Page 122 - index
P. 122
tedarik

Lekesiz OdalarEğitim Seminerleri Yiğitalp Laundry

Devam ediyor Yönetm Kurulu Başkan Yardımcısı

İkbal Yiğitalp Atk:

Eczacıbaşı Profesyonel ve Yiğitalp Laundry işbirliğiyle düzenlenen
Lekesiz Odalar eğitm seminerlerinin ikincisi Aksaray Bölgesi'nde yer alan oteller için
Yiğitalp Hotel'de gerçekleştrildi.

czacıbaşı Tüketm Ürünleri Grubu dından Özcan Ataç ve Müzeyyen Pamir kemikleşmiş sorunlarına bir nebze çö-
şirketlerinden biri olan Eczacıbaşı katlımcılara; lekenin tanımı ve çeşitleri, züm aramak otellerin bu konudaki görüş
Profesyonel ve İstanbul'da sektö- çamaşırhane ve otellerde oluşabilecek ve tecrübelerini alıp bizlerin durumunu
Erün öncü çamaşırhanesi Yiğitalp leke kaynakları, lekelerin oluşmaması anlatmak. Bununla birlikte çalıştğımız
Laundry işbirliğiyle “Lekesiz Odalar” eği- için alınabilecek tedbirler, lekelerin oluş- veya çalışmadığımız tüm otelleri bir ara-
tm seminerlerinin ikincisi Aksaray bölge- tuğu anda yapılması gerekenler, leke çı- ya toplayarak biz çamaşırhanelerin ve
sinde yer alan oteller için 30 Mart Pazar- karmada uygulama sırası, leke çıkarma otellerin bitmeyen çilesi lekeleri, tekstl
tesi günü Yiğitalp Hotel’de gerçekleştrildi. maddeleri ve özellikleri, leke çıkarmada yırtkları ve karışıklıklar hakkında yaşa-
Seminer kapsamında başta housekeeper dikkat edilmesi gereken hususları ve dığımız bu sorunları mercek altna alıp
ve kat şeferi olmak üzere sektör pro- genel önerileri içeren geniş bir sunum diğer tarafan otellerin RFID sistemi ile
fesyonellerine otellerde karşılaşılan leke yaptlar. “Lekesiz Odalar” eğitm semi- nasıl çalışabilecekleri ve bu sistemin her
problemleri, bu lekeler oluşmadan önce nerinde sektörde eğitmin önemi bir kez iki tarafa da sağlayacağı faydalarla ilgili
alınabilecek tedbirler ve leke çıkarma yön- daha vurgulandı. “Lekesiz Odalar” eğitm eğitm vermek. Bu amaçlarla gerçekleş-
temleri konularında bilgiler verildi. Eği- seminerleri 2015 yılı boyunca farklı böl- trdiğimiz etkinliğe ilk etkinlikte olduğu
tm seminerlerinde sektör problemlerine gelerde devam edecek. gibi keyifi ve ciddi bir katlım gerçekleşt.
değinilerek, sektör çalışanları ile birlikte Çalıştğımız oteller kadar çalışmadığımız
çözüm önerileri aranıyor. Katlımcıların “SEKTÖRÜN KEMİKLEŞMİŞ otellerin ve hata çamaşırhanesi olan
yoğun ilgi gösterdiği seminerde Yiğitalp SORUNLARINA ÇÖZÜM otellerinde etkinliğe ciddi bir ilgi göster-
Laundry Yönetm Kurulu Başkan Yardım- ARIYORUZ” mesi bizi çok mutlu et ve organizasyo-
cısı İkbal Yiğitalp Atk ve Genel Müdürü İstanbul’un önde gelen çamaşırhanesi nun amacına ulaştğını gösterdi. Yiğitalp
Özcan Ataç, Eczacıbaşı Profesyonel Satş olan Yiğitalp Laundry’nin sektörün ke- Laundry olarak artk kapasite ve satş
ve Pazarlama Direktörü Melike Koçoğlu, mikleşmiş sorunlarına çözüm amacıyla kaygısı olmayan bir frmayız bu nedenle
EP Akademi Yönetcisi Pınar Günenç ve EP belirli periyotlarla eğitm vermeye de- sık sık eğitm vermeye çalışıyoruz. Eği-
Akademi Danışmanı Müzeyyen Pamir de vam edeceklerini ifade eden Yiğitalp La- tmlere belirli periyotlarla devam edece-
hazır bulundu. İkbal Yiğitalp Atk ve Melike undry Yönetm Kurulu Başkan Yardımcısı ğiz ve bundan sonra ki amacımız benzer
Koçoğlu yaptkları açılış konuşmalarında İkbal Yiğitalp Atk şöyle konuştu: “Semi- eğitmler ile sektörü bilinçlendirmek ve
sektörün büyüklüğüne değinmelerinin nerlerimizin ikincisini Aksaray Bölge- bu sektörün eğitm kurumu vazifesini
yanı sıra sektörde yer alan önemli oyun- si’ndeki otellere yönelik gerçekleştrdik. görmek. Etkinlik sonucunda sertfka ve-
cuların yaptkları işbirliklerinin önemini Bugün burada tertp etğimiz organizas- riyor olmamız da katlımcıları memnun
de vurguladılar. Açılış konuşmalarının ar- yondaki toplanma amacımız, sektörün ediyor.”

122


116-130 TEDARİK.indd 122 30.04.2015 15:04
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127