Page 125 - index
P. 125
tedarik
Çevre Dostu Ürünlerle,Verimlilik ve Mükemmel Temizlik

Ecolabel sertfkasına sahip ürünlerini satşa sunan Nilco, poşet dolum sistemi, bataryasız
ürünler, kat deterjan bulaşık yıkama sistemleri ile çevre dostu ürün çalışmalarına
devam ediyor.
alite seviyesini hep en üst seviye- Yeni geliştrdiğiniz ürünlerden
de tutmayı başardıklarını söyle- bahseder misiniz?
yen Nilco Endüstriyel Türkiye Satş 2015 yılında yer bakım makineleri gru-
KMüdürü Metn Babacan, frmanın bu ile müşterilerine yenilikler sunmaya
sektöre sunduğu yeni hizmetler, yeşil devam eden Nilco, bu grupta premium
otellere yönelik çevre dostu ürünleri, seri olarak Turnado serisini lanse ediyor.
ürünlerin öne çıkan özelliklerini, hizmet Bu seride yer bakım makineleri farklı tek-
ve servis standartlarına ilişkin detayları nolojilere, enerji verimliliğine ve yüksek
anlat. dayanıklılığa sahip. Bir işletme iki makine
ihtyacını, bir Nilco endüstriyel makine ile
Şirketniz ve faaliyetleriniz hak- karşılayabiliyor. Sonuç olarak Nilco, hem
kında bilgi verebilir misiniz? kullanıcı dostu hem de çevre dostu olarak
Almanya’da kurulduğu 1961 yılından müşterisinin verimliliğini de gözeterek
günden bu yana kalite felsefesini hep en mükemmel temizlik sonucu elde edilme-
üst seviyede tutmayı başaran Nilco, hem sini sağlıyor.
makine hem kimyasal alanda geniş ürün
yelpazesi ve üstün Alman teknolojisiyle Yeşil otellere yönelik ürünleriniz
pazarın öncü markalarından biri. Temiz- hakkında bilgi verebilir misiniz?
lik makineleri üretm fabrikası toplam Nilco Endüstriyel Günümüzde yeşil binalar, yeşil oteller
yılda 500.000 adet temizlik makinesi, Türkiye Satş Müdürü çevre dostu ürünler ile sektörde güzel bir
Metn Babacan
Kimya kompleksleri ise yılda 50.000 ton başlangıç yapmaktalar, biz de bu oluşu-
toz deterjan, 25.000 ton sıvı deterjan ve mun içinde yer almaktan çok memnunuz
25.000 ton deterjan hammaddesi LABSA Çözüm sunduğunuz sektörler ve ve bu bilincin artrılmasına yönelik ça-
ve SLES olmak üzere toplam 100.000 ton ürünlerinizi pazarda öne çıkaran lışmalar yapıyoruz. Ecolabel sertfkasına
üretm kapasitesine sahip. Almanya’daki özellikler nelerdir? sahip ürünlerimizi satşa sunduk, poşet
fabrikada araştrma geliştrme faaliyetle- Nilco; katma değer üreten, beklent- dolum sistemi, bataryasız ürünler, kat
ri yürütülmekte olup yeni teknolojiler ve leri hızlı algılayıp cevap veren üretm deterjan bulaşık yıkama sistemleri ile ça-
inovatf çalışmalar sürdürüyor. Türkiye’de ve dağıtm yeteneği ile yeni ürün lışmalarımıza devam ediyoruz.
2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, tek- tasarımından pazara hızla ulaşmak
nik servis ağı ve yurt içinde-yurt dışında için, dinamik yapısı ile yeni ve özgün Hizmet ve servis standartlarınız
dağıtm yapan çok sayıda distribütörlere iş modelleri geliştrip uygulayabilen hakkında bilgi verebilir misiniz?
sahip. Sıkı kalite yönetmi, detaylı plan- bir marka. Sektörde hammadde üre- Modern ve sorumluluk sahibi bir marka
lanmış lojistk sistemi, yüksek güvenilirlik tminden ürün satş hizmet ve eğit- olan Nilco, kendisini çevreleyen sosyal ve
ve müşteri memnuniyet markanın bu- mine kadar zincir iş modeli geliştren tcari gelişimlerin farkında olarak müşte-
günlere uzanan başarı hikayesinin arka- öncü frmalardan biri olarak geniş rilerin ihtyaçlarına ve taleplerine en uy-
sındaki önemli detay. Modern ve sorum- ürün yelpazemiz sayesinde oteller, gun şekilde cevap veriyor. Satş sonrası
luluk sahibi bir marka olan Nilco kendisini restoranlar, yemek şirketleri, temizlik hizmetler konusunda da kapsamlı olarak
çevreleyen sosyal ve tcari gelişimlerin hizmetleri sektörü, tcari çamaşırha- çalışmalar yapıyor. Nilco müşterisinin ya-
farkında olarak müşterilerin ihtyaçları- neler, sağlık kurum ve kuruluşları, eği- nında; geniş satş ağı ve teknik servis hiz-
na ve taleplerine en uygun şekilde cevap tm kurumları, gıda sektörü ve tekne metleri ile satş sonrası memnuniyet her
vermekte olup satş sonrası hizmetler temizliği kısmı ile marina sektörü gibi zaman en üst seviyede tutup yedek par-
konusunda da kapsamlı olarak çalışmalar farklı sektörlere temizlik çözümleri su- çadan eğitm ve demo taleplerine her ka-
yapıyor. nabiliyoruz. demede üstün hizmet kalitesi sunuyoruz.

125


116-130 TEDARİK.indd 125 30.04.2015 15:04
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130