Page 50 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 50
gündem


Mercure İstanbul Topkapı


Hotel Açıldıİstanbul’un önemli iş merkezle- kurumsal misafrlerine ofs rahatlı-
rinden Topkapı’da Atatürk havali- ğı yaşatacak şekilde planlandı. Dü-
manına 10 dk mesafede, Taksim, ğün ve davet organizasyonlarında,
Tarihi Yarımada, Haliç Kongre Mer- Topkapı Balo Salonu ve odaları ile
kezi, Cnr Fuar Merkezlerine yakın Mercure İstanbul Topkapı Hotel
olan ve toplu taşımayla kolaylıkla misafrlerine hizmet veriyor. Otel
ulaşılabilen Mercure Istanbul Top- konaklama yapılan sürece ücretsiz
kapı Hotel, açıldı. Mercure Istanbul Wİ-Fİ ve SPA hizmetlerinden ya-
Topkapı Hotel, 204 odası, 10 adet rarlanma olanağı sunuyor. Sağlıklı
çok amaçlı toplant salonu ve balo yaşam için kapılarını sadece otel
salonu ile Türk ve dünya mutağı- misafrlerine değil, İstanbullulara
nın örneklerini sunacak ana res- 4000 m2 lik REEF Wellness & SPA
taurant, Garden Terrace Ala Carte merkezinİ açıyor. Gym & Cardio
Restaurant, Lobby Cafe, Lobby Bar, alanları ile, masaj odaları, hamam,
Business Center ile birlikte tam do- buhar banyosu, sauna, jakuzi, ço-
nanımlı ftness ve SPA merkeziyle cuk havuzu ile hem üyeleri hem de
konaklama ve etkinlikler imkanı otel misafrlerine hizmet veriyor.
sunuyor. Yeni teknolojinin kullanıl- Mercure 50 ülkede 700’den fazla
dığı, gün ışığı alan toplant salonları Mercure otel ile hizmet veriyor.


Divan Grubu Cezayir’de
İki Otel İşletecek TUROB Üyesi Dursun Özbek,
Galatasaray Başkanı Oldu

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Se- Kimeros ve Mabiche otelleriyle de
çim Genel Kurul Toplantsı 23 Mayıs Antalya'da hem yatrımcı hem de
2015 tarihinde gerçekleştrildi. Top- işletmeci olarak faaliyet gösteriyor.
lant sonucunda 2 bin 800 oy alan Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, evli
turizmci iş adamı ve TUROB Üyesi ve iki çocuk babası. 2011 yılında Ünal
Divan Grubu, Afrika kıtasının en büyük Dursun Özbek, kulübün 36. başkanı Aysal'ın yönetminde yer alan ancak
ülkesi Cezayir’de iki otel projesini haya- oldu. 1949 Giresun Şebinkarahisar daha sonra listeden kendi isteğiyle
ta geçirmeye hazırlanıyor. Yatrımı Sarl doğumlu olan Dursun Özbek, Galata- çıkarılan Özbek, 2014 yılında Duygun
Marouf Immo LLC ve Kayı Real Estate saray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniver- Yarsuvatl'ın başkanlığında Galatasa-
Investment B.V tarafndan gerçekleştri- sitesi Makina Mühendisliği Bölümü ray SK Yönetm Kurulu'na seçildi ve
lecek olan otelin işletmeciliğini ise Divan mezunu. İTÜ Spor Kulübü’nde hem Başkan Yardımcısı oldu.
Grubu üstleniyor. Yatrımcılar ve Divan
Grubu yönetcilerinin imzalarıyla temel- üniversite takımında hem de Amatör
leri atlan projenin, 2018 yılının 3. çeyre- 1. Küme’de 4 yıl futbol oynadı. Son-
ğinde tamamlanması hedefeniyor. Top- ra Bursa Kemalpaşaspor’a transfer
lam maliyetnin 55.000.000 Euro olması oldu. 1 sezon forma giyip sakatlanın-
öngörülen projede; Divan Cezayir’in 120 ca futbolu bırakt. Ardından İTÜ Spor
odalı ve beş yıldızlı, Divan Express Kulübü’nde futboldan sorumlu yöne-
Cezayir’in ise 143 odalı ve 4 yıldızlı olma- tm kurulu üyesi ve başkan yardımcısı
sı planlanıyor. Ulusal Karayolu no.05, Bab olarak 8 sene görev yapt. 1974 yılın-
Elzuvvar üzerinde konumlanacak olan dan beri otomotv sektöründe faa-
Divan Cezayir ve Divan Express Cezayir, liyet gösteren Özbek, 1988 yılından
Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı’na beri ise turizm sektöründe Nippon ve
5,3 km mesafesiyle, misafrlerine rahat Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da,
ulaşım olanağı sağlıyor.


50


30-52 gundem.indd 50 01.06.2015 10:19
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55