Page 118 - index
P. 118
tedarik


Temiz ve Hijyenik

Gözüküyor...

Emin misiniz?
The Clean & Hygienic Room Programı otel odalarındaki temizlik ve hijyenin etkinliğini
ölçümleyip raporlayarak, otelcilere işin en kritk noktasında nelere odaklanması gerektğini ve
oda hijyen ve temizliğinde fark yaratmalarını sağlayacak çözüm yollarını sunuyor.urizm sektörüne hijyen ala- KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE araştrmalar, misafrlerin otel odasında
nında ürün ve hizmetler su- BİR İLK “THE HYGİENİC ROOM sağlık ve hijyen konusunda birçok nokta-
nan Sealed Air, uluslararası PROGRAM” da risk altnda olduğunu gösteriyor. Bu,
Tbağımsız stratejik iş birimi Sealed Air iş birimi Diversey Consultng, misafrin gıda ve su güvenliği kadar belki
Diversey Consultng ile geliştrdiği The Clean & Hygienic Room Programı de çok daha fazla oda hijyeni ve temizliği
programlarla işletmelerin hijyen stan- otel odalarındaki temizlik ve hijyenin konusunda risk altnda olduğu anlamına
dartlarını belgeliyor. Konaklama sek- etkinliğini ölçümleyip raporlayarak, otel- geliyor. Sealed Air iş birimi Diversey Care,
törünün odak noktalarından biri olan cilere işin en kritk noktasında nelere The Clean & Hygienic Room Programı ile
hijyen konusu, Diversey Consultng’in odaklanması gerektğini ve oda hijyen otel yönetminin her odasının bilimsel
geliştrdiği sertfka programlarıyla ve temizliğinde fark yaratmalarını sağla- bir yaklaşımla temizlenip dezenfekte
standarda kavuşuyor. yacak çözüm yollarını sunuyor. Bilimsel edildiğinden emin olmasını sağlamak

118


116-130 TEDARİK.indd 118 30.04.2015 15:04
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123