Page 35 - index
P. 35
•İstanbul’da trafk sorunu gün geçtk- şekilsel ve bakımsızlıktan oluşan kir-
çe büyüyor. lilikten kurtulmalıyız.
•Taksim meydanının şehre yakışır şe- • İstanbul’un Avrupa ülkeleri ile kara
kilde düzenlenemedi. Atatürk Kültür ve demir yolu bağlantsı hızlı ve kon-
Merkezi (AKM) terkedilmiş olarak aki- forlu değil.
betni bekliyor. • Kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri
• Mimaride ve kentsel düzenlemeler- yetersiz.
de belli bir tarz yaratlmalı. • Uluslararası düzeyde akademik
• Gecekondulaşma ve çarpık yerleşi- araştrmaların ve çalışmaların yapıl-
min kentn önemli bir oranını temsil dığı bilim merkezleri, ensttüler ve
ediyor. Altyapıda kalitesizlik söz ko- üniversiteler bulunmuyor.
nusu. • İstanbul’un kuzey sahillerinin sür-
• Gelişmiş ülke halkları İstanbul hak- dürülebilir turizme açılmasını sağla-
kında hâlâ karmaşık ve gayrisıhhi bir yacak ciddi bir alt ve üst yapı plan-
kent imajına sahip. Tabela kirliliği, in- laması yok.
TUROB Başkanı şaatlar nedeniyle oluşan toz bulutları, • Ülke imajı açısından da sorun teşkil
eden dilenci, tnerci, dolandırıcı vs.
gürültü kirliliği, toplu ulaştrma araç-
Timur Bayındır ları, binalar ve nesneler üzerindeki artyor.

hil birçok aktör eskidi.
• Pazarlamada internet kullanan, reka-
betçi bir turizm kent modeli oluşturul-
malı.
• Deneyim ve keşfetmek isteyen turist
profline göre şehir yönetm yapıları ve
pazarlama mekanizmaları şekillendiril-
meli.
• İstanbul'daki ortalama geceleme ra-
kamlarını bilmiyoruz.
• Rekabetçi bir turizm kent modeli oluş-
turmalıyız.
• İstanbul’da Batlı turist sayısı azalıyor
ve Ortadoğulu turist sayısı artyor. Stra-
tejisi olmayan ve ileriye dönük analiz
yapmayan bir şehirde yaşıyoruz.
Küçük Oteller Derneği Başkanı • İstanbul, internet pazarlamasını ihmal

Ömer Faruk Boyacı etmeden, yeniden konumlanmalı.
• Turizm trendlerini dikkate alarak ya-
• İstanbul turizmi yeni bir modele ve pılmayan plastkleşen otel bölgeleri ile İRO Eski Başkanı
ve Turist Rehberi
yeni aktörlere ihtyaç duyuyor. Ben da- karşı karşıyayız.
Şerif Yenen
• Oteller, seyahat acentaları, valilik,
büyükşehir belediyesi ve meslek ör- • Turiste o kadar çok seçenek sun-
gütleri arasında güçlü bir iletşim sağ- malıyız ki ayrılırken aklı burada kal-
lanmalı. malı.
• Birlikte hareket sağlayan bir dest- • Kruvaziyer turizmi sayesinde in-
nasyon yönetm örgütüne ihtyaç var. sanlar büyük gemiler ile İstanbul'a
• Gençlerin ihtyaç duyduğu 2 ve 3 gelme şansı buluyorlar.
yıldızlı tesis ve hostel yatrımlarının • İnternetn gelişmesiyle beraber
desteklenmesi gerekiyor. acentaları atlayan her şeyi kendisi
• Doğa turizmi ve fuar alanları yeter- belirlemek isteyen bir turist profli
siz. oluştu.
• Kentçi ulaşımda eksiklikler var. • İstanbul Tarihi Yarımada'da ciddi
•İstanbul'da turist harcamaları art- bir trafk sorunu var.
rılmalı. • Taksiler İstanbul için büyük bir
• Göç sorunu problem. İstanbul'un sorun.
Prof. Dr. kent kimliğini olumsuz etkileyen un- • Müzelere mutlaka randevu siste-
Nüzhet Kahraman surlar var. mi gelmeli.


35


30-61GÜNDEM.indd 35 02.05.2015 09:10
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40