Page 70 - index
P. 70
sektörden

E-posta ile SMS'teYasa ve Yasaklar!

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecek. Onay almadan müşterilerine ticari içerikli e-posta ve
SMS gönderen şirketleri yüklü para cezaları bekliyor!

eçtğimiz yılın Kasım ayında gönderen şirket, gerektği zaman tüke- de istsna olarak tanımlayabileceğimiz
onaylanan ve 1 Mayıs 2015 tcinin onayını kanıtlamakla mükellef bir durumu da içeriyor. Eğer tcari ile-
tarihinde yürürlüğe girecek olacak. tyi gönderen şirket ile tüketci arasın-
GElektronik Ticaretn Düzen- da daha önceye dayanan bir tcari ilişki
lenmesi Hakkında Kanun, şirketlerin tü- √ Tüketcilere onaylarını almak için varsa, yani tüketci söz konusu şirketn
ketcilere gönderdikleri e-posta ve kısa gönderilen metnlerde izinlerinin isten- “müşterisi” konumundaysa, izin şart
mesajlara ilişkin önemli düzenlemeler diğinin açıkça belirtlmesi ve onay bölü- aranmıyor. Örneğin bir banka, daha önce
getriyor. Konuya ilişkin bir değerlendir- münün önceden işaretli olmaması gere- kendisinden kredi kullanan müşterisine,
me yapan, e-postayla pazarlama şirket kiyor. kredilerle ilgili iletleri onay almaksızın
Optvo’nun Uluslararası Direktörü Jens gönderebilecek. Burada dikkat edilmesi
Fischler, kanunun yürürlüğe girmesi ile √ Tüketci dilediği zaman, hiçbir sebep gereken, bu iletlerin sadece müşterisi
göstermeksizin, tcari elektronik ilet
birlikte, reklam içerikli izinsiz elektronik alımını reddedebilir. Gönderiyi yapan olunan ürün ya da hizmetle ilgili olabi-
gönderilerin cezaya tabi olacağını, bu şirket, bu talebin kendisine ulaşmasının leceği. Yani kredi kullanan bir müşteriye,
nedenle şirketlerin tüketcilerden onay ardından, ilet göndermeyi üç iş günü iş ortaklarının sunduğu ürünler ile ilgili
almak için yoğun bir çaba içine girdikle- içinde durdurmalı. iletler izinsiz olarak gönderilemeyecek.
rini kaydet.
√ Mesaj ya da iletnin göndericisinin de
√ Tüketcinin tcari elektronik iletlere açıkça belirtlmesi gerekiyor.”
Fischler Yasanın Getdiği Yenilikleri onay vermesi, telefon numarası, e-posta
İlişkin Şu Bilgileri Verdi: adresi gibi kişisel bilgilerinin üçüncü şa-
√ “1 Mayıs 2015 tarihinden itbaren, tü- hıs ve şirketlerle paylaşılmasına izin ver-
ketcinin önceden onay vermediği hiçbir diği anlamına gelmiyor. Yasa, kişisel veri- Kanun ve detaylar için:
tcari elektronik ilet kendisine gönderile- lerin saklanmasından ve güvenliğinden www.turob.com/haber.aspx?id=20639
meyecek. Onayın yazılı ya da elektronik de şirketleri sorumlu tutuyor.
ortamda alınmış olması gerekiyor. İletyi √ Yeni yasa, önceden izin şart getrse

70


64-77SEKTÖRDEN.indd 70 30.04.2015 14:57
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75