Page 36 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 36
gündem
Eminönü Turizm


Ekseninde Dönüşecek
Fatih sınırları içerisinde yer alan bölgelerin dönüşümü kapsamında
“Eminönü Bölgesi Dönüşüm Modeli” hayata geçiriliyor.
E minönü Bölgesi’ndeki mevcut lanacak” diye konuştu.11 yıldır dünyanın

çok sayıda Kent’ni inceleyerek, şehir
tarihi hanların restore edile-
uzmanları ve akademisyenlerin konuyla
rek turizm tesisine dönüşü-
mü, zaman içerisinde yapılmış
çarpık binaların ise; alınan kararlar doğrul- ilgili çalışmalarını göz önünde bulun-
durarak, “Eminönü Bölgesi Dönüşüm
tusunda yeniden inşa edilmesi koşuluyla Modeli” konusunda büyük mesafe kat
pansiyonculuk, ev pansiyonculuğu ve res- etklerini belirten Mustafa Demir, bu
toran işletmeciliğine dönüştürülmesi he- model arayışlarında; hem mevcut tarihi
defeniyor. değerlerin koruma-kullanma dengesini
gözeterek değere dönüşmesini, hem de
DEMİR: YATIRIMCILARI yoğunluğun azaltlmasını ve çarpık yapı-
FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYE Fath Belediye Başkanı laşmaya son verilmesi suretyle şehrin
ÇAĞIRIYORUZ Mustafa Demir kazanmasını temel hedef olarak ele al-
Tarihi Yarımada’nın; barındırdığı sosyal, dıklarını kaydet.
tarihi ve yapısal özelliklerinden kaynakla-
nan büyük bir potansiyel taşıdığını belirten BUTİK ANLAYIŞ HAKİM
Fath Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu HANLAR TURİZME OLACAK
avantajları kullanarak Eminönü bölgesini KAZANDIRILACAK Eminönü Bölgesi’nin İstanbul’un turizm
yeniden yapılandırıyoruz. Belediye Mec- Eminönü bölgesinde 1734 adet han bu- merkezi haline gelmesini hedefedik-
lisi, Anıtlar Kurulu ve İstanbul Büyükşehir lunduğuna dikkat çeken Fath Belediye lerini belirten Fath Belediye Başkanı
Belediyesi desteğiyle, bölgenin yeniden Başkanı Mustafa Demir, bu hanların tu- Mustafa Demir, şunları söyledi: “Bölge
yapılanmasını kolaylaştrmak adına tüm rizme kazandırılması gerektğini vurgula- turizmi butk bir anlayışa sahip olacak.
bürokratk kararların alınması hususunda dı. Tarihi hanların mevzuata uygun ola- Eski İstanbul’u, ruhuna uygun olarak
büyük adımlar atldı. Bireysel ve kurumsal rak hızlıca turizme kazandırılabileceğini yeniliyoruz. Paris, Floransa, Toledo gibi
tüm yatrımcıları Eminönü Bölgesi'ndeki söyleyen Demir, “Bölgedeki hanlar da şehirlerin potansiyeli yüksek özellikleri
frsatları değerlendirmeye çağırıyoruz. Bu imar planına ve diğer standartlara uy- de dikkate alınarak Eminönü Bölgesi'ni
projenin sonunda, hayal etğimiz düzenli mak kaydıyla turizme kazandırılacaktr. hak etği hale getrebiliriz. Bölge bu
şehre ulaşacağız. Bölgenin özellikle turizm Bölgedeki han sayısı, ciddi bir dönüşüm potansiyelin fazlasını taşıdığı için yurtdı-
potansiyelinin ortaya çıkarılması için tüm olabileceğini gösteriyor. Eminönü bölge- şından tek bir örneği buraya uygulamak
yatrımcılara frsatlar sunuyoruz. Önü- sindeki turizm tesislerinde yıllık ortalama yetmez. Şehirciliğin en güzel örnekle-
müzdeki 5 yıl içerisinde bölge bambaşka doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde. Ciddi rini gördüğümüz bölgeleri inceledik,
bir çehreye kavuşurken Türkiye’nin turizm sayıda yatak kapasitesine ihtyacımız var. hepsinin en güçlü yönlerini toparlayıp
hedeferine de önemli oranda katkı sağla- Bölge kalkınacak, yatrımcılar kazanacak Eminönü Bölgesi için çok daha yüksek
nacak” diye konuştu. ve de kayıt içi ekonomiye ciddi katkı sağ- bir noktaya ulaşma hedef koyduk.”

36
53

30-52 gundem.indd 36 01.06.2015 10:18
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41