından dolayı birlikte anılmaya devam Romalılar döneminde kullanılmış ve imar
ediyor. Termal kaynaklı suyun kullanımı TERMAL TURİZM NEDİR? edilmiştr. Pamukkale-Hierapolis, Hayma-
ekseninde şekillenen termal turizm, su- Termomineral suyun kullanımı ile yapılan na, Kızılcahamam, Ayaş kaplıcaları, Afyon
yun niteliğine bağlı olarak sağlık turizmi banyo, inhalasyon, çamur banyosu vb. Gazlıgöl gibi çok sayıda örnek vardır.
ile buluşuyor. Genellikle rehabilitasyon ve türden uygulamalar ekseninde yapılan fzik Hıristyanlığın ilk dönemlerinde Avrupa’da
destekleyici tedavi olarak kabul gören ter- tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi gözden düşen kaplıcalar Rönesans ile
maller, sağlık otoritelerinin tavsiye ve işbirliği uygulamaları için yapılan seyahat ifade edi- tekrar kullanılmaya başlanmış. Avrupa’da
çerçevesinde sağlık turizmine dahil oluyor. yor. Termal turizm, sadece sağlık ile sınırlı kaplıcaların sağlık için yoğun kullanımı ise
olmayıp eğlence ve rekreasyon amaçlı 18. ve 19. yüzyıllarda başlamıştr. 20. yüzyıl
TERMAL SU NEDİR? olarak da tercih ediliyor. başında Madam Curie’nin radyoaktviteyi
Yer katmanlarından yer yüzüne çıkan ve bulması, radonlu sıcak suların tbbi bir bakış
kendine has özellikleri olan doğal sulardır. TERMALİN KISA TARİHİ açısı ile tedavilerde kullanılmasını başlat.
Uluslararası Kaplıcalar Birliği’ne göre bir İnsanların termal su kullanımına ilişkin en Kaplıcalar Selçuklu ve Osmanlı’da hamam
litresinde en az 1gr. eriyik halde mineral eski kayıtlar M.Ö 3000-4000 yıllarından kültürü çerçevesinde kullanıldı. Osmanlı
veya karbondioksit (CO2) gazı içeren sular öncesine dayanıyor. Mısırlıların daha sonra hakimiyet altna aldığı coğrafyalarda, kend-
hidromineral su olarak tanımlanıyor. Bu da Antk Yunan ve Romalıların termal suları inde önce kullanılan kaplıcaları tamir etmiş
suların sıcaklıkları 20C°’den yüksek olanları tedavi amacıyla kullandığı biliniyor. veya yenilerini yapmıştr.
ise “termal su” veya “kaplıca suyu” olarak Herodot ve Hipokrat’ın eserlerinde de Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün
adlandırılıyor. Doğal sıcaklıkları 20 C°’den rastlanılan termal su kullanımı, Roma 1918 yılında Karlovy Vary’de gördüğü
yüksek hem bir litresinde 1gr’dan fazla döneminde kutsal atfarla ayrı bir önem kaplıca tedavisinin de etkisiyle özel bir önem

TÜRKIYE'DE JEOTERMAL KAYNAKLAR DAĞILIMI VE UYGULAMA HARİTASI
88


86-101 dosya son.indd 88 30.04.2015 14:59
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93