Page 82 - index
P. 82
kral dairesiSağlıklı bir işleyişte bu konuların sorun k
olmaması gerekir. Fakat son yıllarda
Avrupa’da rekabet kurumlarının bu ka- Herkes doluluğunu yükseltmeyi düşünüyor. Henüz hangi bedelle
nallara müdahale etmeye başlaması, or-
tada bir sorunun olduğunu gösteriyor. doldurduğunun bir önemi yok.

ONLINE KANALLAR TEDİRGİNLİK k
YARATIYOR Ancak iyi niyet çerçevesinde muhatap bir şemsiyesi olur; Tarihi Yarımada veya
Online kanallarda pazarda hakimiyet ku- alınıyorsunuz. Anadolu Yakası gibi bölgelere de özellik-
ran şirket sayısı birleşme ve satn alma- lerine uygun çözümler geliştrilir.
larla 4-5'e düştü. Gücü elinde toplamayı OTELCİ BİRLİKLERİ SEKTÖR
başaran kanallar, elektronik mecraları da YÖNETİMİNDE YETKİ KAZANMALI Yatak arzı artkça yetşmiş personel
konsolide etmeye başladı. Pazarı domine Hollanda ve Almanya’da otelci meslek bulmak zorlaşt. Hilton olarak siz de
etmeye başlayan online kanallar, doğal birlikleri aynı zamanda bir işveren örgütü bunu hissediyor musunuz?
olarak konaklama tesislerinde bir tedir- olarak çalışıyor. Kendi iç yapılanmalarına Bu konuda her şehrin farklı hikayesi
ginliğe neden oluyor. Başka bir kurumun göre farklı fonksiyonları yerine getrebili- var. Anadolu’da yeni girdiğimiz pazar-
işinizi kontrol etmeye başlaması ve kendi yorlar. Gerektğinde tanıtm bile yapabili- larda yetşmiş eleman sıkıntsı genel bir
şartlarını size dayatmaya başlaması ister yor. Oralarda sektör kendi kendini çok iyi sorun. Oralarda yönetci seviyesinde
istemez rahatsızlığın ve endişenin boyu- düzenliyor. Otellerin sınıfandırmasını da kalifye eleman bulmakta zorlanıyoruz.
tunu artrıyor. sektör birliği yapıyor. Almanya’da çalışma İstanbul’da ise sorunlar Avrupa’daki bü-
hayatndaki örgütlenmede önemli bir rol yük şehirlere benzemeye başladı. Nere-
TÜRKİYE’DE ONLİNE PAZARI oynuyorlar. Eyaletne göre ana sendika- deyse vasıfsız diyeceğimiz elemanların
DÜZENLEYECEK KURUM YOK lar veya konfederasyonlarla sektör adına bile maaş beklentleri çok yükseldi. Bazı
Türkiye’de bu piyasayı düzenleyecek bir ücret görüşmelerini yönetyorlar. Ücret- işlerde normalinden yüksek ücret ver-
kurum henüz yok. Otelciler Birliği olarak ler otelciler birliğinin koyduğu tavan ve seniz bile eleman bulmakta zorluk çeki-
zaman zaman bu kurumlarla temasları- taban bandı içinde düzenleniyor. Eğitm yorsunuz. İstanbul'da vasıfsız iş gücü bile
mız oldu fakat bir netce aldığımızı söy- fonksiyonları da var. Mesleki eğitmin dü- artk temizlik gibi işleri yapmak istemi-
lemeyeceğim. Şimdilik en azından Avru- zenlenmesinde öncü rol oynayabiliyor. yor. Bu sorun Avrupa'da ithal iş gücü ile
pa’daki gelişmelerden faydalanabiliyoruz. Stajların nasıl yapılacağı konusuna kadar çözülmeye çalışılmış. Türkiye’de de ister
birçok konuda çalışma yürütüyorlar. istemez bir süre sonra bu şekilde çözüle-
REKABET, RİSKİN GÖRÜLMEZDEN ceğini düşünüyorum.
GELMESİNE NEDEN OLUYOR İstanbul’u kim ve nasıl tanıtmalı?
Risklerin bilincindeyiz fakat rekabet ko- Tanıtm için doğru adres İstanbul Büyük- ESNEK ÇALIŞMAYA
şullarından dolayı bir şey yapmaya ya- şehir Belediyesi'dir. Belediyenin şehrin İHTİYACIMIZ VAR
naşmıyoruz. Yatak arzının hızla yükseldiği tanıtmıyla ilgili doğrudan bir çıkarı ve Sektörümüzün bir diğer sorunu da iş
pazarlarda bu tp endişeler arka plana ilgisi vardır. Dünyada pek çok yerinde hukukunun esnekliğe imkan tanımama-
itliyor. İnsanlar iş gelecek kanallarla çatş- tanıtmı, belediyenin destek olduğu ama sı. Turizm sektörü, dinamikleri itbariyle
maya girmeyi göze alamıyor. Herkes do- kendi başına bağımsız olan kurumlar esnek çalışma koşullarına ihtyaç duyan
luluğunu yükseltmeyi düşünüyor. Henüz yapar. Bizde de sektörün bütün aktörle- bir sektör. Bir hafa dolulukta pik yapar-
hangi bedelle doldurduğunun bir önemi rini yönlendirebilecek, maddi gücü olan, ken öbür hafa çukura düşüyorsunuz.
yok. Açıkçası sektör olarak bu konuda he- böylesi bir kuruma ihtyaç var. Her gün toplant ve balo salonlarınızı
nüz ortaya bir şey koyabilmiş değiliz. tka basa dolduracak bir iş akışına sahip
İstanbul'da nasıl bir turizm modeli teş- olmanız mümkün değil.
Zamanı gelmedi mi? vik edilmeli? İş Kanunu'nda kendi öz işiniz olarak ta-
Elbete geldi... Büyük bir pazarız, fakat İstanbul çok karmaşık yapıya sahip. Bizim nımlanmış kat hizmetleri ve restoran
bu konuda biraz yaya kaldık. Gün gelip daha çok Viyana gibi tarihi geçmişi olan, gibi işler için dışarıdan eleman çalıştra-
herkes köşesini tutuğunda, oluşan den- köklü şehirlerde yapılanlara bakmamız mazsınız deniliyor. İşte problem da bu-
gesizlik karşısında insanlar gidişat sorgu- lazım. Fakat bunlar bütçe işi. Bu bütçenin radan başlıyor. Kentlerin belirli sezonları
lamaya başlayabilir. Bu durum sektörün belirli bir yerden çıkarılıp verilmesi, biri- vardır ve bu doğrultuda artşlar, düşüşler
en büyük sorunlarından biri olmasına lerinin de bunları yönetmesi ve birilerine yaşanır. Örneğin yılın 100 günü doluluk-
rağmen, karşısında yekpare bir görüntü karşı sorumlu olması lazım. Yapılan faa- ta pik yapıyorsanız, geri kalan 265 gün-
verilemiyor. liyet ile kazanılan paranın belli bir kısmı de, düşük veya orta dolulukta iş yaparsı-
da yine şehrin tanıtmı için kullanılmak nız. Kadronuzu ise ortalamaya uygun en
Neden başarılamıyor? üzere geri dönmeli. Avrupa’da bunu ba- verimli çalışacak şekilde dizayn etmeniz
Bölünmüş durumdayız. Bunun çeşitli ne- şarıyla yapan iki üç kent var. Oralara gidip gerekir. 100 günlük yüksek doluluğa
denleri var. Sadece kurumlardan ya da sistemlerini incelemek lazım. göre kurmak, geri kalan günlerde zarar
şirketlerden kaynaklanmıyor. Gelişmiş Fakat gidip bir şablon alalım ve kendimizi etmek anlamına gelir. İyi de ben her gün
pazarlardaki turizm örgütlenmesine bak- o kalıba koyalım demiyorum. Her şehrin %100 dolu değilim ki! Bu kadar yatrım
tğınızda, otelci birlikleri pek çok fonksiyo- kendine has özellikleri vardır. Kurulacak yapılan ve ülke ekonomisi için önem arz
na sahip. Türkiye’de ise dernek statüsün- sistemi uyarlamak lazım. İstanbul ülke eden sektörün bu sorununun çözülmesi
deyiz. Dernek statüsü öncelik sağlamıyor. boyutunda bir şehir. İstanbul’un genel gerekiyor!

82


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 82 30.04.2015 14:58
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87