Page 114 - index
P. 114
gastronomistÖztiryakiler,

İhracat YıldızıTürkiye'nin toplam ihracatnın yüz-
de 30'unu gerçekleştren, alt birliği
bünyesinde barındıran "İMMİB"in
geleneksel hale getrdiği, bu yıl se- Evinoks, Hilton Emea
kizincisi düzenlenen ödül gecesin-
de, Türkiye'nin 2014 yılında gerçek- Worldwide Etkinliğinde Yer Aldı
leştrdiği ihracata en büyük paya
sahip olan şirketlere 65 kategoride Hilton Otel Grubu’nun, Hilton İstanbul
toplam 195 ödül verildi. 10 Nisan Bomont Otel Konferans Merkezi’nde,
2015 tarihinde Hyat Regency İs- Avrupa - Orta Doğu - Afrika (EMEA) böl-
tanbul Ataköy Otel’de gerçekleşen gesi için düzenlediği Hilton Worldwide
törende Ekonomi Bakanı Nihat Zey- etkinliğine sponsor olarak katlan, aynı
bekçi, TİM Başkanı Mehmet Büyü- zamanda sektörde Hilton tarafndan
kekşi ve İlgili Birlik Başkanları ödül- onaylı tek Türk markası olan Evinoks, so-
leri sahiplerine dağıt. Öztryakiler ğuk büfe ve iki adet yeni servis arabasını
adına verilen ödülü Genel Müdür tanıt. Fuarın Evinoks adına gayet verim-
Yüksel Yalçın aldı. Öztryakiler Genel li geçtğini belirten İstanbul Bölge Satş
Müdürü Yüksel Yalçın ödüle ilişkin Sorumlusu Tezcan Durgutlu; “Katlımcı- İstanbul Bölge Satş Sorumlusu
değerlendirmesinde, frma olarak ların zaten çalıştğımız uluslararası otel- Tezcan Durgutlu
dünyadaki trendleri yakından izle-
diklerini, aldıkları bu ödülde inovatf ler olması Evinoks markasını ve ülkemizi son teknolojiyi kullanarak üretmini ger-
ürünlere yönelmelerinin ve Ar-Ge’ye tanıtmamız açısından büyük bir avantaj, çekleştren Evinoks, yeni patentler alarak
temel amacımız kaliteli ürünler yaparak inovasyona ne kadar önem verdiğini de
yaptkları yatrımın etkili olduğunu ülkeye ve sektöre hizmet etmek” ifadele-
kanıtlamış durumda. Değişik birçok ül-
dile getrdi. Yalçın: “Öztryakiler ola- rini kullandı. Gerek fuarlarda gerekse bu kede organize edilen sektörel fuarlara
rak, ülkemizde ihracat artrma yo-
lunda atlan önemli adımlarda pay tarz özel organizasyonlarda boy gösteren sürekli katlarak ürünlerini tanıtmanın
Evinoks, ürün tanıtmlarının yanı sıra, yanı sıra ülke tanıtmına da hizmet eden
sahibi olmak, bizi gururlandırıyor. sponsorluk destekleriyle de sektöre ha- Evinoks, Hilton, Sheraton, Rixos, Radis-
Endüstriyel mutak sektöründeki bir yat veren kuruluşlar arasında. Akıllı fabri- son gibi dev kuruluşları da müşteri port-
frma olarak dünyanın en gelişmiş kasındaki üretm tesislerinde sektördeki föyünde bulunduruyor.
ülkelerine ürün satmayı hedefiyo-
ruz. Dünya standartlarında üretm
yapıyoruz. Uluslararası pazarda var
olmak, sektörümüzdeki bir çok sa- Kırmızı Ete "Standart" Geldi
nayi kuruluşuna öncü olmak ancak
dünyanın kabul etği standartlara ve Ev dışı tüketm sektörü tedarikçiliğinde ürün portöyü sunuyor.
bu standartları karşılayacak teknoloji önemli bir yere sahip olan g2m, zengin Frigorifk araçlarla ürün kalitesi bozul-
ve insan kaynaklarına sahip olmakla ürün gamı ile otel, restoran ve turistk madan müşterilerine ulaştrılan ürün-
ler; yasal mevzuata uygun, hijyenik,
tesisler gibi ev dışındaki her türlü işlet-
mümkündür. Biz bunu 1958 yılın- menin tüketm ihtyacını karşılamada etketli ambalajlarda muhafaza edili-
dan beri kendi kaynaklarımızla yani ilk tercih olarak yer alıyor. Sebze-mey- yor. Pek çok mutak profesyonelinin
yerli üretmle başarıyoruz. Şuanda ve tedarikçiliğinden et ve et ürünle- tercihi arasında yer alan Lokum Et,
endüstriyel mutak sektöründe ulus- rine, dondurulmuş gıdalardan kuru g2m ile birlikte sektörde büyüyen de-
lararası arenadaki güçlü ihracatçılar gıdalara kadar 10 binden fazla ürün ğerler arasında yerini sağlamlaştrdı.
arasında yer alan ABD, İtalya, Alman- çeşidi ile sektörün nabzını tutuyor.
ya, Çin ile rekabet ediyoruz” dedi. Pek çok lider markayı bünyesinde ba-
rındıran g2m, ‘’Lokum Et’’ ile kalite
sınırlarını üst seviyeye taşıdı. Profes-
yonel mutaklar için uzman kırmızı et
markası olan Lokum Et, profesyonel-
lerin ihtyaçlarına göre oluşturulmuş
standart kalitede ürünler sağlıyor.
Uygun fyat-kalite dengesini korurken
müşterilerine güvenilir ve geniş bir114


114-115 GASTRONOMİST.indd 114 30.04.2015 15:03
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119