Page 52 - index
P. 52
gündem


TUROB'un

Rusya PazarıTespitleri
√ Rusya başta olmak üzere BDT ülke- nedeniyle ancak pazarın canlanmasın- sizlik tur operatörlerinin planlamalarını
lerinde yaşanan ekomomik gelişmeler, dan sonra eski haline gelebileceği tah- olumsuz etkiliyor. Söz konusu destekler
turizm açışından 2015 yılının zorlu bir min ediliyor. pazarın canlandırılması açısından son
yıl olacağını gösteriyor. derece önemli olup uygulamada geç ka-
√ Ekonomik gelişmelerin bu şekilde de- lınmaması hayat önem taşıyor.
√ Fiyat/kalite dengesi sürdürülebilir vam etmesi halinde alım gücüne bağlı
turizm açısından büyük önem taşı- talep daralmaları veya talep değişiklikleri √ Dünya Bankası (The World Bank) uz-
maktadır. Ne var ki, pazarda faaliyet (konaklama türü- kalınan gün sayısı vb.) manları 2015 yılında petrolün varilinin
gösteren tur operatörleri otellerden beklenmekte ve Rus basında da sık sık ortalama 53 US Dolar, 2016 yılında ise
sürekli indirim taleplerini yineliyorlar. bu tür haberler yer alıyor. ortalama 57 US Dolar seviyesinde ger-
Fiyatların kırılması netcesi olarak hiz- çekleşeceğini tahmin ediliyor. Bu durum-
met standartnda gerileme, orta ve √ Ülkemizin turizm ve tatl denince Rus- da Rusya ekonomisinin 2017 yılına kadar
uzun vadede telafsi mümkün olma- ya Federasyonunda akla ilk gelen ülke ol- gerçek anlamda toparlanması beklen-
yan kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, ması, fyat kalite dengesi, sektörümüzün memekte.
hükümetmiz de dahil omak üzere tüm deneyimi, Avrupa pazarında olası talep
sektör paydaşları olarak gelen turistn daralmasının ve Eylül ayından beri erte- √ 2014 yılı Ağustos ayı itbari ile
sayısından çok nitelikli olmasına odak- lenen talebin sezonda ülkemize yönlen- Rusya’dan bavul turizmi amacı ile alış-
lanmamız, gerek ülke ekonomisi ge- me olasılığı oldukça yüksek. verişe gelenlerin sayısında ve harcama-
rekse sürdürülebilir turizm açısından larında önemli oranda gerileme kayde-
büyük önem taşıyor. √ Rusya ve BDT pazarına yönelik hü- dildi.
kümet tarafndan açıklanan destekler
√ Rusya pazarında 2015 ve 2016 yılla- memnuniyet ile karşılandı. Kredi desteği √ Rusya’dan ülkemize 2015 yılında ge-
rında son dakika satşlarının sayıca ar- koşulları netleşmeye başlamakla birlikte lecek turist sayısında ve elde edilecek
tacağı, erken rezervasyonun ise indirim charter uçaklara sağlanacak akaryakıt turizm gelirinde hissedilir oranda azalma
beklentsi içerisine sokulan müşteriler desteğinin uygulaması konusunda belir- olacağı tahmin ediliyor.

52


30-61GÜNDEM.indd 52 30.04.2015 14:51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57