Page 113 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 113
tedarikTurizm SektörüneTeknolojik ÇözümlerTurizm sektörüne 20 yılı aşkın süredir “Kapsamlılık, pratklik, ve detaylılık” mantğı ile,
teknolojik çözümler geliştren Elektra Otel Yönetm Sistemleri, Banket Yönetm Sistemi ve
Kimlikokur ürünleri ile kongre odaklı iş otellerinin ihtyaçlarına cevap veriyor.
K ongre ve iş otellerinin işleyiş ya- trici bir vizyonumuz olduğunu buradan


tekrarlamak isteriz.
pılarına bağlı olarak ürünlerinde
çeşitli geliştrmeler ve özelleş-
trmeler yaptklarını ifade eden
ZAMAN ÇÖZÜMÜ SUNUYORUZ”
Elektra Otel Yönetm Sistemleri Genel “İŞLEM KAYDINDA MİNUMUM
Koordinatörü Nilüfer Durukal, bu otelle- Kongre odaklı iş otellerine sunduğumuz
re yönelik çözümleri hakkında şöyle ko- bir başka çözüm ise “Kimlikokur”. Aynı
nuştu; “Kongre odaklı iş otellerinde ope- anda birçok kişinin işlem kaydının yapıl-
rasyon, daha satş aşamasından başlayan mak zorunda kalınması gereken işlet-
ve misafrlerin otelden ayrılmasına kadar melerde ve özellikle turizm tesislerinde
süren uzun ve ayrıntlı bir süreç. Bu süre- Elektra Otel Yönetm Sistemleri yoğun olarak kullanılıyor. KimlikOkur,
cin her aşamasında farklı departmanlar Genel Koordinatörü dünyadaki tüm kimlik ve pasaportları
aktf rol oynuyor. Operasyonu bir bütün Nilüfer Durukal okuyup tanıyabilen, resim ve metn ola-
olarak izlemek, tüm departmanları orga- rak saklayıp, windows ortamındaki tüm
nize ederek iş emirleri oluşturabilmek ve programlara aktarabilen bir yazılım. Tüm
hata payını minimize etmek çok önemli. entegre çözümler sunuyor. Birden çok kurumlarda kayıt için harcanan zamanı
salonun tarih ve saat olarak rezervasyon en aza indirip, hatayı ortadan kaldırıyor
OTELLERE KAPSAMLI VE işlemlerini tek bir ekrandan takip etmek ve böylece müşteri memnuniyetni art-
ENTEGRE ÇÖZÜMLER mümkün. Salonların defnite, tentetve rıp hizmet kalitesini yükseltyor. Örneğin
Elektra ile otellerimiz tüm grup operas- durumlarına göre bloke edilebilmesi, TC nüfus cüzdanlarını %99 oranla, tüm
yonunu; görüşmeler, randevular, tek- salon ekipmanlarının bloke edilebilmesi, ülke pasaportlarını ve çizgi kodlu ülke
lifer, kontratlar, oda rezervasyonu ve aynı zamanda tüm rezervasyonların es- kimliklerini %100 doğrulukla okuyabi-
banket salonları rezervasyonlarını “tek nek bir şekilde değiştrilebilmesi Elektra liyoruz. Ayrıca kimliğin tpini, önünü ve
bir proje kart” içinden yönetebiliyorlar. ile çok kolay. Bunun yanı sıra salondaki arkasını otomatk olarak algılayabildiği
Proje daha operasyon aşamasındayken, organizasyonun özellikleri, kaç kişinin ka- gibi, Türkçe karakterleri İngilizceye çevi-
tüm girilen bilgiler ışığında organizasyon tlacağı, oturma düzeni, müşterinin tek- rebilme özelliğine de sahip.
detay raporu alarak departmanlara mail nik beklentleri, görevli personel, müzik, Elektra ile tüm tesisler idari, fnansal ve
ortamında gönderebiliyoruz. Bu sayede yemek menüsü, kahve ikramı gibi pek operasyonel süreçlerini kolaylıkla kont-
hiçbir ayrınt atlanmadan organizasyon- çok ayrınt banket modülümüzden ayrın- rol altnda tutabiliyorlar. ISO 9001 ve
lar hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleş- tlı olarak izlenebiliyor. Banket modülü- 270001 kalite belgelerimiz ile uluslarara-
trilebiliyor. Elektra, “Banket Yönetmi” müz farklı otel yönetm yazılımlarına da sı standartlardaki üretmimizin devamlı-
konusunda otellerimize kapsamlı ve entegre edilebiliyor. Tekelci değil, birleş- lığını sağlayabiliyoruz.”


113


102-114TEDARİK.indd 113 01.06.2015 10:28
   108   109   110   111   112   113   114   115   116