Page 32 - index
P. 32
gündem
TUROB’dan Karadeniz Atağı
Türkiye çapında faaliyetlerini genişletme stratejisi kapsamında bölge temsilcilikleri
oluşturmaya başlayan TUROB, şimdi de Karadeniz’de. Giresun ve Trabzon ile birlikte
TUROB’un temsilcilik sayısı 11’e ulaştı.
uristk Otelciler, İşletmeciler KUCAKLAYICI OLMALIYIZ yanlış bir yol olduğunu vurguluyoruz.
ve Yatrımcılar Birliği’nin (TU- “Süregelen marka destnasyonlarımız İstanbul, Antalya gibi öne çıkmış turizm
ROB) temsilcilik atağı devam imajımız olmaya devam ederken, ülke- destnasyonlarımız, tabii ki birer marka
Tediyor. Anadolu illerinde tu- mizin çok daha çeşitli, zengin ve kucak- ve ülke tanıtmındaki yeri büyük. Ancak
rizm çalışmalarını hızlandıran TUROB, layıcı bölgelerini de geliştrmek zorunda- unutulmamalı ki Anadolu barındırdığı,
bölge temsilcilikleri yoluyla Türkiye yız” diyen Başkan Bayındır, şöyle devam sayısız zenginlik ve kültür ile sektörümüz
genelindeki faaliyetlerini genişlet- et: “Bu sebeple, TUROB olarak, bölge için önemli bir kaynak. Ulusal ve ulus-
yor. Temsilcilik atağına Karadeniz’i de temsilciliklerimizi artrma kararı aldık lararası tüm fuar, toplant, seminer ve
ekleyen TUROB, Giresun ve Trabzon ve şüphesiz ki önemli bir doğal güzelli- kongrelerde turizmin ve turist proflinin
temsilciliklerini de faaliyete geçirdi. ği barındıran Karadeniz Bölgemizdeki, değişmekte olduğu, yeni segment ve
TUROB üyelerinden Zorlu Grand Ho- Trabzon ve Giresun'da temsilciliklerimizi beklentlerin oluştuğunu görüyoruz. Do-
tel Trabzon İşleme Müdürü Ali Şahin faaliyete geçirdik. Bu temsilciliklerimizin, layısıyla, bizim de yeni ve farklı cazibeler
ve New Jasmin Hotel Giresun Genel hayata geçmesi yönündeki değerli çaba- yaratmamız, bu değişime ayak uydurma-
Müdürü Yeşim Kitapçı aynı zamanda larından ötürü, üyelerimiz Zorlu Grand mız gerekiyor.”
TUROB Bölge Temsilcisi unvanlarını da Hotel Trabzon ve New Jasmin Hotel
aldılar. Böylece TUROB, Türkiye gene- Giresun yönetcilerine teşekkür ediyo-
rum. Birliğimiz Bölge Temsilcilikleri’nin
lindeki temsilcilik sayısını 11’e çıkarmış bulunduğu bölgelerdeki değerli meslek-
oldu. TUROB, daha önce Adana, An- taşlarımın, temsilcilerimiz ile irtbata
kara, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, olmalarında her zaman memnuniyet
Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa temsil- duyacağız."
ciliklerini devreye sokmuştu. TUROB
bu girişimleriyle, Anadolu'da turizmin BAYINDIR: DEĞİŞİME AYAK
geliştrilmesi, mesleki dayanışmanın UYDURUYORUZ
artrılması, özellikle bölgelerde yaşa- Temsilcilik faaliyetleriyle ilgili bir değer-
nan yerel sorunların çözümü yönünde lendirme yapan TUROB Başkanı Timur
ulusal ve uluslararası uygulamalarla Bayındır, şunları söyledi: “TUROB olarak
standartların geliştrilmesi ve turizmin sürekli olarak tek tp turizm ürünü, tek
yurt sathına yaygınlaştrılarak çeşitlen- tp turizm destnasyonu ve tek tp turizm
dirilmesini sağlamayı amaçlıyor. yatrımının, ülkemiz zenginliği karşısında


32


30-61GÜNDEM.indd 32 30.04.2015 14:50
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37