Page 89 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 89


SOSYAL MEDYA TURİSTLERİ
Aslında son yıllarda yavaş yavaş görme- günlük hayat rutnlerinin bir parçası hali- ard'ları kiralar gibi bazı hesapları belli sü-
ye alıştğımız bir gezgin tpi önümüzdeki ne geldi. Dolayısıyla bu insanlar için seya- relerle kiralaması gündeme gelecek.
yıllara damgasını daha da vuracak. El- hatlerinde yaşadıklarını ve gördüklerini
lerinde telefonlarla her gitği yeri, her en çabuk ve rahat paylaşma olanağı son
yediği yemeği, her gördüğünü paylaşan derece önemli. Aynı zamanda bu insan-
bu 'sosyal ağ düşkünü' insanların sayısı o lar paylaşımları sonucunda yeni takipçi
kadar artacak ki başlı başına bir seyyah ve sonrasında da bir gelir elde etmeyi
kategorisi haline gelecekler. çok daha önemser hale gelecekler.
Araştrmada 'Social Capital Seekers' ola- Sosyal ağ sevdalılarının turizm hareket
rak adlandırılan bu inanların en önemli içerisinde önemli bir kol olarak yer al-
özelliği sosyal medyayla birlikte yaşa- ması, pazarlama ve reklam açısından da
maları. Öyle ki bu insanların gerçek ha- farklı kanalları gündeme getrecek. Sos-
yatyla sosyal ağlardaki hayat arasındaki yal medya fenomenleri şirketlerin ürün
çizgi oldukça incelmiş, hata iç içe geçmiş ve hizmetlerini pazarlamaları açısından
durumda. Sosyal ağlardaki takipçi sayı- günümüze göre çok daha önemli bir hal
ları, aldıkları yorumlar ve beğeni sayıları alacak. Hata frmaların sokaktaki billbo-YABANCI KÜLTÜRÜ TANIMA SEVDASI
Araştrmaya göre ikinci gezgin tpi 'ya- Gitkleri ülkeyi daha iyi anlayabilmek
bancı kültür sevdalıları' olacak. Turiz- için yerel halkla daha fazla vakit ge-
me giderek daha fazla damga vuracak çirmeye, onlar gibi yaşamaya, onların
bu grup için seyahat, kendilerini nor- yiyip içtkleri yerlerde dolaşmaya daha
mal hayatan kurtaracak ve yabancı meyilli olacaklar. Turizm endüstrisinin
kültürleri tanımasını sağlayacak çok kendilerine sunduğu güvenli ortam-
önemli bir araç. Ancak bu gruptakiler lardan, bilinen rotalardan ve popüler
yabancı kültürleri ortalama bir turis- aktvitelerden uzaklaşıp gerçek kültüre
tn tanıdığı yoldan değil biraz daha kendi yolları ile ulaşma hevesleri ağır
içine girerek tanımaya daha yatkınlar. basacak.ETİK VE AHLAKİ
Üçüncü grup ise 'etk gezginler' olarak rizm faaliyetnde bulunacak gezginlerin
tanımlanabilir. Bu grubun en önemli sayısında önemli bir artş bekleniyor.
özelliği, yolculuklarını karbon ayak izinin Turizmin aktörlerinin 2030 yılına kadar
azaltlması veya diğer insanların yaşam olan süreçte çevresel duyarlılıklara ve
şartlarının iyileştrilmesi gibi önceden toplumsal faydalara karşı daha duyarlı
belirlenmiş konuları takip için yapmaları. olması gerekiyor. Çünkü sayıları giderek
Bu gruptakiler için etk ve ahlaki kurallar artacak olan bu grup, karbon emisyonu
son derece önemli. Önümüzdeki yıllar- fazla ve havayı daha çok kirletyor diye
da sürdürülebilir hayat, iklim değişikliği, bir havayolunu boykot edebilir ya da geri
yenilenebilir şehirler, eko turizm ve top- dönüşüm yapmıyor diye otel tercihlerini
lumsal iyilik projeleri gibi alanlarda tu- değiştrebilir.ZORUNLU VE HEDEF ODAKLI SEYAHAT
Araştrmaya göre 'obligaton meeters' saatleri ve bütçeleri en net şekilde belli
olarak tanımlanan dördüncü gruba ise programları tercih ediyorlar. Bu gruptakile-
iş seyahatleri, sağlık turizmi, spor orga- re hizmet etmek isteyen şirketlerin turist-
nizasyonları, çif vatandaşlık, eğitm ve lere bütçelere göre ayrılmış alternatfi bir
kongre turizmi gibi alanlar giriyor. Bunlar rezervasyon ve ulaşım hizmetnin yanında
yolculuk etmek için özel bir sebebi olan kişiye özel tasarlanmış ve gidilen faaliyete
insanlar. Dolayısıyla sunulan genel prog- yönelik hazırlanmış bir hizmet sunması en
ramları değil, kendileri için ayarlanmış önemlilik gereklilik olarak öne çıkıyor.
89


88-91trend.indd 89 01.06.2015 10:27
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94