Page 121 - index
P. 121
“Restoran POS” programımız, “Sağlık ve
Spor Kulübü Programı”mız ve özellikle
termal tesislerde tercih edilen “Devre
Mülk Yönetmi” ile otellerimizin hem ih-
tyaçlarını karşılıyor hem de teknolojideki
son gelişmeleri misafrlerine sunmalarını
sağlıyoruz.

Termal/SPA otellere yönelik ürünleri-
niz var mı? Varsa ürünleriniz hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Biz bu pazara yönelik ürünlerimizi, dev-
re mülk–devre tatl mantğı ile işletlen
tesisler ve SPA/wellnes oteller olarak 2
ayrı kategoride geliştriyoruz. İçeriğindeki
modüller büyük oranda benzeşse de işle-
yişteki farklılıklar ürünlere yansıyor. SPA&
wellnes otellere öneridiğimiz Elektra
Sağlık&SPA modülü ile üye ve misafrle-
rin devamlılığı ile kişiye özel bilgileri (me- Talya Bilişim
dikal özgeçmişi, fziksel ölçüm ve grafk- Halkla İlişkiler Sorumlusu
leri vb.) takip edilebilir. Satş otomasyonu Ekin Mavi
ile entegre edilip gelir, gider ve personel
performans analizleri yapılabilir, CRM Elektra, esnek yapısı sayesinde her ve memnuniyetni üst düzeyde tutuyo-
programı ile entegre kullanılarak kutlama tesisin kendine özgü çalışma şekline ruz. Son dönemde oldukça gündemde
ve tebrik mesajları gönderilebilir, toplu adapte olabildi. Tesislerimizde ekstra olan giderek yaygınlaşan yaşam koçluğu
sms ve e-posta gönderimi sağlanabilir. harcamalar için çoğunlukla para veya uygulaması ile SPA&Wellness'e olan ilgi
Cari bilgilerin takibi ve detaylı raporla- üye kart kullanımını ortadan kaldıra- de art. Kişilerin kendilerinde rahatsız
ma özelliği ile üyeliği dolmak üzere olan cak çözümler tercih ediliyor. Örneğin, oldukları bölgelerle ilgili kişiye özel spor
veya dolan, borçlu olan üyelerin bilgileri, yiyecek, içecek gibi ücretli hizmetler – diyet programları veriliyor. Biz de yazı-
detaylarıyla analiz edilebilir. Devre mülk için retna veya parmak izi okuyucu lımsal olarak SPA&Wellness birimlerine
– devre tatl mantğı ile işletlen tesislere, kullanılabiliyor. Retna veya parmak izi bu takipte yardımcı oluyoruz. Kişinin
sağlık & SPA programımızın modüllerinin okuyucu kullanılarak yapılan harcama, beden ölçüleri, uygulanması gereken
yanı sıra, satş–iptal ve rezerve durumla- Elektra Sağlık&SPA Program’ındaki üye özel programlar Elektra Sağlık&SPA
rının görülebileceği, satş yapan kişiye ve hesabına ve eğer SPA merkezi otelin Programında saklanıyor. Kişiye ait rapor
ekibine düşen primlerin otomatk olarak kendi işletmesiyse misafrin oda he- ve grafkler istendiği anda sistemden
carilerine aktarılabildiği, sözleşme süreç- sabına da eş zamanlı olarak yansıyor. kolaylıkla alınıyor.
leri, tapu düzenlenmesi, aidat, yıldat, tak- Böylece hem harcama analizleri için
sitlendirme-ödeme, senet vb. tüm aşa- detaylı bilgi alarak işletmeye, hem Hizmet ve servis standartlarınız
maların takip edilerek detaylı raporlama de para veya kart taşıma yükünden hakkında bilgi verebilir misiniz?
alınabileceği platormlar sunuyoruz. kurtardığımız için misafrlerimize bü- Yazılımla birlikte sunduğumuz danış-
yük kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca, Elektra manlık hizmet kapsamında, tesisin
Ürünlerinizi pazarda üstün kılan ve Sağlık&SPA Programı ile yapılan giriş büyüklüğü ve ihtyaçlarına göre han-
öne çıkaran özellikleri nelerdir? çıkış çıkış kontrolü sayesinde işletme gi modüllerimizin kullanılacağına ve
Son dönemlerde revaçta olan ve otel zamanlı kampanyalar yapabiliyor. Ör- kullanılacak modüllerin otelin çalışma
seçiminde tercih unsuru olan termal bi- neğin işletmeye öğlen saatlerde gelen şekline uygun hale getrilmesi için yazı-
rimler, birçok misafr tarafndan sağlık müşteri sayısı memnun edici düzeyde lımlarda ne gibi adaptasyon çalışmaları
amacı ile kullanılıyor. Termal tesislere ge- değil ise ev hanımlarına özel kampanya yapılacağına birlikte karar veriyoruz.
len misafrlerin sağlık özgeçmişi, geçirdiği hazırlayarak, cazip hale getrilebiliyor. Aslında işin en önemli kısmı burası.
hastalıklar, dayanabileceği su sıcaklığı vb. Turnike veya kartlı kapı entegrasyon- Zira her tesisin konsept doğrultusunda
bilgiler sistemde tutuluyor. Bu sayede iş- larıyla da kampanyanın takibinin sis- çalışma şekli birbirinden farklı oluyor.
letme ve müşteri yaşanabilecek sağlık so- tem üzerinden yapılmasını sağlıyoruz. Yazılımın da esnek yapıda olup bu fark-
runlarını önlemiş oluyor. Elektra, Akrapol Diğer yandan, CRM programı enteg- lılıklara cevap verebilir nitelikte olması
Termal, Karaderili Grup, Narven Termal, rasyonu ile doğum günleri, evlilik yıl gerekiyor. Elektra ile tüm tesisler idari,
Ayaş Kaplıcaları ve Çam Termal’in de ara- dönümleri vb. özel günlerde otoma- fnansal ve operasyonel süreçlerini ko-
larında bulunduğu pek çok devre mülk tk olarak kutlama veya hediye masaj laylıkla kontrol altnda tutabiliyorlar. ISO
ve devre tatl sisteminde kullanılıyor. Bu bildirimi sms ve e-posta gönderimi 9001 ve 27001 kalite belgelerimiz ile
tesislerin hemen hemen hepsi birbirin- Elektra Sağlık&SPA üzerinden yapılıyor uluslararası standartlardaki üretmimi-
den farklı satş ve prim hesabı yapıyor. böylece işletmenin müşteri devamlılığı zin devamlılığını sağlayabiliyoruz.

121


116-130 TEDARİK.indd 121 30.04.2015 15:04
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126