Page 94 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 94
yeşillenen oteller
Hilton İstanbul Bosphorus,
Conrad İstanbul Bosphorus ve Hilton Parksa
Yesil Yıldız Aldı
Conrad Istanbul Bosphorus

Hilton Istanbul Bosphorus


Hilton ParkSA
Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus ve Hilton ParkSA
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen
Yeşil Yıldız sertifikası ile ödüllendirildi.
H ilton Istanbul Bosphorus, korunması, çevre bilincinin gelişmesi "eco-learning" eğitm programı veren


oteller ayrıca diğer Hilton Worlwide otel-
Conrad Istanbul Bosphorus
amacıyla 1993 yılından bu yana verili-
ve Hilton ParkSA Kültür ve
leri ile birlikte her yıl düzenlenen çevreye
yor. Yeşil Yıldız projesi, su tasarrufundan
Turizm Bakanlığı’nın belir-
lediği standartlara uyarak Çevreye Du- enerji verimliliğine, yenilenebilir enerji duyarlılık ödül ve değerlendirme kam-
panyası Eco-Rewards’a katlıyor. Bunun
kaynaklarının kullanımının teşvik edilme-
yarlı Tesis (Yeşil Yıldız) Belgesi’nin sahibi sinden çevre konusunda verilen eğitm yanı sıra her üç ayda bir çevre koruma
oldu. Bu standartlar kapsamında Hilton ve bilinçlendirme programlarına kadar organizasyonlarından birine destek ve-
Istanbul Bosphorus, Conrad Istanbul kapsamlı bir alanı içeriyor. Hilton Istan- ren Hilton Istanbul Bosphorus, Conrad
Bosphorus ve Hilton ParkSA su ve enerji bul Bosphorus, Conrad Istanbul Bospho- Istanbul Bosphorus ve Hilton ParkSA bu
kullanımındaki tasarruf çalışmaları, çev- rus ve Hilton ParkSA Hilton Worldwide organizasyonlarda, çevre bilincini artr-
reye zararlı maddelerin ve atk miktarı- otellerinin uyguladığı Lighstay sürdürü- mak için çeşitli çalışmalar yapmakta mi-
nın azaltlması, enerji verimliliğini artran lebilirlik programı çerçevesinde alınan safrlerinin de bu etkinliklere katlmasını
uygulamaların hayata geçirilmesi ile çev- aksiyonlar sayesinde %2 elektrik, %1 su teşvik edilmektedir. Son olarak 28 Mart
reye duyarlılık konusunda çalışanlarına tasarrufu sağlandı. Enerji, su ve atk tüke- 2015’te Doğal Hayat Koruma Vakf’nın
ve misafrlerine verdiği eğitmlerle Yeşil tmleri aylık olarak takip edilmekte, yıllık (WWF) “Dünya Saat” uygulamasına
Yıldız’a layık görüldü. Çevreye Duyarlı Te- hedefer doğrultusunda değerlendirile- destek veren oteller, 1 saat boyunca tüm
sis (Yeşil Yıldız) Belgesi, Kültür ve Turizm rek yıl sonunda dereceye giren persone- aydınlatmaları kapatarak enerji tasarru-
Bakanlığı tarafndan sürdürülebilir tu- le maddi ödül ve sertfka verilmektedir. funa dikkat çekt. Oteller ayrıca her yıl 5
rizm kapsamında belirledikleri nitelikleri Personelin çevreye duyarlılığının artması Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında
taşıyan konaklama tesislerine; çevrenin ve bilinçlenmesi için, internet üzerinden çeşitli etkinlikler düzenliyor.94


92-97 YEŞİLLENEN2.indd 94 01.06.2015 10:28
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99