Page 119 - index
P. 119


''Tripadvisor'a yapılan şikayetlerin Consultng Baş Denetçileri tesisi her ay
habersiz olarak gözlemliyor ve sistemin
yaklaşık %80 'i oda temizliği ve etkin bir şekilde işletlip işletlmediği
denetliyor. Bu denetlemeler esnasında,
hijyeni ile ilgilidir.'' havuz suyu analizleri, hava analizleri,
ekipman ve alet hijyeni analizleri, lejyo-
nella analizleri ve çalışan personel kişisel
Araştırmalar otel odası temizliği ve hijyeni konusunda hijyeni analizleri de yapılarak sistemin
kusursuz ve sürdürülebilir bir şekilde
olumsuz deneyime sahip misafirlerin; çalışması sağlanıyor. Aylık denetmlerde
kurulan sistemin performansı ve analiz
75% ’inin bir daha o tesise gitmediğini sonuçları netcesinde sistemin toplam
başarı puanı ortaya çıkıyor. Üst üste 3
72% ’sinin ise tesis ile ilgili olumsuz düşüncelerini defa minimum %80 başarı performansı
arkadaşları ve çevresi ile paylaştığını ortaya koymaktadır. gösteren işletme sürdürülebilir başarı
yakaladığı için The Hygienic Gym/SPA
Sertfkası almaya hak kazanıyor. Ancak
HİJYENİK SPOR işletmenin performansı sertfka aldık-
adına, küresel olarak oluşturmuş olduğu tan sonra düşerse, işletmenin sertfkası
Oda Temizlik ve Hijyen HACCP (Hazard VE SPA İÇİN, askıya alınıyor. Bu, The Hygienic Gym/
Analysis Critcal Control Points) Standart- SPA Programı için sürdürülebilir hijyen,
ları kapsamında denetmini gerçekleştri- temizlik ve müşteri sağlığının her zaman
yor. Denetmler esnasında yatak, halı gibi ilk planda olduğunu österiyor.
tekstl zeminlerde ve banyo gibi sert yü-
zeylerde görünmeyen kirlerin (pest idrar, PEKİ YA SPA MERKEZLERİ NE
vücut sıvısı vb gibi) teşhisi amacıyla özel KADAR HİJYENİK?
bir UV Stain Detector cihazı ile kontrol- The Hygienic Gym/SPA Programı’nın ge-
ler de yapılıyor. Programın bir parçası liştrilme evresinde gym ve SPA merkez-
olarak, misafrin temizlik ve hijyen açı- lerinde yapılan araştrmalardan çarpıcı
sından risk altnda olduğu noktalarda ya- THE HYGİENİC sonuçlar alınıyor. Örneğin; İngiltere’de
pılan temizlik ve hijyen uygulamalarının ftness center ve gym kullanan 2 bin kişi
bilimsel kanıt olması için, kritk kontrol GYM/SPA PROGRAMI üzerinde yapılan bir araştrmanın sonuç-
noktalarında bazı bakteri ve mikroor- larına göre; %74’ü ıslak ve ter bulaşmış
ganizmaların varlığının tespit amacıyla Sealed Air’in uluslararası bağımsız stra- nemli spor ekipmanlarını silmediklerini,
çeşitli testler ve analizler yapılıyor. Analiz tejik iş birimi Diversey Consultng tara- %49’u kendilerine ait olmayan su şişe-
sonuçları Diversey Consultng Clean & fndan konaklama sektörü için hayata lerini ve havluları kullandıklarını, %18’i
Hygienic Room Risk Assessment Chart geçirilen programların bir diğeri ise; hasta olmalarına, öksürmelerine ve
sisteminde özel olarak puanlanıyor. uluslararası kabul gören temizlik ve hij- hapşırmalarına rağmen Gym’e gitmeye
yen standartları ile hijyenik bir SPA/gym devam etklerini, %16’sı gym giysilerini
SERTİFİKA NASIL ALINIR? ortamı yaratmak amacıyla geliştrilen spor sonrası (workout) yıkamadıklarını,
Bir otelin The Clean and Hygienic Room The Hygienic gym/SPA Programı yer alı- %22’si is zayıf hijyen uygulamaları ne-
Certfcate alabilmesi için 3 denetm üst yor. Otellerin gym, SPA ve wellness alan- deniyle Gym’e gitmeyi bıraktklarını dile
üste denetm performansının minimum larında, uluslararası kabul gören temizlik getriyorlar. Tüm bu araştrmalar sonu-
%85 olması ve test/analiz performan- ve hijyen standartlarına göre detaylı bir cunda gym ve spa merkezlerinde bir-
sının minimum %95 olması gerekiyor. risk analizi ile tesisin tüm ihtyaçları ve çok hastalığın kolaylıkla bulaşabileceği
Sertfka alan bir tesis bu başarısını sür- iyileştrmesi gereken noktalarının be- sonucuna varabiliriz. Bu noktada Sealed
dürmekle yükümlü oluyor. Sertfka alı- lirlendiği program çerçevesinde ortaya Air’in stratejik iş birimi Diversey Consul-
mından sonra başarı kriterlerinde bir ge- çıkan risk analizi sonucunda, işletmeye tng The Hygienic Gym/SPA Programı
rileme olması halinde, tesis performans özel bir sistem kuruluyor ve çalışan per- çerçevesinde; genel ve ortak alanlar, re-
düşüşünün yaşandığı ilk denetm sonrası sonele eğitmler veriliyor. Ayrıca, kritk sepsiyon, SPA, egzersiz stüdyoları, aletli
önce ilgili düzeltmeleri yapmaları konu- noktaların günlük kontrolü, anlık aksiyon spor alanları, hamam, sauna, jakuzi,
sunda uyarılıyor, bir sonraki denetmde alınması ve ne/nasıl yapılmalı talimatları buhar odası, havuz, su ve havalandırma
de ihlal devam ederse otelin sertfkası ile işletmenin kurulan bu sistemi günlük sistemi ve yeme içme alanlarını stan-
başarı kriterlerini tekrar yerine getrene olarak kendi kendine yönetmesi sağlanı- dartlara uygun bir şekilde denetliyor ve
kadar geri alınıyor. yor. Kurulan bu sistem sonrası, Diversey gerekli müdahaleleri gerçekleştriyor.

119


116-130 TEDARİK.indd 119 30.04.2015 15:04
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124