Page 70 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 70
MICE


Kongreler Rekabetçi

Fiyatlarla Desteklenmeli

Bulunduğumuz bölgede Şişli, Es- kongre katılımcılarının, düzenleyen acent-
entepe, Levent, Maslak hattında yeni eden bağımsız olarak online kanallardan
otel yatırımları ile ciddi bir konaklama konaklamalarını satın aldıklarını görüyoruz.
kapasitesi oluştu. Yeni yatırımlarla bu Bu değişim bazı kongrelerde otellerin plan-
kapasite artmaya devam ediyor. Şehrin lama yapmasını güçleştirmeye başladı.Diğer
modern ve gelişen yüzünün bulunduğu yandan ICVB’nin çalışmalarını oldukça başarılı
Sürmeli İstanbul Hotel bulduğumu söylemek isterim. Uluslararası
Genel Müdürü bu bölgede bir kongre merkezinin
Bayram Birnican kurulmasına ihtiyaç olduğunu kongrelerin İstanbul’a kazandırılmasında
düşünüyorum. Böylesi bir yatırım makul seviyeleri aşmayacak rekabetçi fi-
bölgeye ekonomik anlamda önemli yatlar ile organizasyonları desteklemek
katkılar sağlayacaktır. Son yıllarda gerektiğini düşünüyorum.Herkesin İlk Düşüncesi
“İstanbul” Olmalı


ek milli gerekse özel havayollarımızın likle hem o bölgelerin kalkınmasına
sağladığı uçuş avantajları, erişimi olanak sağlandığını hem de ters yön
daha da kolay hale getirdi. Tüm bun- trafik stratejisi uygulanarak, trafiğin
larla birlikte bu geniş hizmet yelpaz- şehir merkezinden uzaklaştırıldığını
esini rakiplerimize göre daha uygun görüyoruz. Pazarın geliştirilmesi veya
Setur M.I.C.E fiyatlarla sağlamamız ve sezonumu- ürün niteliğinin geliştirilmesi ve yeni
Yurt içi Operasyon Müdürü zun daha uzun olması da bizi bir adım kongreleri getirebilmek için en önemli
Cem Nebioğlu öne çıkarıyor. Her şehrin olduğu gibi referans, gelenlerin mutlu ayrılması.
zayıf yönlerimiz de mevcut. Hizmet Katılımcıların kongre merkezinin
sektöründe insan kaynaklarına daha olanaklarından, konakladıkları
İstanbul’un kongre pazarındaki fazla yatırım yapmalı ve eğitim sevi- otelden, yemek yedikleri restorandan,
avantajlarının başında, şehrin Avrupa, yesini yükseltmeliyiz. Bir diğer konuda ulaşımdan kısacası hizmet aldıkları
Ortadoğu ve Asya arasında merkezi kongre turizmi için İstanbul’daki tüm tüm birimlerden bir bütün halinde
bir konumda yer alması geliyor. Bu yatırımların şimdiye kadar Avrupa memnun kalmalarının sağlanması
sayede tüm bu bölgelerden rahat ve yakasına yapılmış olması. Özellikle en önemli hedef olmalı. Aksi takdirde
kısa sürede ulaşım imkânına sahip. “Kongre Vadisi” olarak tanımladığımız “Kongre bilimsel olarak iyiydi ama...” ile
Bunun yanı sıra İstanbul’un kültürel Taksim-Harbiye çanağında bulu- başlayan cümleler maalesef gelecek
mirası yabancılar için her zaman bir nan otellerin zaten normalde doluluk adına olumsuz referans oluşturabilir.
çekim merkezi. Bunlara bir de son oranlarının yüksek olması ve İstanbul’da Bunun için kongre turizmine hizmet
yıllarda kongre merkezlerine yapılan yaşayan herkesin rahatsız olduğu yoğun sağlayan herkesin ilk düşüncesinin
yatırımları, merkezi lokasyonlu ve trafik nedeniyle bu bölgeye uzak otel- “İstanbul” olması gerekiyor. Bunun
hizmet kalitesi üst seviyedeki otel- lerden ulaşımın zorluğu, artık kongre yanı sıra insan kaynakları eğitimlerinin
leri, yemek ve eğlence mekanlarının yatırımlarını merkezden uzak bölgelere geliştirilmesi ve yeni yatırımların
her türlü ihtiyaca cevap verebilmesini yapmanın zorunluluğunu gösteriyor. nerede yer bulunursa mantığı ile
eklediğimiz zaman, İstanbul kongre Yurtdışındaki önemli kongre şehirlerine geçici çözümlerle değil, planlı ve
turizmi için vazgeçilmez bir seçenek baktığımızda kongre yatırımlarının şehir programlı, uzun vadeli düşünülerek
haline geliyor. Ulaşım konusunda ger- merkezinden uzağa yapıldığını, böyle- gerçekleştirilmesi önem taşıyor.
70


62-73 DOSYA.indd 70 01.06.2015 10:21
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75