Page 36 - index
P. 36
gündem


• İstanbul'da çözüm üretecek bir masa şan taksiciler eğitmden geçirilip en az
lazım. Bu oluşum belki bir kent konseyi İngilizce konuşabilmeli.
olabilir.
• Turiste dönük güvenliği sağlayacak bir
oluşum yok.
• En çok ziyaret edilen Topkapı Sarayı,
Kariya Müzesi gibi yerlere mutlaka ran-
devu sistemi getrilmeli.
• İnsanlar Rumeli Hisarı'nı, Topkapı
Sarayı'nın bahçesini kiralayıp orada ye-
mek organize etmek istyor. Yeşilay'ın
genel merkezinin bu tp bir yer için ayrıl-
ması kabul edilebilir değil.
• Türkiye'de yeme-içme Avrupa'ya göre
çok pahalı.
• 3S artk 3E oldu. Turist, öğrenmek, tec-
rübe kazanmak, eğlenmek ve çevrenin
Sosyolog, Araştırmacı ve temiz ve saygılı olmasını istyor.
Seyahat Yazarı • Batlı turistlerin aradığı eğlence ve sa- Global Blue Tax Free Genel
Lisa Marrow nat etkinlikleri imkanları geliştrilmeli. Müdürü
• Yabancı turistlerin İstanbul’a gel- •Havalimanı ve turistk bölgelerde çalı- Hülya Aslantaş
melerini sağlayabilmek için onların
perspektfnden bakılması gerekiyor. planları ortak akılla yapmalıyız.
• Eğitmde lisan eğitmine daha çok • Talimhane, Akbıyık Caddesi ve alt geçit-
pay ayrılmalı. lerin iyileştrilmesi çalışmaları gibi başarı-
• Taksi şoförleri bilinçlendirilmeli ve lı ve doğru işler yapmalıyız.
eğitlmeli. • İstanbul’da fonksiyon bozukluğuna sa-
• Kruvaziyer turizmi artmalı, ağırlan- hip durumlar söz konusu.
maları için hizmete çeşitlilik ve kali- • Fuarlarda turizm kuruluşlarının yer al-
te getrilmeli. ması gerekiyor. Belediye bu kuruluşlara
• Durmadan daha büyük ve yeni destek vermeli.
yerler yapılacağına elimizdekilere • İstanbul gibi önemli bir şehrin logosu
daha çok önem verip onları yenile- yok. İlhan Koman'ın Akdeniz Heykeli
mek ve geliştrmek gerekiyor. İstanbul'un simgesi olabilir.
• Otantk, güvenli, iyi ve güzel tanı- • Dünyada olduğu gibi İstanbul'da da bir
tmlar iyileştrilerek yapılmalı. turizm yönetm modeli oluşturulmalı.
• İstanbul’un iyi bir hafa sonu ka- • İstanbul'da turizm için çok ürün var.
çamağına uygun her ülkeye yakın Tarih, kültür, sanat, gastronomi... Tarihi
ve ulaşılabilir olduğunu düşünerek ürün haline getrebilir ve satabilirsek ka-
seyahat paketlerinin oluşturulması İBB Turizm Kordinatörü zanabiliriz.
gerekiyor. Tülin Ersöz • Belediye olarak İstanbul için çok fazla
• TurkeyHome kampanyası keşke bir • Turizmde İstanbul'u başarılı bir kent çalışma yapıyoruz ama bu faaliyetleri ye-
yabancının gözüyle bakarak tasar- terince anlatmıyoruz.
lansaydı. haline getrebilmek için hedeferi ve

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü
Özgül Özkan Yavuz

• Ürün ve şehir bazında pazarlamayı bil- tm projesi oluşturulabilir.
mediğimiz için katma değer yaratamıyo- • İstanbul adına fuarlara otelcilerin yeri-
ruz. ne CVB'nin katlması gerekir.
• İstanbul gibi önemli bir noktaya gelen • Turizm anlamında camilere ve müze-
kentn turizm stratejisi, dokümanı olması lere profesyonel yönetm alanı açılmalı.
gerekiyor. İbadet, sanat ve turizm misyonları ayrıl-
• İstanbul turizmini Türkiye turizminden malı.
ayrı olarak ele almalıyız. • İki günlük tur paketleri olmamalı, tur
• Turizm bölümlerinde İngilizce ders sa- süreleri uzatlmalı.
at sayısının kısa süre içinde çoğaltlması • Ziyaretçi yönetm planımız ve kriz yöne-
gerekiyor. tm planımız olmalı.
• Sultanahmet ve İstklal Caddesi çevre- • Otel ve AVM yatrımlarında çevreyle
sindeki iş yerlerine yönelik İngilizce eği- uyumlu düzenlemeler zorunlu tutulmalı.

36


30-61GÜNDEM.indd 36 02.05.2015 09:12
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41