Page 102 - index
P. 102
y
yeşillenen otellereşillenen oteller
Maratem Bio ileHijyende
Yepyeni Bir Devir!


Maratem Bio biyolojik ürünleri işletmelerin kötü koku problemini

bakterilerle çözerek hijyende yepyeni bir devir başlatıyor…Eczacıbaşı Tüketm Ürünleri sayesinde bilinen temizlik
Grubu şirketlerinden biri olan kimyasallarından 500 kat
ve ‘Ev Dışı Tüketm’ sektörün- daha etkili olan Maratem Saniter alanlardaki kötü
de faaliyet gösteren Eczacı- Bio ürünleri, tehlikeli kim- koku problemlerini
başı Profesyonel, portöyün- yasallar sınıfandırmasına çözmek ve tıkanmaları
deki Maratem Bio biyolojik girmeyen ve kullanımı gü- önlemek için;
ürün serisi ile işletmelerin bu venli olan ürünlerdir. Aynı • M250 Tuvalet ve Banyo Gi-
zamana kadar yaşadığı birçok zamanda çevre dostu da derleri için Biyolojik Temizle-
probleme yenilikçi çözümler olan Maratem Bio ürünleri; yici ve Koku Önleyici
sunarak müşterilerinin çö- doğal, yenilenebilir ve geri • M251 Pisuarlar için Biyolo-
züm ortağı oluyor. Maratem dönüştürülebilir ham mad- jik Temizleyici ve Koku Önle-
Bio ürünlerinin içeriğindeki deler ile üretliyor; geri dö- yici Tablet
bakteriler organik kirliliklerin nüştürülebilir ambalaja sa- • M252 Tuvaletler için Biyo-
doğal elementlerine biyo- hip; insana ve çevreye zarar lojik Temizleyici ve Koku Ön-
lojik olarak parçalanmasını vermeyen ve doğada %100 leyici Efervesan Tablet
sağlıyor. Biyolojik yüzey ak- çözünen biyolojik yüzey ak-
tf maddeler (biyosürfaktan) tf maddeler içeriyor.

ETKİLİ ÇEVRE DOSTU GÜVENLİ
102
102

102-107 YEŞİLLENEN.indd 102 30.04.2015 15:01
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107