Page 116 - index
P. 116
tedarik
EcolabDünyanın En Etik


Şirketleri Arasında


Su, hijyen, enerji teknolojileri ve servislerinde dünya lideri Ecolab, arka
arkaya 9. kez Dünyanın En Etk Şirketlerinden biri oldu.u, hijyen ve enerji teknolojileri ve yönetm alanlarındaki liderliğini onaylı- meli sorumlu ve etk iş uygulamalarımıza
servislerinde dünya lideri Ecolab, yor. Ecolab bu ödülü ilk veriliş tarihi olan dayanır ve Ecolab olarak 9 defa yayınla-
etk iş uygulamalarıyla ilgili stan- 2007’den beri her yıl alıyor. nan bu listede her sene yer alan sadece
Sdartları belirleyen ve geliştren 15 frmadan biri olmaktan onur duyuyo-
lider kuruluş Ethisphere Ensttüsü tara- “BAŞARIMIZIN TEMELİ ETİK ruz” dedi.Ethisphere Ensttüsü değerlen-
fndan 2015 Yılı Dünyanın En Etk Şirket- İŞ UYGULAMALARIMIZ” dirme sürecinde Ethics Quotent adını
lerinden biri seçildi. Ödülün, 47.000 çalışanlarının her gün verdiği ve uzun yıllar süren bir çalışma
Ecolab arka arkaya 9. kez, etk liderlik ve dünyayı daha temiz, daha güvenli ve sonucu geliştrilen, bir frmanın perfor-
kurumsal davranış üzerine çıtayı yükselt- daha sağlıklı bir yer haline getrmek için mansını objektf, tutarlı ve standart bir
meye devam eden kuruluşlara verilen bu çalışırken gösterdikleri dürüstlük ve yük- şekilde değerlendiren bir aracı kullanı-
ödül ile onurlandırıldı. Dünyanın En Etk sek etk standartlarının bir kanıt olduğu- yor. Toplanan veriler belli temel yetkin-
Şirket ödülü Ecolab'ın uyumluluk, etk, nu ifade eden Ecolab CEO’su Douglas M. liklerle ilgili kriterler hakkında kapsamlı
kurumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve Baker, “Bizim uzun vadeli başarımızın te- bilgi veriyor. Ethics Quotent sistemi ve
metodolojisi Ethisphere Ensttüsünün
uzmanlardan oluşan ağından ve Dünya-
nın En Etk Şirketleri Danışma Panelinden
aldığı uzman destek ve tavsiyelerle oluş-
turularak, test ve tashih ediliyor.
Değerlendirme puanları beş ana katego-
ride veriliyor: Etk ve uyumluluk progra-
mı (% 35), kurumsal yurtaşlık ve sosyal
sorumluluk (% 20), etk kültürü (% 20),
yönetm (% 15), itbar, liderlik ve yenilik-
çilik (% 10). Ethisphere Ensttüsü CEO’su
Timothy Erblich ise konuyla ilgili "Ecolab
önde gelen iş uygulamaları ile çalışmayı
prensip edinmiş seçkin bir topluluğun
üyesidir. Ecolab’daki herkesi bu olağa-
nüstü başarı için kutluyoruz” ifadelerini
kullandı.

116


116-130 TEDARİK.indd 116 30.04.2015 15:04
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121