Page 80 - index
P. 80
kral dairesi

k
da açılacak çok sayıda otel var. Belirli
bölgelere odaklanmış durumda değiliz. Türkiye'de mevcut turizm hareketliliğini ikiye katlayabilecek bir
Türkiye'nin tamamında büyümemizi
sürdürüyoruz. Aynı yıl içinde Trabzon'da potansiyel var. Fakat bunun nasıl yapılacağı büyük önem arz ediyor.
otel açarken Antakya’da da otel açıyo-
ruz, Güneydoğu’dan Karadeniz’e kadar k
Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımızı Türkiye turizminin en büyük sorununun nı bir kuşağın eğitm döneminden sonra
sürdürüyoruz. bölgesel sıkışmışlık olduğunu düşünüyo- alırsınız. Bu da en az 6–7 yıl eder. Bu sü-
rum. Özal Dönemi’nde başlayan ve o gü- renin sonunda karşınıza gelen gençler ise
Türkiye'yi stratejik büyüme alanı nün vizyonu ile belirlenen hedeferle bir iyi dil bilen turizm okulu mezunu gençler
olarak seçen Hilton Worldwide'ın Türk yerlere gelindi. Şimdi yeni fkirler ve yeni olacaktr. Bunların bir de meslek içinde
ekonomisine dair risk ve frsat trendler var. Sağlık turizmi bunlardan eğitlmesi, geliştrilmesi ve tecrübe kazan-
tanımları nelerdir? bir tanesi. Projelerin çeşitlendirilmesi dırılması lazım. Türkiye’de turizm okulları
Türkiye gibi bir ülkenin ekonomisine gerekiyor. Artk bu işi sadece deniz, gü- çok mezun verdi ama sektöre yeteri ka-
uzun vadeli bakmadığınızda, yapacağı- neş ve İstanbul’la büyütemeyeceğimiz dar insan yetştremedi. Mezun olanların
nız tahminler ve yorumlar pek bir an- anlaşıldı. büyük bir kısmı başka işler yapt. Başka
lam ifade etmez. Elbete burada sadece alanlardan eğitlenler de turizm yapmaya
bizim bakış açımız da tek başına yeterli Sizce ülkenin gündeminde, potansiyeli başladı. Eğitm konusunda süreç verimsiz
değil. Bizimle birlikte yola çıkacak yat- harekete geçirebilecek doğru projeler ve hedefen uzak işledi.
rımcıların, düşünce ve davranışları da var mı?
önemli. Her şeyin çok doğru gitğini söylemek FIRSATLARI
zor. Ama yapılanları da takdir etmek la- DEĞERLENDİREMİYORUZ
TURİZMDE UZUN VADELİ zım. Pek çok doğru şey yapıldı ki bugüne Eleştrirken her şey kötü oldu demekten
GÖRÜNÜM İYİ gelebildik... Bugün 35 milyon civarında özellikle kaçınıyorum. Mutlaka doğru işler
Türkiye turizm yatrımları alanında güzel kişi geliyor ve büyüme devam ediyor yapıldı. Burada asıl mesele karşımıza çıkan
bir gelişme kaydet. Bu gelişmede son ise, demek ki bir takım şeyler de doğru frsatları ne kadar değerlendirdiğimizdir.
yıllarda turizmde yaşanan artşların da yapılmış. Elimize güzel frsatlar geçiyor; çok daha
rolü var. Son 10 yılda rakamlar nere- iyisini yapabilecekken azını yapıp bunun-
deyse ikiye katlandı. Uzun vadeli görü- TURİZM ALTYAPI İSTER la yetnmeyi tercih ediyoruz. Örneğin,
nümü pozitf görüyoruz. Turizm için ortam oluşturmak vakit alan İstanbul'un kültür başkentliğinden ne ka-
bir iştr. Halkın da turizme adapte olma- dar verim aldık?
UZUN VADEDE BEKLENTİMİZ sı lazım. Her şeyi bir anda yapabilmek
BÜYÜME YÖNÜNDE mümkün değil. 35 milyonu ikiye katla- Tanıtm projelerini nasıl buluyorsunuz?
Dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu mak ciddi bir iş. Alt yapı ve eğitm gerek- Bu konuda THY’yi başarılı buluyorum. THY
gibi Türkiye'de de bazı sıkıntlı dönem- triyor. Adım adım ilerlenmesi gerekir. kendi fonksiyonun ötesine geçerek ülkeyi
lerin olması normal. Şimdi de onlardan Örneğin, 70 milyon turistn gelmeye tanıtmaya başladı. Bence dünyada hiçbir
birinden geçiyoruz... Fakat uzun vadede başladığını varsayalım. Bunlara hizmet ülkenin havayolu bu konuda THY kadar
beklentlerimiz büyümenin devam ede- edecek yetşmiş iş gücümüz yok. Alt başarılı değil. Yaptkları Türkiye turizmi için
ceği yönünde. Türkiye'de gelişme po- yapımız buna hazır değil. Mevcut hava- çok büyük bir katkıdır.
tansiyeli taşıyan çok sayıda sektör var. alanlarımız yeterli değil. Turizm, altyapı
Bunların başında da turizm geliyor. ile gelişen bir sektördür. TANITIMDA DEĞİŞİMİN ZAMANI
GELDİ
POTANSİYEL HAREKETE KENTLER TURİST İÇİN Elbete bu sadece THY'nin çabalarıyla
GEÇİRİLEMEDİ ULAŞILABİLİR OLMALI olacak iş değil. Başka kurumların da stra-
Turizm, Türkiye'de belirli bölgelere sıkı- Gezilecek yerler, turistler açısından ula- tejiler geliştrmesi gerekir. Aynı projeler ile
şıp kalmış. İstanbul, Ege'nin belirli cep- şılabilir olmalı. İstanbul gibi bir şehirde kendimizi tekrarlayarak turizmi çeşitlen-
leri ve Antalya. Genele baktğımızda, bile turist yalnız gezerken zorluk çekebi- dirmemiz mümkün değil. Tanıtmda artk
büyük bir ülke ve yüksek bir potansiyel liyor. Yönlendirmeler eksik; lisan önemli değişimin ve farklı stratejiler kurmanın
görüyoruz. Doğu Anadolu, Güneydoğu bir problem. zamanı geldi.
Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu gibi
turizmin gelişeceği yüksek potansiyelli TURİZM EĞİTİMİNDE BİR ŞEYLER Sizce İstanbul’un turiste sunduğu ürünler
bölgeler var. Belirli gelişmeler var, fakat EKSİK KALDI yeterli mi? Ürün geliştrmek için nasıl bir
potansiyelin henüz harekete geçirilebil- Türkiye’de gerekli seviyede İngilizce strateji uygulanmalı?
diğine inanmıyorum. Türkiye'de mevcut konuşan yetşmiş eleman sıkıntsı var. Kente geliştrilecek ürünlerin turiste değil
turizm hareketliliğini ikiye katlayabile- Turizmde iddialıysanız, birkaç dili kapsa- halka odaklı olarak yapılması lazım. Şehir-
cek bir potansiyel var. Fakat bunun nasıl yan şekilde bir eğitm verilmesi gerekir. de yaşayan insanlar için yapılan her güzel
yapılacağı da büyük önem arz ediyor...
Bunlar bugünden yarına çözülebilecek şey, turist tarafndan da kullanılır. Turist
sorunlar değil. Dil eğitmi konusunda odaklı yapılan işler genellikle halk tarafn-
SADECE DENİZ, GÜNEŞ VE ciddi bir adım atsanız bile, sonuçları- dan sahiplenilmiyor. Halkın sahiplenme-
İSTANBUL’LA OLMAZ


80


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 80 30.04.2015 14:58
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85