Page 51 - index
P. 51


AYLAR İTİBARİYLE İSTANBUL’U ZİYARET EDEN
RUS TURİST SAYISI

Aylar 2012 2013 2014

Ocak 33 688 38 835 41 691
Şubat 36 503 43 901 42 034
Mart 42 709 50 832 51 215
Nisan 51 913 59 448 56 081
Mayıs 54 461 59 360 57 736
Haziran 43 117 44 389 52 787
Temmuz 39 868 39 192 46 637
Ağustos 46 850 45 597 56 024
Eylül 49 381 48 724 55 755
Ekim 45 630 48 860 50 391
Kasım 53 768 52 616 45 223
Aralık 39 896 41 774 34 376

Toplam 537 784 573 528 589 9502014 İTİBARİ İLE RUS TURİSTLERİN DESTİNASYONLARA YILLAR İTİBARİYLE ÜLKEMİZE
GÖRE ORANSAL DAĞILIMI GELEN RUS ZİYARETÇİ SAYISI

Antalya
Yıllar Turist Sayısı
İstanbul
2009 2 694 733
Muğla 2010 3 107 043
2011 3 468 214
İzmir
2012 3 599 925
2013 4 269 306
Diğer 2014 4 479 049taleplerini yinelediklerine dikkat çeki- dahil olmak üzere tüm sektör paydaş- sının batması Ağustos ayının ortasın-
len raporda, “Rusya pazarında 2015 ve ları olarak gelen turistn sayısından çok dan itbaren Türkiye’ye gelen Rus turist
2016 yıllarında son dakika satşlarının nitelikli olmasına odaklanmamız, gerek sayısının azalmasına yol açıyor. Eylül
sayıca artacağı, erken rezervasyonun ülke ekonomisi gerekse sürdürülebilir ayından itbaren Rusya Federasyonu’na
ise indirim beklentsi içerisine sokulan turizm açısından büyük önem taşıyor.” uygulanan yaptrımların artması, pet-
müşteriler nedeniyle ancak pazarın ifadelerine yer verildi. rol fyatlarının düşmesi, işsizlik oranının
canlanmasından sonra eski haline ge- artması, Ruble’de yaşanan devalüas-
lebileceği tahmin ediliyor” denildi. RUS PAZARININ SEYRİ yon vb. faktörler nedeniyle Eylül ayın-
2014 yılında ülkemizi bir önceki yıla dan itbaren artş oranlarından azalışa
FİYAT KIRMAYA ‘HAYIR’ oranla %4.9 artşla 4.5 milyon Rus va- geçt. Sezonun son çeyreğinde yaşanan
Fiyat/kalite dengesinin sürdürülebilir tandaşı ziyaret et. Rus vatandaşlarının bu durum, sezon başında % 15’lerin
turizm açısından büyük önem taşıdığı- 3.5 milyonu Antalya, 590 bini ise İstan- üzerinde yakalanan artş oranlarının
nı dile getrilen raporda, “Fiyatların kı- bul destnasyonun tercih et. Özellik- %5 seviyelerine düşmesine neden
rılması netcesi olarak hizmet standar- le 2014 yılının ilk 9 aylık döneminde oldu, en nihayetnde 2014 yılı yaklaşık
dında gerileme, orta ve uzun vadede %12,92 artş oranı yakalanmasına rağ- % 4,91 artş oranı ile tamamlandı. Rus
telafsi mümkün olmayan kayıplara yol men, Rusya Federasyonunda irili ufaklı uristler ülkemizi genel olarak Mayıs -
açabilir. Bu nedenle, hükümetmiz de 20’nin üzerinde tur operatörü/acenta- Eylül döneminde tercih ediyor.

51


30-61GÜNDEM.indd 51 30.04.2015 14:51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56