Page 120 - index
P. 120




tedarik





































Termal/SPA Otellerin

İhtiyaçlarına




Uygun Teknolojiler








“Elektra Otel Yönetm Sistemleri” markasıyla 20 yılı aşkın süredir turizm sektörüne
yönelik teknolojik çözümler sunan Talya Bilişim, Termal/SPA otellere yönelik ürünlerini
2 ayrı kategoride geliştriyor.


alya Bilişim amacı doğrultusunda “Elektra Otel Yönetm Sistemleri” marka- rede adapte olabilmeleri adına program-
otellerin yazılıma yönelik tüm ih- sıyla turizm sektörüne yönelik teknolojik larımızla uyumlu “E-Defer ve E-Fatura”
tyaçlarına cevap verebilmek için çözümler sunuyoruz. Elektra Otel Yöne- uygulamalarını geliştrdik. Aynı şekilde
Tmodül sayısını ve içeriğini sürekli tm Sistemi, otelin ön bürosunda misa- 5651 sayılı yasanın gerekliliklerini yerine
geliştriyor. Talya Bilişim Halkla İlişkiler fr girişiyle başlayan operasyonun, otel getrerek internet loglarını tutan” i-Safe”
Sorumlusu Ekin Mavi, “Her tesisin kon- içindeki tüm süreçlerini yönetebilecek ürünümüz yoğun ilgi görüyor. “Elektra
sept doğrultusunda çalışma şeklinin bir- kapsamda, 28 farklı modülden oluşuyor. CRM ve Operasyon Yönetmi Programı”
birinden farklı olmasından kaynaklı hangi Firma olarak amacımız, otellerimizin ya- ile ISO: 10002 Müşteri Memnuniye-
modüllerin kullanılacağına ve kullanıla- zılıma yönelik tüm ihtyaçlarına cevap t Sistemi’ni uygulayan tüm otellerde
cak modüllerin otelin çalışma şekline uy- verebilmek olduğu için modül sayımızı misafr memnuniyetni önemli oranda
gun hale getrilmesi için yazılımlarda ne ve içeriğini sürekli geliştriyoruz. artrabiliyoruz. Tüm yönetm sistemleri
gibi adaptasyon çalışmaları yapılacağına Yapılan geliştrmelerin ve yeni ürünlerin ile entegre çalışan bir diğer ürünümüz
otellerle birlikte karar veriyoruz” diyor. en önemli avantajları ise her türlü otel “KimlikOkur (Kimlik ve Pasaport Tarama
yönetm sistemine entegre şekilde çalı- Sistemi)”, şu anda Avrupa Birliği kimlikle-
Şirketniz ve faaliyetleriniz hakkında şabilmeleri. Tekelci değil, birleştrici bir ri, pasaportlar ve TC Nüfus Cüzdanlarını
bilgi verebilir misiniz? vizyonumuz var. Örneğin, müşterilerimi- okuma konusunda benzersiz bir doğru-
Talya Bilişim olarak 20 yılı aşkın süredir zin kanuni değişikliklere kolay ve kısa sü- luk oranına ve hıza sahip.

120


116-130 TEDARİK.indd 120 30.04.2015 15:04
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125