Page 82 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 82
gastronomist


Sirha İstanbul,


Otelcilik ve Yiyecek İçecek


Dünyasına Yön VerecekRestoran, otel işletmeleri ve yiyecek-içecek sektörünü tek bir alanda buluşturan ve
işletmelerin ihtiyaçlarına aynı çatı altında cevap veren Sirha İstanbul; 3. yılında yenilikçi
içerikleri ile sektöre yön vermeye hazırlanıyor.


İ stanbul’da ilk yılı olan 2013’ten bu ve üç güne yayılan ilham verici et- ETKİNLİK DOLU 3 GÜN

güne hızla artan katlımcı sayısı,
Sektörün önde gelenlerinin bir arada
kinlikleriyle ilk yılına kıyasla ziyaret-
profesyonel ziyaretçi kitlesi ve et-
olduğu, etkinliklerle dolu 3 günde çeşitli
çi sayısında %31,5 artş göstererek
kinlikleriyle Sirha İstanbul, 26-28
Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul geçtğimiz sene 10.352 profesyonel etkinlikler gerçekleşecek. Bu etkinlikler
şöyle: Coupe du Monde de la Pâtsserie
ziyaretçiye ulaşt. Ayrıca toplam 190
Kongre Merkezi’nde 3. kez sektörü bir katlımcı ve marka ile ilk yıla oranla ka- Milli Seçmeleri, Bocuse d'Or Milli Seçme-
araya getrecek. Restoran, otel işletme- tlımcı portöyünü artrdı. Sirha İstan- leri, Sirha World Cuisine Summit, Leaders
leri ve yiyecek-içecek sektörünü tek bir bul 2015; yiyecek içecekten mutak Club Internatonal Exchange, Omnivore
alanda buluşturan ve işletmelerin iht- ekipmanlarına, hizmet sektöründen İstanbul ve Türkiye Lokal Ürünler Alanı.
yaçlarına aynı çat altnda cevap veren
Sirha İstanbul; içerik yönünden zengin otelcilik ve restorancılığa, pasta ve SİRHA, GLOBAL BİR AĞ
sunumları, Bocuse d’Or Milli Seçmeleri frıncılık sektöründen mobilya, hijyen Fransa Lyon’dan Dünya’nın farklı şehir-
gibi dünyaca ünlü yarışmaları ve canlı ve teknoloji alanlarındaki yenilikleri lerine uzanan global otelcilik ve yiyecek
gösterileriyle katlımcı markalarını bu kapsayan geniş yelpazesiyle 300 kat- içecek etkinliği Sirha, İstanbul ve Lyon
yıl da sektör profesyonelleri ile bir ara- lımcı marka ve içlerinde otel, restoran haricinde Cenevre, Budapeşte, Rio de Ja-
ya getren platorm olacak sahiplerinden yönetcilerine, ulusal neiro ve Meksika'da da düzenlenmekte
ve uluslararası şeferden barmen ve ve uluslararası sektörel bir ağ oluşturu-
12.000’DEN FAZLA baristalara, yiyecek içecek ve otelcilik yor. Sirha İstanbul, etkinlik endüstrisinin
SEKTÖR PROFESYONELİNİ sektörü distribütörlerinden ithalatçı- uluslararası çapta lider gruplarından olan
BULUŞTURACAK lara, tasarımcılardan mimarlara kadar GL events Exhibitons ve Türkiye’deki of-
Sirha İstanbul, sektörün tüm aktörle- 12.000’den fazla sektör profesyoneli- si GL events Fuarcılık işbirliğiyle düzenle-
rinin beklentlerini karşılayan altyapısı ni buluşturacak. niyor.

82


82-87 GASTRONOMİST.indd 82 01.06.2015 10:26
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87