Page 88 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 88
trend
Önümüzdeki Yıllara


Damga Vuracak
6 Yeni Turist Tipi
Yarının gezgini nasıl olacak dersiniz? Neden seyahat etmek isteyecek, hangi motivasyon ona
sınırları aştıracak? Tercihleri değişecek mi? Dünyanın önde gelen gruplarından Amadeus’un
'Future Traveller Tribes 2030' raporuna göre önümüzdeki yıllara 6 yeni turist tipi damga
vuracak. Sektördeki tüm oyuncuların da buna göre hazırlık yapmasında fayda var. .T urizm sektörü dünyada her giren turist sayısı 2012 yılında ilk kez ve hangi seyahat gruplarının öne çıkaca-

geçen yıl daha da büyüyor.
1 milyar barajını aşmayı başardı. 2013
ğına ilişkin çok kapsamlı bir araştrmaya
yılında 1 milyar 87 milyon kişi seyahat
Seyahat imkanlarının kolay-
imza at. 'Future Traveller Tribes 2030'
laşması, havayolları ağının
1.14 milyara yükseldi. Dünya Turizm
dünyayı sarması, dünyanın globalleş- ederken, bu rakam 2014 yılında ise adını taşıyan rapora göre dünyada se-
yahat eden turistlerin sayısı 2030 yılına
mesi ile birlikte iş gezilerinin çoğal- Örgütü, 205 yılında da bu artşın sür- kadar senede 1.8 milyara yükselecek.
ması, insanların yeni yer ve kültürleri mesini ve ortalama yüzde 3-4 arası bir İnsanların gezmesini sağlayacak mot-
keşfetme isteklerinin artması ile gezip artşın yaşanmasını öngörüyor. İçinde vasyonlar ise şimdikilerden daha farklı
görmenin sosyal medyanın da deste- bulunduğumuz dönemde turist sayısı olacak.
ğiyle bir trend haline gelmesi, turizm istkrarlı bir şekilde yükseliyor yüksel-
endüstrisinin gelişmesine çok önemli mesine ama önümüzdeki yıllarda ne ALTI YENİ GEZGİN KARAKTERİ
katkılarda bulunuyor. Turizm sektö- olacak? Bu artş aynı şekilde devam Yarının gezginini anlayabilmek, tanımla-
ründe ve turist sayılarında yaşanan edecek mi yoksa turizm sektörü de bir yabilmek ve sınıfayabilmek için yapılan
gelişme kendisini istatstklerde de yavaşlama içerisine girecek mi? Eğer bu araştrma, tüketciler, sektörün önde
açıkça gösteriyor. Dünya Turizm Örgü- artş devam edecekse mesela 2020'de gelen isimleri, acentalar ve turizm sek-
tü (UNWTO) rakamlarına göre dünya ve 2030'da turist sayıları ne olacak? töründeki diğer oyuncuların katkılarıyla
genelindeki turist sayısı 2002 yılında ilk Turizm sektörüne IT altyapı hizmet ve- gerçekleştrildi. Araştrmadan önümüz-
kez 700 milyonun üzerine çıkt. Bu ta- ren dev teknoloji şirket Amadeus, tu- deki yıllara damga vuracak 6 yeni gezgin
rihten sonra istkrarlı bir artş trendine rizmin gelecekte nasıl şekilleneceğine karakteri ortaya çıkt.


88


88-91trend.indd 88 01.06.2015 10:27
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93