Page 96 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 96
yeşillenen oteller


Türkiye’nin Tek Projede Kuşların Göç Rotalarının
En Yüksek Kapasiteli Değiştirilmesi Bilimsel Değil
Güneş Enerjisi Santrali

Doğa derneği tarafndan 9-10 Mayıs,
Dünya Göçmen Kuşlar Günü kapsa-
mında yapılan açıklamada; “Her yıl mil-
yonlarca kuş, göç yolculuğunda insan
kaynaklı tehditler nedeniyle ölüyor. 3.
havalimanı, 3. köprü, Kanal İstanbul ve
bunların etrafnda gerçekleşecek imar
projeleri, dünyanın en yoğun göç yolla-
Türkiye’nin tek projede en yüksek kapa- rından biri olan İstanbul üzerinden göç darboğazlarda yoğunlaşıyor. Kuşla-
siteli güneş enerjisi santrali olma özelli- eden kuşlar için küresel kıyım anlamına rın doğal göç rotalarını, beslenme
ğiyle adından söz etren Anel Grup’un geliyor” ifadelerine yer verildi. Doğa ve dinlenme alanlarını değiştrmeyi
başarıyla tamamladığı Malatya İnönü Derneği Genel Direktörü Engin Yılmaz, iddia etmek ciddiye alınamayacak
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde- “Deniz üzerinden göç edemeyen mil- ölçüde bilimsel gerçeklerden uzak
ki Güneş Enerjisi Santrali’nin açılış töreni yonlarca kuş ise İstanbul gibi bir açıklama” dedi.
gerçekleştrildi. Turgut Özal Tıp Merkezi
5,3 MWp güneş enerjisi santrali ile, yıl-
da 4 bin ton karbon salınımının önüne
geçilecek ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nin
elektrik ihtyacının yüzde 33’ü karşılana- "Arıtma Çamur" Değerlendirilecek
cak. Ayrıca santral, yıllık 8,5 GWh elekt-
rik üretmi sonucunda yıllık yaklaşık 2,25 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müste- etkilediğini belirt. Öztürk, "Ergene
milyon m3 doğalgaz tüketmini önleye- şarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Namık Nehri'ndeki atk suların arıtlması so-
cek. Kemal Üniversitesi'nde gerçekleşen nucu ortaya çıkan arıtma çamurları
"Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yö- geri kazanılmadığı veya bertaraf edil-
Kıbrıs’ın Güneşi Form netm Planının Hazırlanması Projesi" mediği zaman çevreye verdiği zararlar,
Solar ile Artık Daha toplantsında, sanayileşme ve tekno- arıtlmamış suyun verdiği zarardan kat
kat daha yüksektr. Hazırlanan projeyle
lojik gelişmelerin hızlı değişiminin, ya-
Verimli şam kalitesinin artmasında büyük rol çamurun işlenmesi, geri kazanımı ve
oynadığını ancak oluşturduğu kirlilik bertaraf alternatferinin belirlenmesi
sonucu yaşam kaynaklarını olumsuz için çalışmalar yapılacak" dedi.


Hilton Bursa, “Yeşil Yıldız” Aldı


Form Şirketler Grubu bünyesinde faa- Enerji, su ve çevreye zararlı maddelerin
liyet gösteren FormSolar, Uluslararası tüketmini azaltan, enerji verimliliğini
Kıbrıs Üniversitesi’nde Kıbrıs’ın en bü- artran ve çevreye duyarlı birçok proje-
yük Üniversite Kampüsü Güneş Enerjisi de yer alan Hilton Bursa, “Yeşil Yıldız”
Santrali Projesi’ni hayata geçiriyor. Eylül almaya hak kazanarak Bursa’nın bu
2015’te tamamlanması planlanan proje- belgeye sahip olan ilk oteli oldu. Kültür
de arazi, çat, otopark gibi farklı alanlara ve Turizm Bakanlığı tarafndan turizm
kurulacak fotovoltaik güneş panellerin- işletmesi belgeli konaklama tesislerine
den üretlen enerji ile 1 yılda 1.500’den “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri”
fazla ağaç kurtarılmış olacak. Proje ile projesi kapsamında verilen Yeşil Yıldız
bir yılda yaklaşık 2,000,000 kWh elektrik belgesi çevre koruma ile ilgili pek çok
enerjisi üretlmesi bekleniyor. Böylece 1 kriteri beraberinde getriyor. Kriterleri
yılda doğaya 470 ton karbon salınımı en- sağlayan ve ortalamanın oldukça üstün-
gellenmiş olacak. 25 yıllık süreçte ise do- de performans sergileyerek Yeşil Yıldız
ğaya 11,750 ton’luk karbon salınımının belgesi almaya hak kazanan otel; temiz
engellenmesi hedefeniyor. Bu da doğa- ve yeşil bir gelecek için çalışmalarına de-
ya yılda 1.544 ağaç, 25 yılda ise 38.600 vam ediyor.
ağaç kazandırılmasıyla eşdeğer oluyor.


96


92-97 YEŞİLLENEN2.indd 96 01.06.2015 10:28
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101