Page 44 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 44
gündem


barış içinde yaşadığı bir kent. Bunu en
büyük özelliğimiz olarak görüyor ve Turizm, insanların gidip lüks bir otelde kalıp doğal güzellik-
her yerde dile getriyoruz. Benim bu leri görüp iyi yemek yemesinden ibaret olmadığını düşü-
makamda olmam bile bunun somut nüyoruz. Turizmin en önemli özelliklerinden biri de kültü-
örneklerinden biridir. Eş başkanlık sis-
temiyle yönetlen belediyemizde baş- rel alışverişin yaşanmasıdır.
kanlardan biri Kürt, bir diğeri yani ben
Süryani’yim. Aynı dengeyi cinsiyete
sağlıyoruz. "UZLAŞMA KOMİSYONU olmadığını düşünüyoruz. Turizmin en
Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak KURULMALI" önemli özelliklerinden biri de kültürel
bu çok kültürlü ve renkli yapımızı eli- Süryani ve Ezidilerden toprakları geç- alışverişin yaşanmasıdır. Turizm ile böl-
mizden geldiği kadar ulusal ve uluslara- mişte zor kullanarak ele geçirilmiş. genin dünyaya açılması bizim için oldu-
rası boyuta tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci ve üçüncü kuşak bu top- ğu kadar dünya için de bir kazanımdır.
raklarda yaşamını sürdürüyor. Onlara Mardin'e turist, inanç ve kültür turizmi
Mardin'in önemli kültürel un- "Buralar sizin değil, çıkın!" demek de için geliyor. Yatrımcıların da bölgedeki
surlarından biri de Süryaniler. ayrı bir mağduriyet oluşturur. Burada turizme bu bakış açısıyla yaklaşması
Sizin eş başkan olmanız Sür- devletn devreye girerek, tazminat ya gerekir. İnsanlar konaklarının bir kısmı-
yanilerin kente olan ilgisinde da uzlaşma komisyonu şeklinde bir çö- nı turizme açabilir. Böylece gelen turist
değişimlere neden oldu mu? züm yaratmasına ihtyaç var. kent ve yaşam kültürünü daha iyi ta-
Belediye ve part olarak geri dönüşleri nıyabilir.
önemsiyor ve geri dönüş olan köylere Halkın tarihi yapıları terk ede- Yatrımcı elbete rant ister. Fakat kaza-
öncelik tanıyarak, belediye hizmetle- rek "Yeni Mardin" denilen böl- nırken kente zarar vermemeli. Yerelde-
rinde pozitf ayrımcılık yapıyoruz. Böl- gede yaşamayı tercih ettiğini ki yönetciler olarak orta yolu bulmak
gemizde en büyük mağduriyet Ezidiler gördük. Bu durum kentin "tu- durumundayız.
yaşamıştr. Süryaniler’den daha fazla ristik" ve insansızlaşma süre-
katliama uğramış ve büyük açılar çek- cine girmesine neden olabilir. Ne tür yatırımlar
mişlerdir. Bu nedenle Ezidi köylerine Belediye olarak bu açıdan bir bekliyorsunuz?
daha fazla öncelik tanıyoruz. risk görüyor musunuz? Ekolojiye ve kültürel değerlere önem
Eski Mardin’de turizmin gelişmesiyle verecek yatrımcıları bekliyoruz. Mar-
"ÖNEMLİ OLAN ACILARLA evler değerlendi. Bu sebeple insanlar din Büyükşehir Belediyesi olarak doğru
YÜZLEŞİP YOLA DEVAM evini satp yeni şehirde daire almaya gelişecek turizmi sonuna kadar des-
EDEBİLMEK" başladı. Elbete bu durumu bir risk tekleyeceğiz. İmkanlarımız dahilinde
Süryaniler olarak bizler de 1915’te olarak görüyoruz. Yapılan her turizm teşvik ve destekte de bulunuruz. Bizim
Seyfo’yu yaşadık. Süryaniler eliyle inşa projesinde, bu kaygıyı özellikle dile ge- için önemli olan kıstas, yerel kültürü
edilen 780 bin nüfusluk bir şehirde bu- triyoruz. Açıkçası biz konakların butk yozlaştrmaması ve ekolojiyi tahrip et-
gün sadece 3 bin kişi yaşıyor. Geçmişte otele dönüştürülmesini tasvip etmi- memesi.
yaşanan acıları unutabilmek mümkün yoruz. Bu konaklar kentn mimarisi,
değil. Fakat önemli olan onlarla yüzle- kültürü ve yaşayışını ifade eden özel "KONGRE TURİZMİ İÇİN
şebilmek ve yolumuza devam edebil- binalar. Burada yaşayan bir tarih var. FIRSATLAR VAR"
mek. Bunun devam edebilmesi için kültürü Ayrıca gelen yatrımların turizmi çeşit-
yaşatacak nüfusun kenteki varlığının lendirmesi gerekir. Kentmizde bahar
"DÖNMEK İSTEYENLERE devam etmesi gerekir. Sokaklarında ve sonbaharda yoğunlaşan bir turizm
TOPRAKLARI GERİ sadece turistlerin dolaştğı bir Mardin hareketliliği var. Bunun tüm yıla yayıl-
VERİLMELİ" hayal etmiyoruz. ması ve konaklama süresinin artrılma-
Diğer yandan kesin dönüşlerin çok sı için yatrımlar yapılması gerekiyor.
köklü sorunları var. Bunlar belediye hiz- "KENTİN DOKUSUNA UYGUN Kültür turizmi olarak iyi bir yerde oldu-
metlerinin dışında çözümler gerektren BİR TURİZM İSTİYORUZ" ğumuzu söyleyebilirim. Kentn Suriye,
sorunlar. Göç etmek zorunda bırakılan Konakların otel olmasını istemiyoruz İran ve Irak'a yakınlığı Türkiye’ye açılan
Süryani ve Ezidilerin topraklarına hazi- derken turizme karşı olduğumuz an- bir kapı olma özelliği değerlendirilmeli.
ne, bölgedeki aileler, aşiretler tarafn- lamı çıkmamalı. Tam tersi biz turizmi Uluslararası kongrelerin yapılması için
dan el konulmuş. Geri dönen Süryani önemsiyor ve gelişmesini istyoruz. oldukça elverişli bir konumdayız. Yakın
ve Ezidiler kendi topraklarına sahip Fakat doğru ve kentn dokusuna uygun coğrafyamız göz önünde bulundurul-
çıkamıyor. Kendi toprağını satn alan in- bir turizmi istyoruz. Turizm, insanların duğunda tarım kongreleri ve fuarları
sanlar bile oldu. Bu sorun yerelde değil gidip lüks bir otelde kalıp doğal güzellik- için önemli bir potansiyelin var olduğu-
daha genel bir siyaset ile çözülebilir. leri görüp iyi yemek yemesinden ibaret nu söyleyebilirim.


44
44

30-52 gundem.indd 44 01.06.2015 10:19
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49