Page 40 - index
P. 40
new jasmin siyah.pdf 1 30.04.2015 07:52gündem
Giresun, IV. METEX C
Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı M


Y
Giresun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turist operatörlerinin katılımıyla CM
düzenlenen IV. METEX etkinliğine ev sahipliği yaptı. MY
CY
ercan Turizm ve Metex Mengü, daha önceleri Karadeniz böl- tarih, sanat, eğlence, alışveriş ve top- CMY
Fuarcılık Şirket tarafndan gesinin diğer bölgelerini tanıtklarını lant imkânları turizm zenginliğimize
her yıl geleneksel olarak ve Giresun'un güzelliklerinin ihmal edil- katkı yapacaktr. Orta Doğu ülkeleri ile K
Morganize edilen METEX diğini belirterek "Giresun Arap turistler ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel
(Middle East Tourism Event) etkinliği- için çok büyük özelliklere sahip. Tarihi yakınlık turizm potansiyeli adına büyük
nin dördüncüsü 15-18 Nisan 2015 tari- ve doğal güzellikleri, yaylaları Arap dün- bir avantaj. Bilhassa son yıllarda Türk
hinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yasının ilgisini çekecektr. Bu etkinlik ile Hava Yolları’nın yeni açmış olduğu des-
(DOKA)’nın destekleri, Giresun Turizm Giresun turizminde büyük gelişmeler tnasyonlar ekonomik yönden büyük
Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) ve New olacaktr" dedi. katkı sağladı.” Doğu Karadeniz Kalkın-
Jasmin Otelinin katkılarıyla Giresun’da ma Ajansı (DOKA) Başkanı Çetn Oktay
yapıldı. Etkinliğe, çoğunluğu Körfez ül- “GİRESUN, TURİZM Kaldırım bölgenin Arap dünyası için
kesi olmak üzere 14 Orta Doğu ülkesinin ZENGİNLİĞİMİZE KATKI İstanbul’dan sonra en çok tercih edilen
seçkin seyahat acentesi ve tur operatörü YAPACAK” bölge haline gelmesi için çalıştklarını
müdür ve yönetcileri katldı. Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yat- söyledi. T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu
rımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İda-
“GİRESUN, TURİZMİNDE Bayındır, İngilizce olarak yaptğı konuş- resi Başkanlığı (DOKAP) adına konuşan
BÜYÜK GELİŞMELER OLACAK” masında Giresun ve Doğu Karadeniz Başkan Ekrem Yüce, bölgenin sahip ol-
Dünyada artan sıkıntlara rağmen Dünya turizmini ajandalarına aldıklarını söy- duğu doğal güzelliklerin ve turizm po-
Turizm Örgütü’nün verilerine göre seya- leyerek şöyle devam et; “Orta Doğu tansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu
hat eden insan sayısının sürekli olarak Ülkeleri ve Türkiye arasındaki turizm dile getrdi.
artş gösterdiğini belirten Mercan Turizm işbirliğinden çok memnunum. Ulusla- Son olarak Giresun Valisi Hasan Kara-
ve Metex Fuarcılık Şirket Yönetm Kuru- rarası turizm arenasında Türkiye’nin han, tarihi geçmişimizde birlikte yaşa-
lu Başkanı Dr. Cüneyt Mengü, “Geçen yıl üstün bir yeri var. Son 10 yılda Türkiye dığımız ülkelerle var olan kardeşliği tu-
1 milyardan fazla insan seyahat et ve 1 turizmde büyük bir sıçrayış gösterdi ve rizm çatsı altnda yeniden Giresun’da
trilyon dolar gelir sağlandı. Buna göre, turizm ülke ekonomisine büyük katkı buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını
dünyada yaşayan insanların 7’de biri sağladı. Giresun ve Trabzon gibi şehir- belirt. Konuşmalar sonunda Giresun
turistr. Önümüzdeki yıllarda 4 kişiden ler dört mevsim, on iki ay hizmet etme Valiliği, TUROB ve Mercan Turizm karşı-
biri turist olacaktr” ifadelerini kullandı. konumundalar. Bu şehirlerde kültür, lıklı olarak birbirlerine plaket sundular.

40


30-61GÜNDEM.indd 40 30.04.2015 14:51
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45