Page 111 - index
P. 111


daha da içinden çıkılmaz bir hale getri- mesafede bulunan İçmeler beldesinde
yor. Misafr proflinde bu sene Bize göre yer alıyor. Sekiz kilometre uzaklıktaki
bu sezonun yıldızı Türk misafrler olacak. Marmaris Otogarı’na otelin önünden
her beş dakikada bir minibüs hareket
Grubun resort otelcilikteki hedeferi ediyor. Dileyen misafrlerimiz için ücret
hakkında bilgi verebilir misiniz? karşılığı VIP transfer de sağlayabiliyoruz.
Resort otel olarak Marmaris ilk ve son ya-
trımımız olacak. İşletmelerimiz beş yıl- Grubun yakın vadedeki yatrım
dızlı şehir otelleri olduğu için grubumuz planları hakkında bilgi verebilir
altyapı, organizasyon ve insan kaynakları misiniz?
açısından şehir otelciliği odaklı. Bundan Geçtğimiz yılı yatrım yılı olarak geçir-
sonraki ana hedefmiz şehir otelciliğinde dik, önümüzdeki 4 yıl da bu şekilde de-
özellikle yurt dışında gelişmek. Bu hede- vam edecek. Elite World Oteller Zinciri
fn ilk etabı olarak St. Petersburg’da iki olarak, önümüzdeki dört yılda toplam
yatrıma başladık. Nitekim bunun ilk eta- beş otel açmayı planlıyoruz. Zincirin ilk
bı St Petersburg yatrımlarımızla başladı resort yatrımı Elite World Marmaris
ve yurt dışı iş geliştrme faaliyetlerimiz Otel, 1 Haziran’da Marmaris İçmeler’de
hızla devam ediyor. açılacak. Mart 2016’da, İstanbul Basın
Ekspres yolunda kongre oteli olacak şe-
Elite World Marmaris Otel ile kilde Elite World Europe Otel’i açacağız.
2015 iç ve dış pazar odaklı doluluk İstanbul’daki en büyük kapasiteli oteli-
hedefniz ve bu konuda yaptğınız miz olacak Elite World Europe Otel, 802
hazırlıklar nelerdir? yatak kapasiteli. Bu otel için yapılan ya-
Elite World Marmaris Otel, yurt içi ve trım miktarı ise 120 milyon dolar. İstan-
İngiltere, Avrupa, Rusya, Azerbaycan, bul Anadolu yakasındaki ilk otelimiz Eli-
İran ve Ortadoğu pazarlarına hizmet te World Asia Otel içinse ise 115 milyon
verecek. İlk yılımız olduğu için tanıtm dolar yatrım yaptk. Bu otelimizin in-
çalışmalarına ağırlık verdik. Yabancı, yer- şaatna bu yıl Maltepe’de başlayacağız.
Elite World Otelleri li operatörlerle ve online operatörlerle Diğer yandan ilk yurtdışı yatrımımız St.
Satş ve Pazarlama Direktörü yaptğımız işbirliği sonucu daha ilk sene- Petersburg’da olacak. Yoğun araştrma-
Emel Elik mizde iyi bir doluluk oranı yakalayacağı- lar, fzibilite çalışmaları netcesinde Elite
mıza inanıyoruz. World zinciri olarak St Petersburg’da
iki otel açacağız. Açılışı 2018’in ilk ya-
Marmaris turizmine ilişkin görüşle- Elite World Marmaris Otel, rısı olarak planlıyoruz. St. Petersburg
riniz nelerdir? lokasyon olarak nerede konumlanı- yatrımlarımızın biri Moskovsky’de beş
Marmaris tatl yapmak isteyenler için yor? Konuklarınıza ulaşım konusun- yıldızlı 1400 yataklı, diğeri de dört yıl-
ideal bir destnasyon. Bölge deniz, kum, da sağlayacağınız hizmetnizden dızlı 360 yataklı olacak. Bu yatrımlar ta-
güneş ve yeşilin eksiksiz bir kombinas- bahsedebilir misiniz? mamlanınca grubun toplam oda sayısı
yonu. Son yıllarda açılan ve açılmakta Otelimiz Dalaman Havaalanı’na 2482’ye ulaşmış olacak, yatak sayısı da
olan markalı oteller de Marmaris’e ila- 95 km, Marmaris’e yedi kilometre 5000’e yaklaşacak.
ve bir kalite getriyor. Turizmin daha
da gelişmesi ve kalitenin artması için 93 odada 186 yatak kapasitesiyle hizmet verecek otel 25
Avrupa’dan direkt tarifeli uçak seferle- milyon dolarlık bir yatrımın ürünü. Dört yıldızlı Elite World
rinin sayısının artrılması gerekiyor. En Marmaris Otel, huzur içinde bir tatl yapmak isteyen 16 yaş
büyük sorun ise özellikle sezonluk ça-
lışan işletmelerin yetşmiş insan gücü üstündeki konuklarına “tam pansiyon plus" konseptyle
eksiği. Artan yatak kapasitesi bu sorunu hizmet verecek.


111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116