Page 34 - index
P. 34
gündemİstanbul Turizminin
Sorunları veÇözüm ÖnerileriMasaya Yatırıldı


İstanbul Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan
TUROB Başkanı Timur Bayındır, "Bugün yeni bir tesis
yapılmasına gerek olmadan mevcut tesisler 30 milyon turisti
kaldırabilecek düzeyde"dedi.


stanbul Turizminin Sorunları ve Lisa Morrow ve İstanbul Büyükşehir Be-
Çözüm Önerileri Sempozyumu, 1 lediyesi Turizm Koordinatörü Tülin Ersöz
Nisan 2015 Çarşamba tarihinde İs- katldı.
İtanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce
Kampüsü'nde yapıldı. Skal İnternatonal BAYINDIR: İSTANBUL'DAKİ
İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi MEVCUT TESİSLER 30 MİLYON
işbirliğiyle gerçekleşen sempozyum İs- TURİSTİ KALDIRABİLİR
tanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Etkinliğin birinci oturumda konuşan TU-
Dr. Nazım Ekren'in açılış konuşması ile ROB Başkanı Timur Bayındır, İstanbul'da
başladı. İki oturumda gerçekleşen sem- yeni tesis yapılmasına gerek olmadan Gazeteci
pozyumun birinci oturumu Prof Dr. Hüner mevcut tesislerin 30 milyon turist kal- Süha Uyar
Şencan'ın moderatörlüğünde gerçekleş- dırabilecek düzeyde olduğunu söyledi.
trildi. İstanbul Turizminin Sorunları’nın Timur Bayındır konu hakkında sözlerini •Sirkeci Garı müze yapılmamalı.
tartşıldığı oturumun konuşmacıları ara- şöyle sürdürdü: "Şu anda oteller boş. Bir • Hızlı tren yatırımı ile Avrupa'dan her
sında Prof. Dr. Nüzhet Kahraman, TUROB yere otel yapılacak ama doğru fzibilite- gün binlerce ziyaretçi getirebiliriz.
Başkanı Timur Bayındır, İRO Eski Başkanı ler yapılmıyor. Bugün İstanbul'da 40 50 •Kentsel turizm yönetimi gerekli.
Şerif Yenen, Küçük Oteller Derneği Baş- Euro'ya 5 yıldızlı otellerde fyatlar veri- • Tarihi, kültürel alanlar işlevsel kul-
kanı Ömer Faruk Boyacı ve TÜRSAB Yö- liyor. Gelip 2 bin dolar harcayacak turist lanılmıyor ve çevre düzenlemesi ye-
netcisi, Gazeteci Süha Uyar yer aldı. SKAL de var; 200 dolar harcayıp kaçacak turist tersiz.
İstanbul Başkanı Feza Solaklar’ın modera- de. 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir • Galataport yat limanı şeklinde kü-
törlüğünde gerçekleşen İstanbul Turizmi- diyoruz. 50 milyar gelir için turistn bin çük teknelere ayrılmalı. Büyük ge-
nin Sorunlarına Çözüm Yaklaşımları’nın dolar harcaması lazım. O nedenle gelir miler için Marmara’ya ayrı bir liman
konuşulduğu oturuma Skal Internato- kısmını tuturamayız. Turizm yatrımı il- yapılmalı.
nal Eski Dünya Başkanı ve Global Blue laki yatak yapmak demek değil. Eğlence • Tarihi Yarımada' da hanutçuluk
Tax Free Genel Müdürü Hülya Aslantaş, imkanlarını artrmamız lazım. Belki İstan- önlenmeli.
ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz, bul bu bin doları alıyor ama memleket
Sosyolog, Araştrmacı ve Seyahat Yazarı ortalaması çok düşük."

34


30-61GÜNDEM.indd 34 30.04.2015 14:50
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39