Page 81 - index
P. 81


diğini turist de anlamlı ve değerli bul- neler yaptğını gösteren birçok değişik pıyor. Pazarın durumu itbariyle birçoğu
muyor. Bu tür yanlış politkalar, gerçek kaynak var elinizin altnda. Örneğin, kre- da hedef tuturdu. Fakat bundan sonra
yaşamdan izole turistk alanların oluş- di kart verileri gibi tüketm tercihlerini tuturmak o kadar kolay olmayabilir. Ba-
masına neden oluyor. Bence başarının gösteren çok somut veriler var. Yapılacak şarının kolay elde edileceği yerlere yat-
sırrı halkın sahiplenmesinde ve kullan- analizlerde bunların mutlaka göz önün- rımlar yapıldı ve bit. Yeni ve bilinmeyen
masından geçiyor. Yapılacak festval, et- de bulundurulması gerekir. alanlarda gerçekleşecek yatrımlar daha
kinlik, toplu taşıma, kaldırım, yol, ulaşım bilimsel yapılmalı. El yordamı ile otel
vs. gibi ürünlerde öncelikle kentn insanı Sektör bu datalardan nasıl yatrımı yapılan dönemlerin sonuna ge-
hedefenmeli. Gelişmiş tüm şehirlerde faydalanabilir? lindi. Artk daha zorlu ve profesyonellik
böylesi bir yaklaşım var. Örneğin, izole Datalar ham halde mevcut. Bunları işle- gerektren bir sürece giriyoruz. Gelecek
turistk bölgelerimizde konaklayan turist mek ve kullanılabilir hale getrmek için yatrımların kararı için bir takım verilere
bile, tarihi eserleri gördükten sonra belir- maalesef bir girişim yok. Bu işi yapması ihtyaç var. Oteli yapıp sonra da turizmin
li bir saaten sonra Taksim’e gelip hayatn gerekenler de henüz konuya odaklanmış gelişmesini bekleyemeyiz.
içine karışıyor. değil. Bu yararlı verilerin kullanılabilir
hale gelebilmesi için öncelikle bilincin ve Online satş kanalları otelcilikte ciddi bir
Turist sayısı artarken turizm geliri aynı talebin oluşması gerekiyor. Sektörü ge- aktör haline geldi. Bu alandaki muhte-
oranda yükselmiyor. Nerede hata yapı- liştrmek isteyen kurumların bu konuda mel riskler hakkında neler düşünüyor-
lıyor sizce? adımlar atması gerekli. sunuz?
Buradaki sorunun kaynağında verileri Online satş kanalları turizm endüstrisi-
bilimsel bir şekilde analiz edememek PROFESYONELLİK GEREKTİREN nin gelişmekte olan bir fenomeni. Beş
yatyor. Günümüzde rezervasyon profl- BİR SÜRECE GİRDİK alt yıl önce çok daha farklı bir boyutay-
lerinden satn alma eğilimlerine kadar Otel yatrımcılarının birçoğu kör atş ya- ken, bugün daha belirgin bir hale geldi.
birçok veriye ulaşabilmek mümkün. Özel
hayatn sınırları aşılmadan eldeki veriler k
iyi analiz edilerek doğru stratejiler geliş-
trilebilir. El yordamı ile otel yatırımı yapılan dönemlerin sonuna gelindi. Artık

TEKNOLOJİNİN SAĞLADIĞI daha zorlu ve profesyonellik gerektiren bir sürece giriyoruz.
VERİLERİ KULLANMALIYIZ
Günümüzde teknoloji çok ilerledi. Ge-
len ziyaretçilerin ülkenizde ve kentnizde k


81


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 81 30.04.2015 14:58
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86