Page 65 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 65gücü de, şehrimizin tanıtımında önemli zleri/müzeler ve alternatif mekanları İstanbul’un, 500 kişi ve altı katılımcılı
bir rol oynuyor. %19.51 ve üniversiteleri %13.82 ile ter- kongreler segmentinde de üst
cih ettiklerini görüyoruz. Buradan yola sıralarda yer alması ve küçük kon-
TÜRKİYE’NİN KONGRE GELİRLERİNİN çıkarak, önemli sayıda kongrenin hem greleri de İstanbul’a kazandırmak
%68’İ İSTANBUL’DAN konaklaması hem de toplantıları otel için çalışmak zorundayız.
İstanbul’un uluslararası kongrelere içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz.
yapmış olduğu ev sahipliği ile ülke 2014 YILINDA İSTANBUL’A 75.864
kongre gelirlerinin %68’ini tek başına DÜNYADA GERÇEKLEŞEN DELEGE GELDİ
sağladığını istatistiklerden gözlemleye- KONGRELERİN %76’SI 500 KİŞİ 7 kongre merkezimiz ve 3 büyük
biliyoruz. VE ALTI fuar alanımızda gerçekleşen büyük
ICCA (Uluslararası Kongre ve Kon- kongrelerimiz de konaklama sek-
İstanbul’un konaklama kapasitesini vansiyonlar Derneği) istatistiklerine törüne önemli bir iş imkânı sağlamış
ve profilini kongre sektörü açısından göre katılımcı sayılarına göre dağılıma oluyor. İstanbul’a 2014 yılında
yorumlayabilir misiniz? Hissedilen eksikler baktığımızda, dünyada gerçekleşen 75.864 delege gelmiş, bunlar sad-
ve fiyat kalite denklemi hakkında neler kongre ve toplantıların %76’dan fazlası ece uluslararası istatistiklere giren
söyleyebilirsiniz? 500 kişi ve altı katılımcılı organizasyon- kategorideki kongrelerin delege
İstanbul’da 2014 yılında gerçekleşen lar. Bu verilere dayanarak dünya kongre sayısı. Buna devlet kurumlarının
uluslararası kongreleri incelediğimizde turizminde de trendin küçük kongreler toplantıları, uluslararası örgütlerin
kongrelerin otellerin kongre salonlarını yönünde olduğunu söyleyebiliriz. 500 toplantıları, fuar katılımcıları ve ul-
%40.65 ile tercih ederken, kongre kişi ve üstü katılımcılı kongrelerde 2011, usal kongreler dahil değil.
merkezlerini %26.02, kültür merke- 2012 ve 2013 yıllarında dünya 1.’si olan
“YATIRIMLAR
ICCA VERİLERİNE GÖRE DÜNYADA KONGRE KATILIMCI SAYILARI ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”
Konaklama yatırımları incelendiğinde
500 ve altı %76 son yıllarda aynı tarzda ve
aynı kategoride otel yatırımları
2500 ve üzeri %6
yapıldığını görüyoruz. Yatırımların
2500 ve altı %7 çeşitlenmesine ve sadece 5
yıldızlı değil farklı kategorilerde de
1000 ve altı %7 yatırımlara ihtiyacımız var. Sad-
ece 3 ve 4 yıldızlı otelleri tercih et-
ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ KİMDİR?

Özgül Özkan Yavuz, 1995 yılında ODTÜ yürüten Yavuz, bu dönemde İstanbul’un
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge uluslararası alanda bir kültür ve sanat
Planlama Bölümü’nden mezun oldu destinasyonu olarak tanınması için
ve bir süre aynı üniversitede araştırma gerçekleştirdiği faaliyetlerle başarı
görevlisi olarak çalıştı. ODTÜ’de Kentsel sağladı. Özgül Özkan Yavuz, 2011-2014
Politika ve Yerel Yönetimler, İngiltere’de yılları arasında İstanbul İl Kültür ve Tu-
Birmingham Üniversitesi’nde ise Turizm rizm Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Politikaları ve Yönetimi alanlarında yük- Temmuz 2014’de üstlenmiş olduğu
sek lisans dereceleri aldı. 1997 yılından İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Genel Müdürlüğü görevine halen devam
çeşitli birimlerinde çalışan Yavuz, 2004- ediyor. İstanbul Valiliği tarafından kuru-
2007 yılları arasında Hollanda Kültür lan İstanbul’un ilk resmi tanıtım sitesi
ve Tanıtma Ataşesi olarak görev yaptı. howtoistanbul.com çalışmalarında yer
2008-2010 yıllarında İstanbul 2010 alan Yavuz’un destinasyon planlaması,
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda şehir pazarlaması, kültür turizmi ve
uluslararası tanıtımdan sorumlu Tu- şehir turizmi alanlarında araştırma, su-
rizm ve Tanıtma Direktörlüğü görevini num ve yazıları bulunuyor.
65


62-73 DOSYA.indd 65 01.06.2015 10:21
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70